UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ
STYCZEŃ 2013

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

PERSPEKTYWY EUROPEJSKIE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

ŚWIAT KOLEI

AUTOBUSY

Kołodziejski Hubert: Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Autobusy 2012, nr 12, s.22-28, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.5.

Cele i zakres integracji publicznego transportu zbiorowego o różnym zasięgu terytorialnym. Uwarunkowania formalno-prawne integracji taryfowo-biletowej w polskich aglomeracjach na podstawie przepisów ustawy O publicznym transporcie zbiorowym. Organizacja i zasady integracji taryfowej miejskich przewozów komunalnych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Charakterystyka zintegrowanego systemu taryfowo- biletowego: zadania Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej; statystyki sprzedaży i wykorzystania metropolitarnych biletów przejazdowych w latach 2008 – 2011; zasady finansowania oferty taryfowej z przychodów ze sprzedaży biletów i środków publicznych; taryfa biletów metropolitarnych obowiązująca od 1 czerwca 2012 r.

DROGOWNICTWO

Bochenek Marceli: 30 lat działalności Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Drogownictwo 2012, nr 12, s.411-414, fot.6,

Powstanie, działalność i zakres tematyczny zbiorów Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.
Jamroz Kazimierz: Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 1. Przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drogownictwo 2012, nr 12, s.393-399, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.26.
Porównanie, geneza i zasady koncepcji kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd): podejście przyczynowe, podejście działaniowe, cztery paradygmaty, trzy ery. Modele i etapy realizacji działań prewencyjnych w ramach poszczególnych koncepcji. Analiza możliwości zastosowania koncepcji trzech er, obejmującej: działania infrastrukturalne i standardy bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem, kulturę brd.

Ryś Daniel: Pojazdy przeciążone na polskich drogach. Drogownictwo 2012, nr 12, s.400-404, rys.8, tab.3, bibliogr.poz.10.

Regulacje prawa polskiego i UE dotyczące dopuszczalnych mas pojazdów ciężarowych i obciążenia ich osi składowych. Kryteria uznania pojazdu za przeciążony. Analiza udziału pojazdów przeciążonych w ruchu na drogach krajowych i autostradzie A2 (węzeł Emilia) na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 2009 – 2012; porównanie liczby pojazdów przekraczających dopuszczalną masę i obciążenie osi.

KURIER KOLEJOWY

Beim Michał: Śląski sprint. Kurier Kolejowy 2012, nr 50, s.12-13, fot.2,

Ocena i perspektywy rozwoju działalności Kolei Śląskich w zakresie pasażerskich przewozów regionalnych na terenie województwa śląskiego i między województwami. Problemy związane z pozyskiwaniem i finansowaniem taboru. Ocena oferty przewozowej. Konkurencyjność usług kolei wobec transportu drogowego w woj. śląskim. Wnioski dotyczące efektywnej organizacji kolejowego transportu pasażerskiego przez samorządy.

Golik Mariusz: Pokrzyżacki węzeł. Kurier Kolejowy 2012, nr 50, s.20-21, fot.2,

Historia kolei w Malborku od XIX w. Budowa linii kolejowych i utworzenie malborskiego węzła kolejowego. Historia dworca kolejowego w Malborku; fotografie budynku dworca z 1906 r. i współczesna.

Massel Andrzej: Wyprostować inwestycje. Kurier Kolejowy 2012, nr 52-53, s.24-27, fot.1,

Polityka resortu transportu dotycząca rozwoju infrastruktury kolejowej – rozmowa z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzejem Masselem. Inwestycje kolejowe oddane do eksploatacji w 2012 r. Założenia nowej strategii zarządzania dworcami kolejowymi. Problemy realizacji inwestycji związane z niewypłacalnością wykonawców. Plan optymalizacji sieci kolejowej – wyłączenia z eksploatacji części linii kolejowych. Finansowanie inwestycji transportu kolejowego w 2013 r. Zadania PKP PLK dotyczące zapewnienia cykliczności rozkładu jazdy pociągów w latach 2013 – 2014 oraz pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury.

