UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

ŚWIAT KOLEI

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Banach Barbara: Gdzie zaparkować. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 6, s.51-57, rys.8; fot.5, tab.3, bibliogr.poz.7.

Regulacje prawne w zakresie parametrów technicznych i estetyki miejsc postojowych dla samochodów. Wymiary stanowisk postojowych i ich usytuowanie względem drogi. Zasady projektowania parkingów: optymalne wykorzystanie powierzchni parkingu oraz komfort i bezpieczeństwo parkujących; odległość od budynków; wytyczne dotyczące oznakowania; dostęp dla osób niepełnosprawnych; estetyka parkingów; projektowanie zieleni.

DROGOWNICTWO

Stańczyk Andrzej: Mosty Drammen. Drogownictwo 2013, nr 4, s.121-125, fot.14,

Geneza rozwoju mostownictwa w Norwegii w XX w. Konstrukcje przepraw mostowych przez fiordy; mosty drogowe w mieście Drammen; most Drammensbrua w ciągu autostrady A18.

EUROLOGISTICS

Kos Ewa: Czwarty pakiet kolejowy. Koleje europejskie na zakręcie. Eurologistics 2013, nr 1, s.72-73, fot.2,

Strategia rozwoju europejskiego transportu kolejowego zaproponowana przez Komisję Europejską. Liberalizacja rynku i poprawa jakości usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Poprawa dostępności infrastruktury kolejowej i usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw infrastruktury. Zmiany polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Główne problemy i bariery rozwoju kolei w UE.

INFRASTRUKTURA

Szybciej i bezpieczniej po polskich torach. Infrastruktura 2013, nr 3, s.40-41, fot.2,

Zadania i funkcje systemu ETCS wdrażanego na Centralnej Magistrali Kolejowej. Realizacja ETCS w pociągach PKP Intercity; opinie ekspertów na podstawie testów i eksploatacji lokomotyw serii EU44: Husarz, EP09.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Besztak Tomasz: Prąd dla szybszych kolei…i nie tylko. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.10-13, rys.7,

Projekt modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej najważniejszych linii kolejowych w Polsce do 2015 r. Wymagania normatywne dotyczące przystosowania trakcji do ruchu kolei dużych prędkości. Zakres modernizacji i budowy obiektów zasilania sieci trakcyjnej na liniach kolejowych: E65, CMK, E59, nr 1, nr 8, E30, nr 64. Warunki przyłączenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka; schemat linii kolejowych, na których PKP Energetyka modernizuje układy zasilania sieci trakcyjnej; sprzedaż energii dla klientów końcowych.

Fuks Jakub: Sposoby ograniczania hałasu szynowego – metody administracyjno-prawne i techniczne – cz. II. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.39-41, tab.1, bibliogr.poz.12.

Przykłady rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu i drgań przez tabor i infrastrukturę transportu szynowego. Praktyczne zastosowanie metod ochrony przed hałasem szynowym: wybór nawierzchni i otoczenia trasy; szlifowanie szyn i kół; modyfikator tarcia; kompozytowe klocki hamulcowe; szyny w otulinie; konstrukcja taboru; ekrany akustyczne; maty antywibracyjne i geowłókniny; sprężyste podpory podkładów kolejowych; wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków; stan techniczny i utrzymanie infrastruktury; zieleń jako izolacja i materiał nawierzchniowy.

Kuminek Tomasz: Diagnostyka nawierzchni tramwajowej – teoria a praktyka. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.42-45, rys.2; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.7.

Parametry i metodyka oceny stanu technicznego torowiska tramwajowego na podstawie polskich norm i „Wytycznych technicznych projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych”. Technika badań pomiarowych i oceny parametrów: szerokości toru, przechyłki toru w łuku, zużycia pionowego i bocznego szyn, zużycia rozjazdów.

Molecki Bogusław: 170 lat techniki kolejowej na Dolnym Śląsku. Przyczyny, przebieg i skutki nacjonalizacji. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.28-33, rys.7, bibliogr.poz.5.

Uwarunkowania ekonomiczne wzrostu interwencjonizmu państwowego w transporcie kolejowym w XIX w. Geneza i przebieg nacjonalizacji sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Udział sektora państwowego i prywatnego w inwestycjach kolejowych. Powstanie i rozwój linii kolejowych głównych i drugorzędnych oraz kolejek lokalnych; mapy ilustrujące rozwój sieci kolejowej na Dolnym Śląsku w latach 1881 – 1919. Modernizacja infrastruktury kolejowej w czasie I wojny światowej, w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie II wojny światowej; źródła finansowania i postęp procesu upaństwowienia kolei.

