UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

PPT 02/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ
LUTY 2013

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE, DROGOWNICTWO, KURIER KOLEJOWY, LOGISTYKA, LOTNICTWO, NAMIARY NA MORZE I HANDEL, NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE, POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, PRZEGLĄD LOTNICZY, RYNEK KOLEJOWY, TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Uwaga: tekst został podzielony na strony. Dostęp do kolejnych stron u dołu.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Czopek Grażyna, Bajor Mirosław: Doświadczenia ze stosowania metody „Zaprojektuj i wybuduj”. Polemika. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2012, nr 12, s.21-30, fot.7, bibliogr.poz.9.

Wady i zalety systemu „Zaprojektuj i wybuduj” z punktu widzenia inwestora i projektanta. Koszty i korzyści łączenia funkcji projektanta i wykonawcy. Podział odpowiedzialności projektanta i wykonawcy za realizację robót budowlanych. Ryzyko wykonawcy i wycena wartości robót. Wymagania prawne i praktyczne przykłady opisywania przedmiotu zamówienia. Propozycja usprawnienia systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

Kossakowski Paweł: Stalowo-ziemny ekran akustyczny. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2012, nr 12, s.49-57, rys.5; fot.13, tab.2, bibliogr.poz.27.

Źródła emisji i czynniki wpływające na poziom hałasu drogowego. Metody ograniczania hałasu i rodzaje osłon przeciwhałasowych. Funkcje i parametry różnych typów stosowanych w Polsce ekranów akustycznych: ekrany w formie ściany, wały akustyczne, konstrukcje stalowe z wypełnieniem z gruntu lub piasku. Charakterystyka konstrukcji, parametry akustyczne i eksploatacyjne stalowo-ziemnego ekranu „EMTEGREEN” przy ul. Krakowskiej w Kielcach.

DROGOWNICTWO

Buczek Piotr: Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów. Drogownictwo 2013, nr 1, s.3-8, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.10.

Metody zmniejszenia emisji hałasu drogowego i poprawy klimatu akustycznego na terenach przyległych do ciągów komunikacyjnych. Zasady projektowania zabezpieczeń akustycznych z uwzględnieniem kryteriów skuteczności i efektywności ekonomicznej ich budowy i eksploatacji: ekrany akustyczne, ciche nawierzchnie (na przykładzie asfaltu porowatego), wały ziemne. Korzyści z zastosowania zintegrowanych środków zabezpieczenia akustycznego w postaci zmniejszenia długości ekranów akustycznych oraz optymalizacji kosztów wykonania zabezpieczenia.

Jamroz Kazimierz: Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 2. Możliwości zastosowania koncepcji trzech er w Polsce. Drogownictwo 2013, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.26.

Propozycje zastosowania koncepcji trzech er w strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce. Cele, narzędzia i metody realizacji koncepcji trzech er w zakresie: bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, systemowego zarządzania brd na całej sieci drogowej, minimalizacji ryzyka i podniesienia kultury brd wśród użytkowników dróg.

KURIER KOLEJOWY

Raport: tramwaje pod lupą. Kurier Kolejowy 2013, nr 2, s.13-32, fot.21, tab.2,

Uwarunkowania i korzyści rozwoju transportu tramwajowego w polskich aglomeracjach. Inwestycje dotyczące taboru i infrastruktury tramwajowej. Ocena stanu technicznego tras i taboru w największych miastach w Polsce. Budowa i modernizacja linii tramwajowych. Zarządzanie taborem tramwajowym: efektywność eksploatacji tramwajów niskopodłogowych, kryteria wyboru między zakupem nowych lub używanych pojazdów a modernizacją, problemy finansowania inwestycji w zakresie taboru.

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów. Logistyka 2012, nr 5, s.2-28, rys.10, tab.2, bibliogr.poz.5.

Tendencje rozwoju europejskiej branży motoryzacyjnej i wzrost importu produktów motoryzacyjnych do Polski. Produkcja samochodów osobowych w Polsce i na świecie w 2011 r. Handel zagraniczny produktami motoryzacyjnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2011 r. Rola i udział transportu kolejowego w logistyce dostaw przemysłu samochodowego w UE i w Polsce. Udział PKP Cargo i innych przewoników kolejowych w rynku przewozów samochodów koleją w 2010 r; statystyki przewozów samochodów osobowych przez PKP Cargo w latach 2008-2011. Ocena zapotrzebowania na usługi transportu samochodów do salonów dealerskich; najwięksi dealerzy samochodów w Polsce i ich udział w rynku w 2010 r.

Bąkowski Wojciech, Redmer Adam: Formy pozyskiwania pojazdów samochodowych. Logistyka 2012, nr 5, s.74-77, tab.1, bibliogr.poz.19.

Porównanie zalet i wad różnych form pozyskiwania pojazdów samochodowych przez formy zarządzające taborem: zakup gotowy, leasing operacyjny i finansowy, kredyt, najem krótko- i długoterminowy, usługa dedykowanego pojazdu.

Cieślakowski stanisław J.: Proekologiczny transport ładunków koleją. Logistyka 2012, nr 5, s.55-58, bibliogr.poz.10.

Założenia polityki UE dotyczące ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu i ich uwzględnienia w polityce cenowej. Porównanie kosztów zewnętrznych przewozów towarowych różnymi środkami transportu. Organizacja kolejowych przewozów rozproszonych jako metoda konkurowania kolei z transportem samochodowym. Funkcje i zadania stacji rozrządowych w organizacji przewozów ładunków pojedynczych i grup wagonowych PKP Cargo. Technologia Zielonych Sieci Logistycznych (Green Logistics Network) oparta na sieci railportów (portów kolejowych) zlokalizowanych przy stacjach rozrządowych, umożliwiających przejęcie ładunków przez kolej i organizowanych przez DB Schenker. Wnioski dotyczące efektywności ekologicznej i możliwości wdrożenia systemu railportów na polskiej sieci kolejowej.

Sułkowska Alina, Redmer Adam: Analiza ilościowa polskiego rynku transportu drogowego w dobie kryzysu. Logistyka 2012, nr 5, s.29-34, rs.12, bibliogr.poz.18.

Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na rynek transportu samochodowego w Polsce. Wskaźniki koniunktury gospodarczej i drogowych przewozów towarowych w latach 2005-2010. Zmiany popytu i podaży usług przewoźników samochodowych. Liczebność taboru i zatrudnienia w przedsiębiorstwach w stosunku do dynamiki pracy przewozowej. Uwarunkowania ekonomiczne prowadzenia działalności przewozowej dotyczące wzrostu kosztów i obniżenia rentowności przewozów.

Pages: 1 2 3 4