LOGISTYKA

Sułkowska Alina, Redmer Adam: Ocena przyczyn i skutków kryzysu na rynku transportu drogowego w Polsce. Logistyka 2012, nr 6, s.25-28, bibliogr.poz.11.

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek transportu drogowego w Polsce. Wzrost podaży usług przewozowych i przyczyny spadku rentowności transportu towarowego. Główne determinanty i przejawy kryzysu na rynku transportowym.

LOTNICTWO

>

Liwiński Jerzy: Długoterminowe prognozy rynku lotniczego. Lotnictwo 2012, nr 12, s.26-29, fot.7, tab.1,

Prognozy wzrostu przewozów i zapotrzebowania na nowy tabor linii lotniczych na rynku światowym, opracowane na zlecenie firm Airbus i Boeing. Prognozowane trendy wzrostu gospodarczego i ruchu lotniczego pasażerskiego i towarowego w latach 2012 – 2031. Przewidywana wielkość i struktura dostaw wg typów samolotów i regionów świata. Prognozy regionalnych producentów samolotów: Bombardier i Embraer.

Piekut Piotr, Krzysztof Jan: TOPR – Wykorzystanie śmigłowców w ratownictwie górskim. Lotnictwo 2012, nr 12, s.30-38, fot.16,

Historia i zadania lotniczego ratownictwa górskiego TOPR w polskich Tatrach od 1962 r. do chwili obecnej. Organizacja pracy załogi śmigłowca TOPR. Przykłady akcji ratowniczych zrealizowanych przez TOPR przy użyciu śmigłowców. Pierwsi uczestnicy kursu śmigłowcowego w 1977 r. i pierwsi piloci biorący udział w akcjach ratunkowych. Awarie i wypadki lotnicze w trakcie działań operacyjnych TOPR. Rozmowa z naczelnikiem TOPR na temat praktycznych aspektów i kosztów działalności ratowników lotniczych.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gumuła Andrzej: Bariery ochronne – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Magazyn Autostrady 2012, nr 12, s.39-42, fot. 6,

Definicja drogowej bariery ochronnej. Rodzaje barier. Bariera jako wyrób i urządzenie budowlane w świetle przepisów unijnych; normy zharmonizowane dotyczące wyrobów budowlanych. Wymagania dla barier ochronnych jako urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kołodziejczyk Urszula, Czarna Magdalena: O skuteczności środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg. Magazyn Autostrady 2012, nr 12, s.44-48, tab.1, bibliogr. poz. 15.

Charakterystyka środków chemicznych i materiałów uszorstniających stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg. Zmiany w technologii zimowego utrzymania dróg. Analiza skuteczności działania środków chemicznych stosowanych na drogach w Polsce.
Zimowe utrzymanie dróg. Magazyn Autostrady 2012, nr 12, s.28-30, fort. 1, tab.1,
Rodzaje i charakterystyki środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg. Opis standardów utrzymania dróg w okresie zimowym.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej, Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Przeładunki masowe w polskich portach morskich – raport. Namiary na Morze i Handel 2012, nr 24, s.9-14,16-17, rys.9; fot.3, tab.1,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich w latach 2011 – 2012: Gdańsk, Gdynia, Police, Szczecin-Świnoujście. Czynniki wpływające na zmianę wielkości i struktury przeładunków; analiza trendów zmian dla poszczególnych grup ładunków: węgiel, ruda, zboże, paliwa płynne. Budowa i przewidywana zdolność przeładunkowa terminala masowego Gdansk Bulk Terminal (GBT) w gdańskim porcie.

Matczak Maciej: Bałtyckie perspektywy. Namiary na Morze i Handel 2012, nr 24, s.18-19, fot.1, tab.2,

Uwarunkowania gospodarcze i tendencje zmian na rynku portowym w obszarze Morza Bałtyckiego. Trendy zmian przeładunków i konkurencyjność polskich portów na rynku bałtyckim. Statystyki: top 10 portów kontenerowych Bałtyku w I połowie 2012 r.; przeładunki w największych portach Bałtyku w I połowie 2012 r.