Zielaskiewicz Henryk: Przewozy rozproszone – kłopotliwy segment czy szansa rywalizacji o klienta?. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.58-61,

Cele polityki transportowej UE w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Uwarunkowania poprawy konkurencyjności oferty przewozowej kolei w stosunku do transportu samochodowego; potrzeba zrównoważenia kosztów dostępu do infrastruktury drogowej i kolejowej. Porównanie kosztów i rentowności kolejowych przewozów całopociągowych i przewozów rozproszonych. Możliwości i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów rozproszonych w Polsce; zastosowanie i zadania rail- portów w organizacji łańcucha logistycznego przewozów koleją z dowozem ładunków transportem drogowym na odcinkach nierentownych.

Śmieszek Maciej: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności z myślą o pasażerach o ograniczonej możliwości poruszania się. Infrastruktura Transportu 2013, nr 1, s.50-52, tab.1, bibliogr.poz.3.

Cele i zakres stosowania Technicznych Sepcyfikacji Interoperacyjności (TSI) dotyczących dostosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – TSI PRM (Persons with Reduced Mobility). Warunki i problemy stosowania TSI PRM w praktyce; niezgodność wymagań TSI PRM i wybranych polskich przepisów prawa. Zestawienie specyfikacji funkcjonalnych i technicznych z TSI PRM dla podsystemu „infrastruktura”. Korzyści z wdrożenia TSI PRM w aspekcie zapewnienia dostępu do infrastruktury dla niepełnosprawnych podróżnych.

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Inwestują w platformy?. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.30-32, fot.4,

Plany inwestycyjne kolejowych przewoźników towarowych w zakresie zakupu i modernizacji taboru; stan ilościowy i perspektywy rozwoju floty PKP Cargo, Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska.

Golik Mariusz: Trzecie życie Sopotu. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.48-49, rys.1; fot.2,

Historia komunikacji kolejowej między Sopotem i aglomeracją trójmiejską: krajowe i międzynarodowe połączenia kolejowe; istniejący i projektowany dworzec kolejowy; wzrost ruchu pasażerskiego związany z rozwojem turystyki.

Jezierski Przemysław B.: Tramwajem przez Phenian. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.44-45, fot.3,

Geneza, organizacja i funkcjonowanie publicznego transportu tramwajowego w Phenianie; przebieg linii tramwajowych i eksploatowany tabor; przewozy turystyczne tramwajem wąskotorowym.

Pieriegud Jana: Kolejowy intermodal w Polsce na tle Europy Zachodniej i Wschodniej. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.16-18, rys.5, tab.4,

Tendencje wzrostu i poziom rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce i w Europie. Porównanie wielkości i struktury kolejowego transportu intermodalnego w Polsce i innych państwach UE oraz w Rosji, na Ukrainie i Białorusi w latach 2008 – 2012; dynamika towarowych przewozów kontenerowych; najważniejsze relacje przewozów intermodalnych; udział kolei w obsłudze portów morskich. Bariery i uwarunkowania rozwoju intermodalnego transportu kolejowego w Polsce na podstawie raportu UTK.

Wilgusiak Rafał: Sieć według przewoźników. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.38-40, fot.4,

Ocena planu wyłączenia z eksploatacji 2 tys. linii kolejowych przygotowanego przez PKP PLK. Krytyczne opinie przewoźników na temat projektu optymalizacji sieci kolejowej i jej wpływu na prowadzenie działalności przewozowej.

Wójcicki Michał: Terminale: oazy i pustynie. Kurier Kolejowy 2013, nr 6, s.26-27, rys.1; fot.1,

Ocena funkcjonalności sieci kolejowych terminali kontenerowych w Polsce; liczba i rozmieszczenie terminali; dostępność terminali dla przewoźników i wpływ na rozwój przewozów intermodalnych.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Krajowe porty lotnicze 2012. Lotnictwo 2013, nr 4, s.26-30, fot.9, tab.1,

Zakres działalności i certyfikacja usług portów lotniczych w Polsce. Statystyki obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego w relacjach krajowych i międzynarodowych na Lotnisku Chopina i w regionalnych portach lotniczych w 2012 r.; ranking portów regionalnych; udział w przewozach linii lotniczych tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych. Obsługa ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Liwiński Jerzy: Rywalizacja: Airbus – Boeing 2012. Lotnictwo 2013, nr 3, s.22-29, fot.17, tab.2,

Produkcja i zamówienia na duże samoloty komunikacyjne Airbus i Boeing. Statystyki produkcji, zamówień i dostaw samolotów dla linii lotniczych w latach 2011 – 2012. Realizacja programów produkcyjnych Airbusa i Boeinga; wprowadzone zmiany konstrukcyjne i modernizacje; ceny samolotów w 2012 r. Problemy związane z eksploatacją Boeingów 787 Dreamliner. Spór Airbusa i Boeinga o nielegalne dotacje ze środków publicznych, prowadzony na forum Światowej Organizacji Handlu.

Petrykowski Michał, Bondaryk Paweł: Olympic: grecka epopeja lotnicza. Lotnictwo 2013, nr 3, s.44-51, rys.3; fot.22,

Geneza i rozwój regularnej komunikacji lotniczej wGrecji od lat 30. XX w. Działalność przewozowa linii lotniczych Olympic Airways; przewozy pasażerskie i sieć połączeń lotniczych; eksploatowany tabor. Funkcjonowanie Olympic Airways pod zarządem prywatnego właściciela (Arystotelesa Onassisa) oraz rządu Grecji; ponowna prywatyzacja firmy w 2009 r. – powstanie Olympic Air. Oferta przewozowa i flota Olympic Air. Projekt fuzji Olympic Air i Aegean Aviation.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Rok 2012 rekordowy dla polskiej sieci drogowej. Magazyn Autostrady 2013, nr 1-2, s.22-25,

Budowa nowych odcinków dróg krajowych w Polsce w 2012 r. w poszczególnych województwach; realizacja, koszty i źródła finansowania inwestycji w zakresie autostrad i dróg ekspresowych. Plany dotyczące rozwoju sieci drogowej w latach 2013 – 2015.

Wojcieszak Andrzej: Wybrane aspekty logistyczne transportu drogowego w Europie – cz. I. Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu drogowego w Liechtensteinie. Magazyn Autostrady 2013, nr 1-2, s.18-20, rys.1; fot.3, tab.4,

Trendy rozwoju i wzrost znaczenia gospodarczego transportu drogowego towarów w Europie. Charakterystyka sieci drogowej i transportu samochodowego w Liechtensteinie; stan infrastruktury i system transportowy. Statystyki transportu towarowego w latach 2006 – 2010: liczba zarejestrowanych autobusów i samochodów ciężarowych; masa, średni ciężar ładunku i średnia odległość przewozu transportem samochodowym; przewozy drogowe wg typów operacji (krajowe, międzynarodowe, cross- trade, kabotaż); porównanie wielkości przewozów ładunków w UE i w Liechtensteinie realizowanych różnymi środkami transportu (drogowego, kolejowego, śródlądowego, lotniczego).

Wróblewska Karolina, Moszczak Przemysław, Czołgosz Robert: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Technologia betonu i aspekty wykonawcze. Magazyn Autostrady 2013, nr 1-2, s.56-61, fot.5, tab.10,

Zasady projektowania mieszanek betonowych do budowy nawierzchni lotniskowych. Wymagania dotyczące parametrów i właściwości nawierzchni określone normą PN-V-83002:1999, pt.: „Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”. Założenia dotyczące składu, konsystencji i napowietrzenia oraz wytrzymałości na rozciąganie betonu. Realizacja nawierzchni metodą ślizgową; przykłady inwestycji wykonanych przez Skanska SA w latach 2006 – 2011. Rola domieszek do betonu i preparatów pielęgnacyjnych w uzyskaniu nawierzchni betonowej właściwej jakości.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Frankowski Piotr: Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce – raport. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 6, s.9-12, fot.2,

Wpływ przepisów dyrektywy paliwowej na europejską flotę towarową. Problem nadpodaży tonażu na rynku żeglugowym. Przewidywane koszty dostosowania statków morskich do eksploatacji paliw o zmniejszonej zawartości siarki; opinie przedstawicieli armatorów. Działalność przewozowa i konkurencyjność największych polskich armatorów w zakresie towarowego transportu morskiego; statystyka przewozów ładunków w 2012 r.; rozwój floty eksploatowanej przez polskie przedsiębiorstwa żeglugowe: Polska Żegluga Morska, Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok SA, EuroAfrica Linie Żeglugowe, Żegluga Gdańska, Unibaltic, Unity Line, Polska Żegluga Bałtycka, POL- Levant, POL-Euro.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Bednarz Katarzyna: 20 mld zł na inwestycje drogowe w 2013 r. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 2, s.16-17,

Prognozy spadku wartości produkcji budownictwa drogowego w Polsce w 2013 r. Problemy finansowania i podziału ryzyk inwestycji drogowych. Wartość i dynamika produkcji budowlano-montażowej w drogownictwie w latach 2005 – 2013 (wykres).