PERSPEKTYWY EUROPEJSKIE

Szyjko Cezary Tomasz: Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w świetle nowelizacji ustawy o obszarach morskich. Perspektywy Europejskie 2012, nr 11-12, s.38-41, bibliogr.poz.7.

Uwarunkowania i korzyści budowy elektrowni wiatrowych w polskim obszarze Morza Bałtyckiego. Regulacje prawne dotyczące lokalizacji morskich farm wiatrowych na wyspach sztucznych na Bałtyku; zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z 21. 03.1991 r. o obszarach morskich. Budowa elektrowni wiatrowej i procedury administracyjne w sprawie oceny jej oddziaływania na środowisko. Wpływ morskiej energetyki wiatrowej na rozwój przemysłu i terenów nadmorskich.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Kordel Zdzisław: Polski transport samochodowy. Liczący się w UE – gorzej z jakością i efektywnością. Polska Gazeta Transportowa 2012, nr 48, s.4-6, rys.3; fot.1,

Analiza działalności przewozowej polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego na podstawie danych statystycznych z lat 1996 – 2012. Liczba przewoźników i pojazdów w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz wg województw. Statystyki wielkości, struktury i dynamiki samochodowych przewozów ładunków w Polsce i innych państwach UE. Ocena konkurencyjności i tendencji rozwoju polskiego transportu samochodowego na rynku krajowym i europejskim.

Kowalczyk Józef Marek: Program dla kolei (I). Polska Gazeta Transportowa 2012, nr 51-52, s. I- II, fot.2, tab.1,

Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego na temat poprawy konkurencyjności i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Uwarunkowania i czynniki zrównoważonego rozwoju lądowego transportu towarowego. Porównanie przewozów ładunków transportem kolejowym i samochodowym w 2004 i 2011 r. Ocena polityki kolejowej państwa; propozycja opracowania nowej strategii rządowego Programu dla Kolei.

Wypych-Namiotko Anna: Rozwijać się w dobie kryzysu. Polska Gazeta Transportowa 2012, nr 51-52, s. III, fot.1,

Podsumowanie działań MTBiGM na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, podejmowanych w 2012 r. i przewidzianych do realizacji do 2020 r. Inwestycje w zakresie infrastruktury portów morskich, żeglugi i ochrony brzegu morskiego. Koszty i instrumenty finansowania inwestycji w perspektywie budżetowej UE do 2020 r. Stan prac resortu nad projektem rządowej strategii pt.: „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020″.

POLSKIE DROGI

Dudek Konrad: Będą przetargi i kolejne 400 km nowych dróg. Polskie Drogi 2012, nr 12, s.11-15, fot. 1, tab.1,

Wykorzystanie środków UE na inwestycje drogowe w Polsce w 2012 r. Przetargi planowane w 2013 r. Podsumowanie efektywności inwestycji drogowych. Problemy związane z procesem inwestycyjnym. Drogi oddane do ruchu w 2012 r. Działania na rzecz optymalizacji utrzymania nowych dróg.

Dudek Konrad: Milowy krok w kierunku 2+1. Polskie Drogi 2012, nr 12, s.68-71, fot. 2, tab.1,

Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Zalety dróg o przekroju 2+1. Wytypowane odcinki dróg do wprowadzenia przekroju 2+1. Doświadczenia krajów europejskich w realizacji systemu pasów 2+1. Bezpieczeństwo ruchu na tego typu drogach.

Dudek Konrad: Od stref płatnego parkowania nie uciekniemy. Polskie Drogi 2012, nr 11, s.40-43, fot.3,

Wpływ natężenia ruchu samochodowego na problemy z parkowaniem w centrum miast. Cele i korzyści wprowadzenia stref płatnego parkowania w miastach na przykładzie Warszawy i Grudziądza; wykorzystanie miejsc postojowych w strefie i poza nią; metody pobierania i wysokość stawek opłat. Plan rozbudowy systemu Park and Ride w Warszawie.