Michalski Piotr: Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 2, s.21-23, fot.5,

Charakterystyka konstrukcji mostu drogowego przez Wisłę typu extradosed o dużej rozpiętości przęseł. Warunki geotechniczne i środowiskowe realizacji inwestycji. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i technologia wykonania mostu.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Marik Bogusław: Aglomeracyjny problem za 266 mld dolarów. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 12, s.3-4, rys.1; fot.1, tab.1,

Najbardziej zatłoczone miasta w Europie na podstawie raportu firmy Roland Berger z 2013 r.; dane dotyczące poziomu zatłoczenia w godzinach szczytu. Zadania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zakresie zarządzania ruchem miejskim i zmniejszenia kongestii. Uwarunkowania społeczne i korzyści wdrożenia ITS w polskich aglomeracjach. Możliwości i metody usprawnienia zarządzania ruchem poprzez sieciowe mobilne systemy informacyjne oraz ich integrację; czynniki warunkujące efektywność i powiązanie modeli mobilnościowych z ITS.

POLSKIE DROGI

Balcerek Bolesław: Nowe limity dopuszczalnego hałasu. Dobry kierunek, ale to dopiero pierwszy krok. Polskie Drogi 2013, nr 1, s.57-59, fot.3, tab.2,

Zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1.10.2012 r.; normy poziomów hałasu, dźwięku drogowego i kolejowego obowiązujące przed i po nowelizacji przepisów. Wpływ nowego prawa na projektowanie i realizację nowo powstających inwestycji drogowych oraz ekranów akustycznych.

Dobre wieści dla rowerzystów. Polskie Drogi 2013, nr 1, s.64-65, rys.1; fot.1,

Plan włączenia tras rowerowych EuroVelo do Transeuropejskiej Sieci Transportowej; schemat sieci EuroVelo; perspektywy pozyskania środków z budżetu UE na realizację projektu.

Dudek Konrad: Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Polskie Drogi 2013, nr 1, s.16-19, rys.2,

Cele i priorytetowe kierunki działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce przedstawione w projekcie „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020”. Koncepcja bezpiecznego systemu i „wizji zero” dotycząca minimalizacji liczby i ciężkości wypadków drogowych. Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Likwidacja nieprawidłowości infrastruktury drogowej i otoczenia dróg; rozwój inteligentnych systemów zarządzania bezpieczeństwem drogowym. Zasady i wytyczne ograniczenia prędkości pojazdów na drogach. Rozwój i usprawnienie systemu ratownictwa drogowego.

Dudek Konrad: Walka z piratami drogowymi – jak to się robi we Francji. Polskie Drogi 2013, nr 1, s.60-62, rys.2; fot.1,

Cele i instrumenty polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) we Francji. Zadania i działalność międzyresortowej dyrekcji generalnej ds. brd. Działania w zakresie ograniczenia liczby wypadków i ofiar śmiertelnych; środki kontroli prędkości pojazdów i trzeźwości kierowców oraz ich wpływ na statystyki wypadkowości; liczba fotoradarów w Polsce i we Francji oraz liczba wypadków i ofiar śmiertelnych we Francji.

Dudek Konrad, Bauer Marek: Jak się sprawdzają buspasy. Usprawniają jazdę autobusów, ale pod pewnymi warunkami. Polskie Drogi 2013, nr 2, s.54-60, fot.6,

Przykłady rozwiązań mających na celu usprawnienie i płynność ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej w polskich miastach: Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Warszawie. Organizacja ruchu na wydzielonych pasach dla autobusów (buspasach) oraz wspólnych pasach dla autobusów i tramwajów (trambuspasach). Projekt utworzenia w Warszawie tzw. kontrapasów, umożliwiających autobusom jazdę pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Parametry i uwarunkowania efektywności działania pasów autobusowych w ruchu miejskim. Ocena możliwości i wady dopuszczenia do ruchu na buspasach pojazdów indywidualnych, np. taksówek.

Gumuła Andrzej: Rozwiązania, które decydują o bezpieczeństwie na drodze. Polskie Drogi 2013, nr 2, s.49-53, fot.5,

Zasady i normatywy projektowania dróg publicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Wymagania dotyczące: parametrów drogi (pochylenia ukośnego i podłużnego drogi), zapewnienia widoczności, lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym. Rozwiązania projektowe bezpieczeństwa wlotów skrzyżowań i przejść dla pieszych. Normy projektowania drogowych barier ochronnych.

Prognozy dla branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Polskie Drogi 2013, nr 1, s.20-22, rys.3,

Perspektywy rozwoju branży budowlanej w wybranych państwach europejskich w latach 2011 – 2016 (Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry): całkowita produkcja budowlana; zatrudnienie i średni poziom wynagrodzeń w budownictwie.

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Linie dużych prędkości kategorii I na tle schematu systemu elektromagnetycznego w Polsce planowanego do 2030 roku. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 155, s.1 k. (nlb.), 1,

Mapa sieci kolejowej i elektroenergetycznej w Polsce: kolejowe linie konwencjonalne i dużych prędkości, linie przesyłowe, stacje elektroenergetyczne planowane do 2030 r.

Nowosińska Iwona: Problemy wyboru konstrukcji nawierzchni – analiza metodą ANKOT. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 155, s.72-92, rys.9; fot.5, tab.3, bibliogr.poz.29.

Rodzaje nawierzchni stosowanych do budowy i modernizacji linii Kolei Dużych Prędkości (KDP). Parametry, właściwości i przykłady realizacji nawierzchni podsypkowych i bezpodsypkowych; charakterystyka systemów Edilon (szyny w otulinie), Bögl , GETRAC, RHEDA 2000, Shinkansen. Konstrukcja podtorza. Zastosowanie metody analizy kontrastowej obiektów technicznych (ANKOT) do porównania cech nawierzchni podsypkowych i bezpodsypkowych oraz wyboru rodzaju nawierzchni dla linii KDP; wpływ lokalnych uwarunkowań na wybór nawierzchni.

Poliński Janusz: Determinanty zrównoważonego rozwoju transportu. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 155, s.105-142, rys.3, bibliogr.poz.71.

Geneza i instrumenty europejskiej polityki transportowej w zakresie integracji transportu UE. Założenia i realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w UE i w Polsce. Regulacje prawa UE dotyczące rozwoju, konkurencyjności i interoperacyjności kolei. Uwarunkowania i bariery zrównoważonego rozwoju struktury gałęziowej polskiego transportu; dokumenty związane z polityką transportową i strategią rozwoju transportu kolejowego opublikowane w latach 1996 – 2011; wnioski dotyczące niezbędnych działań i opracowania strategii polskiej polityki transportowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Kruszyna Maciej, Mularczyk Krystian: Infrastruktura drogowa a kolejowa – zasady dostępu. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 2, s.28-31,

Zestawienie obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących transportu drogowego i kolejowego; zasady dostępu do infrastruktury oraz wykonywania przewozów.

Lewandowski Krzysztof: Linia kolejowa do złota – przegląd możliwości koncepcji rewitalizacji linii kolejowych 284 i 323 dla obsługi nowych złóż metali szlachetnych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 2, s.22-27, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.32.

Analiza koncepcji rewitalizacji linii kolejowych 284 i 323 w Starym Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku pod kątem obsługi transportowej wywozu urobku z planowanych do uruchomienia na nowo kopalń rud miedzi, srebra i złota. Idea budowy Kopalni Bolesławiec; obsługa transportowa kopalni; przewozy pasażerskie na planowanych liniach.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Peć Barbara: GAZELA uleczy transport miejski. Przegląd Techniczny 2013, nr 7-8, s.10-11, fot.2,

Cele i zadania konkursowego programu GAZELA – Niskoemisyjne Środki Transportu przeznaczonego dla organizatorów i przewoźników komunikacji miejskiej; rodzaje projektów objętych dofinansowaniem, poziom dotacji i kryteria oceny wniosków.

RYNEK KOLEJOWY

Antonowicz Mirosław: Urząd Transportu Kolejowego po nowemu. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.68-69, fot.1, tab.2,

Definicja pojęcia zarządzanie publiczne. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Transportu Kolejowego w kontekście zasad modelu rynkowego zarządzania instytucją publiczną („new public management”). Porównanie modeli tradycyjnego i nowego stylu zarządzania w administracji publicznej.