Gacparski Jacek: Piesi – gatunek zagrożony, ale niechroniony. Polskie Drogi 2012, nr 11, s.50-54, tab.3,

Czynniki stwarzające zagrożenie dla pieszych w ruchu drogowym. Udział pieszych jako ofiar wypadków drogowych i wskaźniki bezpieczeństwa pieszych w Polsce i UE; statystyki wypadkowości w latach 2001 – 2010. Możliwości i uwarunkowania prawne poprawy bezpieczeństwa pieszych; propozycje zmian w polskim prawie drogowym i działań programowych.

Kluba Anna: Inteligentne Systemy Transportowe w polskich miastach. Polskie Drogi 2012, nr 11, s.36-39, fot.3,

Podstawy prawne wdrażania inteligentnych systemów transportu miejskiego (ITS) w Polsce i UE. Efektywność i korzyści zastosowania ITS na przykładzie projektów zrealizowanych w Mediolanie i Sztokholmie oraz w polskich miastach: TRISTAR w Trójmieście, ITS Poznań, ITS w Bydgoszczy.

Nowe kilometry drogi ekspresowej S8. Polskie Drogi 2012, nr 12, s.32-36, fot. 5,

Charakterystyka nowego odcinka drogi ekspresowej S8 (Piotrków Trybunalski – granica Mazowsza), oddanego do użytku w 2012 r. Etapy budowy S8; wykonawcy i technologia budowlana. Planowana dalsza rozbudowa drogi ekspresowej.

Wkrótce kolejne rozszerzenia sieci płatnych dróg. Polskie Drogi 2012, nr 12, s.30-31, fot. 1,

Statystyki dotyczące sieci dróg płatnych w Polsce; wielkość wpływów z e- myta. Plan rozszerzenia systemu viaTOLL w 2013 r.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Wybrane aspekty pomiaru zakłóceń ruchu pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowej problematyki w sieci drogowej. Przegląd Komunikacyjny nr 12, s.12-19, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.40.

Wybrane problemy dotyczące licznych gałęziowych prób definiowania oraz pomiaru zjawiska zakłócenia pojazdów w ruchu; definicje zakłócenia pojazdów w ruchu kolejowym, lotniczym i drogowym. Przedmiotowa problematyka w odniesieniu do ruchu drogowego, dla którego inne gałęzie transportu stanowią kontekst odniesienia. Propozycja metodyki identyfikacji zakłóceń w ruchu drogowym.

Grzelakowski Andrzej: Mechanizm regulacji sektora transportu morskiego w skali globalnej i w UE. Międzynarodowa regulacja versus rynek frachtowy. Przegląd Komunikacyjny 2012, nr 12, s.6-11, rys.1, bibliogr.poz.17.

Mechanizmy regulacyjne sektora transportu morskiego. Dynamika rozwoju transportu morskiego w skali globalnej – efekty regulacji rynkowej. Transport morski w UE – jego miejsce w sektorze handlu i TSL oraz w gospodarce. Regulacja publiczna w sektorze transportu morskiego i jej reperkusje rynkowe; ocena jej skutków dla sektora żeglugi morskiej (na przykładzie realizacji strategii redukcji emisji SO2).

Kozłowska-Święconek Monika, Chojnacki Daniel: Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia. Przegląd Komunikacyjny 2012, nr 12, s.29-33, fot.6, bibliogr.poz.4.

Ruch rowerowy i infrastruktura rowerowa we Wrocławiu. Zagadnienia rowerowe w ważnych dokumentach Wrocławia. Polityka rowerowa miasta: parkowanie i integracja z transportem zbiorowym; trasy rowerowe; innowacyjna inżynieria ruchu; Wrocławski Rower Miejski; niwelacja krawężników; partycypacja społeczna; polityka transportowa Wrocławia.

Kucińska Magdalena: Badania ankietowe potencjalnych możliwości wykorzystania roweru przez uczniów wrocławskich szkół średnich. Przegląd Komunikacyjny 2012, nr 12, s.24-28, tab.1, bibliogr.poz.6.

Wyniki badań ankietowych preferencji komunikacyjnych uczniów wrocławskich szkół średnich przeprowadzonych w latach 2008 i 2011. Ocena możliwości wykorzystywania roweru dla dojazdów do szkół średnich; możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej.