Bednarz Patryk: Stawki: jak to się robi w Europie?. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.38-41, rys.1; fot.2,

Rola i funkcje opłat infrastrukturalnych jako instrumentu polityki kolejowej. Zasady kalkulacji stawek opłat za użytkowanie infrastruktury w prawie UE. Charakterystyka systemów opłat stosowanych w Wielkiej Brytanii i we Francji; ocena oddziaływania wysokości opłat na pracę przewozową i konkurencję na rynku kolejowym; udział procentowy poszczególnych gałęzi transportu w przewozie (tkm.) w latach 1990 – 2010 we Francji. Potrzeba i uwarunkowania zmian polityki opłat w Polsce oraz jej wpływ na strukturę gałęziową rynku transportu towarowego.

Madrjas Jakub: Koleje Śląskie: Wiemy, co zawiodło. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.48-50, rys.2; fot.2, tab.1,

Źródła i przyczyny utrudnień w działalności przewozowej Kolei Śląskich ( w grudniu 2012 r.) w opinii ekspertów Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Problemy związane z realizacją rozkładu jazdy 2012/2013 oraz zapewnienia obsługi taborowej i kadrowej przez przewoźnika; bilans pojazdów potrzebnych – dysponowanych na 12.12.2012 r. Propozycje wdrożenia planu naprawczego dla Kolei Śląskich. Statystyki: dynamika zmian liczby przewiezionych pasażerów i wielkości dotacji w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. i Kolejach Mazowieckich w latach 2005 – 2011.

Massel Andrzej: PKP PLK pod presją. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.66-67,

Rozmowa z wiceministrem MTBiGM, Andrzejem Masselem, na temat planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej oraz strategii zarządzania PKP PLK; perspektywy zwiększenia wydatków na inwestycje kolejowe współfinansowane z funduszy unijnych.

Syryjczyk Tadeusz: Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury?. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.30-31, fot.1,

Zasady ustalania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej wg prawa UE. Problemy oszacowania infrastrukturalnych kosztów krańcowych jako podstawy naliczenia opłaty. Model obliczania wysokości opłaty w zależności od kosztu zużycia infrastruktury przez pociągi, stosowany przez Network Rail w Wielkiej Brytanii; przykłady kalkulacji stawek opłat w innych państwach europejskich oraz wnioski dla Polski.

Urbanowicz Witold: Rewolucja w systemie informacji pasażerskiej metra. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.52-54, rys.1; fot.2,

Projekt systemu informacji pasażerskiej dla II linii metra w Warszawie; proponowane oznakowanie stacji metra; przykłady oznaczeń na tablicach informacyjnych i piktogramów.

Wyszyński Robert: Pendolino do Wrocławia!. Rynek Kolejowy 2013, nr 3, s.44-47, fot.2,

Projekt szybkiego połączenia kolejowego między Warszawą i Wrocławiem. Planowane warianty trasy i założenia skrócenia czasu podróży do 3 h 30 min. Przewidywane efekty realizacji przewozów szybkim pociągiem Pendolino. Plan modernizacji i rewitalizacji linii na trasie: Warszawa – CMK – Włoszczowa Północ – Częstochowa – Opole – Wrocław; zakres robót na odcinkach: Częstochowa- Fosowskie, Turów- Częstochowa Stradom i Koniecpol – Julianka, Fosowskie- Opole, Konecpol- Turów; parametry prędkości i czasu jazdy.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Bryniarska Zofia: Przewozy pasażerskie transportem kolejowym w aglomeracji krakowskiej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 11-12, s.14-22, tab.12, bibliogr.poz.15.

Uwarunkowania kształtowania obszaru metropolitarnego Krakowa; założenia systemu transportowego w aglomeracji krakowskiej; projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (schemat). Analiza badań sondażowych pasażerów korzystających z wybranych linii aglomeracyjnych; charakterystyka miejscowości, w których przeprowadzono badania. Charakterystyka oferty transportu kolejowego w przewozach regionalnych na wybranych liniach. Metodologia i wyniki badań.

Graff Marek: Metro w Amsterdamie. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 11-12, s.28-33, rys.1; fot.11, tab.2, bibliogr.poz.8.

Historia budowy metra w Amsterdamie. Schemat sieci metra. Charakterystyka linii metra i eksploatowanego taboru; dane techniczne wagonów metra.