RYNEK KOLEJOWY

Janasz Andrzej: Tylko 200 km/h na CMK?. Rynek Kolejowy 2013, nr 1, s.40-41, fot.1,

Rozmowa z Robertem Wyszyńskim – dyrektorem projektu modernizacji linii CMK w PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji. Parametry techniczne i eksploatacyjne składów Pendolino ETR 610. Zakres modernizacji infrastruktury kolejowej CMK dla ruchu pociągów szybkich. Problemy związane z wprowadzaniem na linii prędkości ponad 200 km/h.

Kowalski Bogusław: Rail Baltica- od deklaracji do czynów. Rynek Kolejowy 2013, nr 1, s.34-35, fot. 2,

Zakres prac modernizacyjnych na polskim odcinku korytarza Rail Baltica. Litewskie inwestycje w ramach RB. Korzyści z przebudowy polskiej infrastruktury kolejowej w ramach korytarza bałtyckiego.

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe odrabiają straty. Rynek Kolejowy 2013, nr 1, s.16-18, fot. 1,

Podsumowanie wyników przewozów towarowych koleją w 2012 r. Dynamika przewozów wg. masy ładunków i pracy przewozowej w 2011 i 2012 r.; największe grupy towarowe; liczba kontenerów i TEU przetransportowanych w latach 2010-2012.

Urbaniak Justyna: Gigant na glinianych nogach. Rynek Kolejowy 2013, nr 1, s.48-49, fot. 2,

Znaczenie portu lotniczego Berlin Brandenburg dla polskich lotnisk regionalnych. Połączenia z berlińskim lotniskiem realizowane przez polskie koleje; wymagane inwestycje dla usprawnienia obsługi polskich pasażerów korzystających z Berlin Brandenburg Airport.

Śmiech Wojciech: Raport. Quo vadis PKP?. Rynek Kolejowy 2013, nr 1, s.22-32, fot. wiele,

Cele restrukturyzacji Grupy PKP po zmianie prezesa PKP SA. Cztery filary strategii rozwojowej Grupy PKP na lata 2012-2015. Sytuacja ekonomiczna PKP PLK; główne obszary ryzyka, model bazowy na 2013 r. Analiza prawodawstwa w sektorze kolejowym; argumenty specjalistów za zmniejszaniem liczby regulacji dla rynku kolejowego. Projekty nowych regulacji.

SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr: Niemiecki teatr dwóch aktorów. Skrzydlata Polska 2012, nr 11, s.26-31, fot.7,

Konkurencja niemieckich przewoźników Air Berlin i Lufthansa na rynku pasażerskiego transportu lotniczego. Inwestycje w zakresie taboru i rozwój lotniczych połączeń międzynarodowych. Wpływ kosztów inwestycji i światowego kryzysu gospodarczego na politykę taryfową i zmiany oferty przewozowej. Współpraca Air Berlin i Etihad Airways w ramach sojuszu Oneworld. Działalność przewoźników w porcie lotniczym Berlin Brandenburg International. Działania marketingowe i planowane zmiany strategii biznesowej Air Berlin i Lufthansa.

Geise Piotr: Uczłowieczanie lotnisk. Skrzydlata Polska 2013, nr 1, s.24-27, fot.5,

Wzrost znaczenia i rozwój sektora handlowo-usługowego portów lotniczych w Niemczech. Infrastruktura i usługi pozatransportowe na lotniskach regionalnych obsługujących przewoźników niskokosztowych i dużych portach lotniczych: Paderborn/Lippstadt, Memmingen, Hamburg, Düsseldorf, Monachium, Frankfurt.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Bużałek Tomasz: Kolej aglomeracyjna obszaru metropolitarnego Helsinek i jej rola w rozwoju aglomeracji. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.37-48, rys.6; fot.16, bibliogr.poz.18.

Etapy budowy i ewolucja systemu kolei aglomeracyjnej w Helsinkach. Infrastruktura i organizacja publicznej komunikacji szynowej w aglomeracji: kolejowej, tramwajowej, metra. Uwarunkowania i wpływ rozwoju przestrzennego miasta na rozbudowę sieci kolejowej; mapy tras i schemat połączeń kolejowych. Polityka w zakresie integracji i poprawy intermodalności systemu transportu szynowego i autobusowego.