Kołodziejski Hubert, Wyszomirski Olgierd: Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 11-12, s.74-80, wykr.5, tab.2, bibliogr.poz.5.

Zakres integracji transportu zbiorowego; uwarunkowania formalno-prawne i praktyka integracji taryfowo-biletowej. Proces integracji taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Wprowadzenie przez MZKZG zintegrowanych biletów metropolitarnych. Zasady finansowania zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej.

Pawlik Marek: Polska i europejska perspektywa notyfikowania krajowych kolejowych przepisów technicznych. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 11-12, s.70-73,

Pierwsze polskie notyfikacje krajowych przepisów kolejowych w 2004 r. Nowa notyfikacja – wspólny rynek i wzajemna akceptacja istniejącego taboru. Wymagania zasadnicze dla nowych i modernizowanych linii kolejowych oraz nowego i modernizowanego taboru kolejowego w oparciu o zapisy prawa wspólnotowego.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Lipińska-Słota Alina: Tunel pod cieśniną Bosfor – brakujące ogniwo światowych kolejowych korytarzy transportowych. Transport i Komunikacja 2012, nr 6, s.70-74, rys.2; fot.1, bibliogr.poz.19.

Międzykontynentalne kolejowe korytarze transportowe projektowane przez UIC; przebieg korytarzy w regionie Morza Czarnego. Istniejące mosty drogowe łączące europejską i azjatycką część Stambułu przez cieśninę Bosfor. Rodzaje i metody budowy tuneli komunikacyjnych. Plan budowy tunelu kolejowego pod cieśniną Bosfor; parametry i przebieg trasy oraz technologia wykonania; znaczenie i rola inwestycji w usprawnieniu komunikacji Stambułu; bieżące utrudnienia w transporcie kolejowym w mieście.

Mindur Maciej: Transport ładunków koleją w Japonii, Chinach i Indiach na tle pozostałych gałęzi transportu w latach 1980 – 2010. Transport i Komunikacja 2012, nr 4, s.8-15, rys.5, tab.5, bibliogr.poz.24.

Analiza struktury gałęziowej transportu towarowego w Japonii, Chinach i Indiach w latach 1980 – 2010; wskaźniki pracy przewozowej na tle rozwoju społeczno-gospodarczego krajów; stan i perspektywy rozwoju poszczególnych gałęzi transportu. Trendy wzrostu i kształtowanie się przewozów ładunków w USA i UE.

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2011 roku cz.2. Transport i Komunikacja 2012, nr 6, s.2-55, rys.80; fot.1, tab.19,

Analiza polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych w 2011 r. Wskaźniki pracy przewozowej i struktura rynku w Polsce i UE w latach 2005 – 2011. Statystyki przewozów wg wielkości i odległości oraz masy i struktury przewożonych ładunków. Działalność i przychody licencjonowanych przewoźników kolejowych; przewozy w relacji krajowej i międzynarodowej, ładunków niebezpiecznych, intermodalne. Charakterystyka taboru trakcyjnego i wagonowego. Rynek świadczenia usług trakcyjnych.

Sitarz Marek: Bezpieczeństwo na polskiej kolei. Teoria i praktyka. Transport i Komunikacja 2012, nr 4, s.2-6, rys.9,

Wymagania i normy prawa UE w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu i infrastruktury kolejowej. Charakterystyka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla Przewoźnika Kolejowego i Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, obowiązującego od 2010 r.; definicje, struktura i organizacja SMS; certyfikacja przedsiębiorstw kolejowych w ramach SMS. System regulacji i zarządzania bezpieczeństwem kolei w Polsce; statystyka wydatków budżetowych urzędów w 2011 r. oraz ilości pracowników w urzędach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei w Polsce, Anglii i Niemczech.

Wróbel Iwona: Obsługa portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce jako element integracji międzygałęziowej. Transport i Komunikacja 2012, nr 6, s.56-60, rys.5; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.12.

Założenia zrównoważonego rozwoju i integracji transportu pasażerskiego w polityce transportowej UE i Polski. Definicja i główne obszary integracji w transporcie. Statystyki ruchu pasażerskiego i obsługa podróżnych w polskich portach lotniczych w latach 2009 – 2011. Zintegrowana oferta przewozowa i taryfowa połączeń kolejowych z lotniskami: Kraków Balice, Warszawa Okęcie, Warszawa Modlin; porównanie ofert: odległość od centrum, dobowa liczba pociągów, czas dojazdu, cena biletu. Zalety i kierunki integracji komunikacji zbiorowej z udziałem kolei.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Grad Bożena, Ferensztajn- Galardos Ewa, Krajewska Renata: Innowacyjne rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 3, s.13-18, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.11.

Istota i znaczenie karty miejskiej jako innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Radomiu. System Karty Miejskiej; System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP). Centrum Zarządzania Przewozami Zbiorowymi jako element modelu zarządzania miejskim transportem zbiorowym w Radomiu.

Kowalski Michał, Wiśniewski Szymon: Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 3, s.25-31, map.5, tab.1, bibliogr.poz.25.

Analiza wpływu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi (MPK) na kształtowanie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (ŁOM). Metodologia i wyniki badań.

Parkitny Waldemar: Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo-wschodniej Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 3, s.19-24, wykr.1, tab.3, bibliogr.poz.13.

Przegląd parkingów Park and Ride realizowanych przez spółki należące do PKP w województwach małopolskim i podkarpackim. Charakterystyka parkingów zlokalizowanych w pobliżu dworców i przystanków kolejowych; polityka parkingowa PKP SA Oddział Dworce Kolejowe i PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.

Wieteska-Rosiak Beata: Zrównoważony transport o przedsiębiorstwach międzynarodowych. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 3, s.8-12, bibliogr.poz.26.

Koncepcja zrównoważonego transportu. Działania podejmowane w sektorze publicznym i prywatnym na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Narzędzia władz publicznych zmniejszające poziom wykorzystania transportu drogowego przez mieszkańców i przedsiębiorstwa. Przykłady przedsiębiorstw międzynarodowych (Schenker, Volvo, Dachser, Ikea) nastawionych na rozwój zrównoważonego transportu. Narzędzia wykorzystywane na rzecz zrównoważonego transportu w przedsiębiorstwie.

Wpływ stref płatnego parkowania na zanieczyszczenie powietrza. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 3, s.34-36, wykr.2, tab.6, bibliogr.poz.6.

Wady i zalety stref płatnego parkowania na przykładzie doświadczeń USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie stref płatnego parkowania w Krakowie. Wpływ płatnego parkowania na redukcję zanieczyszczeń powietrza i poziomu kongestii. Zachowania kierowców przed i po wprowadzeniu opłat za parkowanie.

ŚWIAT KOLEI

Halor Jakub: Linia tramwajowa 15 Katowice – Sosnowiec. Świat Kolei 2013, nr 3, s.46-53, fot.26, tab.1, bibliogr.poz.3.

Historia budowy linii tramwajowej Katowice – Sosnowiec (linia nr 15). Eksploatacja linii i organizacja komunikacji tramwajowej między Katowicami i Sosnowcem od 1928 r. do chwili obecnej; kalendarium relacji Katowice – Sosnowiec 1928 – 1982; charakterystyka trasy i taboru. Modernizacja i plan przedłużenia linii.

Malczewski Marek: Napowietrzna kolej parkowa. Świat Kolei 2013, nr 3, s.40-41, fot.8,

Historia budowy i parametry napowietrznej kolei parkowej w Elbauenpark w Magdeburgu.

Stankiewicz Ryszard: Wschodnio-Galicyjskie Koleje Lokalne. Świat Kolei 2013, nr 3, s.14-22, rys.1; fot.19, tab.3, bibliogr.poz.26.

Historia budowy Wschodnio-Galicyjskich Kolei Lokalnych (OGLB) w XIX w.; charakterystyka linii jednotorowych: Tarnopol- Kopyczyńce, Wygnanka- Teresin- Iwanie Puste, Teresin- Skała Podolska, Biała Czortkowska- Zaleszczyki. Eksploatacja, rozwój infrastruktury i organizacja ruchu pociągów na liniach OGLB w latach 1896-1991. Statystyki i dopłaty z budżetu państwa dla OGLB w latach 1899-1913; lokomotywy parowozowni Tarnopol i Czortków w dn. 1.04.939 r.; lokomotywy Bw Tarnopol w 1942 i 1943 r.; mapa sieci kolejowej (XX Tarnopol) z 1929 r.

Terczyński Paweł: Nie opóźnić osobowego. Świat Kolei 2013, nr 3, s.44-45, fot.4,

Przyczyny i okoliczności katastrofy pociągu towarowego w grudniu 1935 r. na stacji Krzeszowice.