Graff Marek: Od TGV do AGV. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.15-35, fot.30, tab.4, bibliogr.poz.8.

Historia i parametry pociągów TGV eksploatowanych przez koleje: francuskie, hiszpańskie, włoskie i południowokoreańskie. Charakterystyka techniczna pociągów dużych prędkości: TGV 001, TGV PSE, TGV Postal, TGV Atlantique, TGV Eurostar, TGV Réseau, Thalys, TGV Duplex, TGV Pendulaire, TGV POS, TGV2N2, KTX, AVE, AGV.

Graff Marek: Pociągi dużych prędkości ICE4. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.54-55, fot.3, tab.1,

Konstrukcja i parametry techniczne nowych zespołów trakcyjnych dużych prędkości ICE4, zamówionych przez koleje niemieckie DB.

Graff Marek: Tramwaje w Dijon. Technika Transportu Szynowego. TTS 2012, nr 9, s.33-36, fot.8, bibliogr.poz.16.

Historia i charakterystyka sieci tramwajowej w Dijon: linie tramwajowe, budowa sieci tramwajowej, używany tabor, schemat sieci.

Gąsior Wojciech, Molecki Bogusław: Oznakowanie miejsca zatrzymania na przystankach tramwajowych. Technika Transportu Szynowego. TTS 2012, nr 9, s.23-32, rys.2, tab.fot.16, bibliogr.poz.19.

Oznakowanie miejsc zatrzymania na kolei. Proces poszukiwania najdogodniejszej postaci znaku miejsca zatrzymania czoła pociągu tramwajowego: wymagania handlowe pozycjonowania zatrzymania tramwaju; wymagania ruchowe wyznaczania miejsca zatrzymania tramwaju; oznakowanie poziome w torze i obok toru; oznakowanie pionowe obok i nad torem; zasady stosowania proponowanego oznakowania; wygląd tarczy zatrzymania czoła tramwaju.

Lubieniecka- Kocoń Karolina: Zdobywanie funduszy na rozwój transportu- przegląd narzędzi Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.92-96, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka instrumentów finansowania transportu w UE: fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, TEN- T, ERTMS, partnerstwo publiczno-prywatne, program LIFE, EIB i projekt JASPERS, program Marco Polo II. Zakres i zasady finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury transportu i kolejowej; projekty o znaczeniu priorytetowym; finansowanie taboru na przykładzie Czech i Polski. Statystyki : podział projektu TEN- T ze względu na środek transportu z programu na 2007 r.; modułowy podział kosztów projektów priorytetowych; fundusze zebrane z ERDF oraz Funduszu Spójności.

Raczyńska Joanna: Konkurencja w przewozach kolejowych – opinie pasażerów w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2012, nr 9, s.13-22 (48), tab.2, bibliogr.poz.4.

Transport kolejowy w Unii Europejskiej : częstotliwość korzystania z pociągu krajowego lub regionalnego, pociągu podmiejskiego; motywy korzystania z kolei krajowych i regionalnych; ulepszenia i zadowolenie z krajowego i regionalnego systemu kolei. Stosunek Europejczyków do konkurencji kolei wspólnotowych. Efekty konkurencji na rynku kolejowym; oferty kolejowe; sposoby kupowania biletów.

Raczyńska Joanna: Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej (2). Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.70-91, tab.2, bibliogr.poz.4.

Organizacja i finansowanie kolejowych, publicznych przewozów pasażerskich w państwach UE: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, Polsce, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Regulacje prawne i wymagania w stosunku do usług publicznych. Zakres i warunki oraz sposoby zawierania umów na usługi publiczne kolejowego transportu pasażerskiego. Finansowanie przewozów; realizacja płatności i rekompensaty za usługi publiczne dla przewoźnika. Stan liberalizacji i regulacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich; rola organów administracji publicznej w regulacji rynku kolejowego.

Sitarz Marek: Bezpieczeństwo na polskich kolejach – teoria i praktyka. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.56-61, rys.9,

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa kolei w UE i w Polsce. Struktura i zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) dla przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Definicje pojęć: system zarządzania bezpieczeństwem, autoryzacja bezpieczeństwa, certyfikat bezpieczeństwa. Model SMS, zarządzanie ryzykiem i kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym. Rola i funkcje Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem krajowego systemu kolejowego. Problemy dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu zasobów kadrowych, finansowych i technicznych w administracji kolei i przedsiębiorstwach wdrażających SMS. Statystyki: plan wydatków budżetowych urzędów wykonujących podobne funkcje (UTK, URE, UOKIK, WUG, UKE) na 2011 r.; liczba pracowników w urzędach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolei w Polsce, Anglii i Niemczech.

Sitarz Marek, Chruzik Katarzyna, Wachnik Rafał: Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Raport 2012. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 5-6, s.62-69, rys.18, tab.4, bibliogr.poz.5.

Ocena bezpieczeństwa systemu kolejowego UE na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kolejowej za lata 2007 – 2011. Analiza danych dotyczących wypadków kolejowych w państwach UE w latach 1980 – 2011: wypadki poważne i znaczące, przyczyny i koszty zdarzeń, rodzaje wypadków i ich ofiary, zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych. Wskaźniki ryzyka (NRV) i wspólne cele bezpieczeństwa (CST) odnoszące się do działalności podstawowej transportu kolejowego; statystyka pracy przewozowej i udziału przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym UE w latach 2008 – 2010; CST i NRV dla pasażerów i ogółu społeczeństwa w latach 2004 – 2009. Wnioski z badań i zalecenia dla państw członkowskich dotyczące poprawy bezpieczeństwa kolei; etapy procesu decyzyjnego oceny osiągnięcia NRV i CST. Wskaźniki bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce; liczba wystąpień SPAD na dobę i audytów SMS w latach 2007 – 2010.

Wróbel Iwona: Obsługa portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce jako element integracji międzygałęziowej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2012, nr 9, s.37-41, fot.3; rys.5, tab.1, bibliogr.poz.12.

Idea integracji transportu w przewozach pasażerskich; przykłady rozwiązań. Obsługa podróżnych w polskich portach lotniczych. Oferta kolejowa do portów lotniczych na przykładzie aglomeracji krakowskiej (Kraków Balice) i warszawskiej (Warszawa Okęcie i Warszawa Modlin).

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Grzelec Krzysztof: Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce. Od monopolu do … monopolu?. Transport Miejski i Regionalny 2012, nr 12, s.30-36, rys.1, bibliogr.poz.12.

Przebieg procesów restrukturyzacji miejskiego transportu zbiorowego w Polsce – od prób likwidacji monopolu do konkurencji regulowanej. Ocena uwarunkowań, które w obecnych realiach prawnych mogą prowadzić do powtórnej monopolizacji przewozów w miejskim transporcie zbiorowym.

Rokita Tomasz, Wójcik Marian, Olszyna Grzegorz, Próchniak Piotr: Studium osobowego transportu linowego w Gdańsku. Transport Miejski i Regionalny 2012, nr 12, s.16-19, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.7.

Wyniki prac nad projektem koncepcyjnym napowietrznej kolei linowej na Górę Gradową w Gdańsku. Uwarunkowania dotyczące poprowadzenia trasy kolei, proponowane rozwiązania techniczne i wybrane wyniki obliczeń oraz problemy związane z różnymi wariantami prowadzenia trasy kolei linowej; problem ewakuacji podróżnych.

ŚWIAT KOLEI

Tomasik Piotr: Miejska komunikacja elektryczna w Kazachstanie. Świat Kolei 2012, nr 12, s.42-47, rys.4; fot.18, bibliogr.poz.5.

Infrastruktura i organizacja miejskiej komunikacji publicznej wykorzystującej tabor elektryczny w Kazachstanie. Charakterystyka sieci i taboru transportu tramwajowego, trolejbusowego i metra w miastach: Ałmaty, Pawłodar, Termitau, Oskemen, Astana, Karaganda.