UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

MOSTY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

ŚWIAT KOLEI

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Jamroz Kazimierz, Michalski Lech, Gajda Dorota: Ocena realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 4, s.7-13, rys.4, tab.2,

Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w czasie obowiązywania Programu GAMBIT 2005 (2005 – 2011); wskaźniki wypadkowości w Polsce i UE; mapa ryzyka indywidualnego na polskiej sieci dróg krajowych w latach 2008 – 2010. Podsumowanie i ocena efektów działań instytucjonalnych na rzecz poprawy brd prowadzonych w ramach Programu GAMBIT’2005, m.in.: nowelizacja prawa w zakresie brd, zapobieganie wypadkom, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury i użytkowników dróg. Wnioski dotyczące strategicznych celów Programu GAMBIT i ich realizacji w przyszłości.

Jankowska Dagmara, Wacowska- Ślęzak Justyna: Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL – doświadczenia i podsumowanie pilotażu systemu w Polsce (cz.2). Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 4, s.14-17, rys.2, tab.5,

Podsumowanie i ocena wyników badań prędkości pojazdów poruszających się po trasie autobusu szkolnego i w miejscach instalacji inteligentnych przystanków autobusowych (Intelligent Bus Stop – IBS). Pomiary prędkości samochodów osobowych i innych pojazdów drogowych w rejonie wybranych przystanków w Polsce, przeprowadzone przed i po wdrożeniu systemu SAFEWAY2SCHOOL. Ocena szkolenia osób biorących udział w realizacji projektu pilotażowego.

Żukowska Joanna: ‚Kompleksowa Strategia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie’ – doświadczenia z pilotażowego wdrożenia na Warmii i Mazurach. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 4, s.18-19, rys.1,

Cele i założenia Projektu SOL – Save Our Lives w zakresie opracowania i realizacji kompleksowej Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie. Elementy i realizacja strategii SOL w miastach województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztynie, Barczewie, Nidzicy.

INFRASTRUKTURA

Duda Agnieszka: Aspekty prawne hiszpańskiego modelu PPP – formuła koncesji. Infrastruktura 2013, nr 1-2, s.30-31, fot.1,

Efektywność realizacji inwestycji infrastrukturalnych w systemie PPP na przykładzie budowy dwóch linii podmiejskich metra lekkiego w Hiszpanii. Regulacje hiszpańskiego prawa w zakresie zamówień publicznych i współpracy publiczno-prywatnej. Model koncesji w postępowaniu przetargowym dotyczącym robót publicznych. Struktura umowy koncesyjnej. Czynniki zwiększające wartość ekonomiczną koncesji.

Przybylski Przemysław: Skok w przyszłość. Infrastruktura 2013, nr 1-2, s.36-38, fot.6,

Projekty i realizacja inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury polskich portów lotniczych. Budowa nowego portu lotniczego w Lublinie. Obsługa ruchu pasażerskiego w czasie EURO 2012. Inwestycje infrastrukturalne, które zostaną oddane do użytkowania w 2013 r. Przewidywany wzrost konkurencji na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych.

Siekierska Agata, Walewski Mateusz: Finansowanie inwestycji miast. Infrastruktura 2013, nr 1-2, s.32-35, fot.4, bibliogr.poz.1.

Źródła finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej realizowanych w systemie PPP. Zabezpieczenie ryzyka inwestycyjnego przez udzielenie inwestorowi prywatnemu gwarancji ze strony miasta, dotyczących minimalnych przychodów w określonym czasie. Udział partnera prywatnego w budowie, finansowaniu i utrzymaniu infrastruktury w zamian za opłaty za dostęp do infrastruktury. Instrumenty rynku finansowego i fundusze UE jako alternatywne źródła finansowania inwestycji. Prywatyzacja spółek miejskich poprzez giełdę. Wsparcie finansowania przez optymalizację kosztów projektu i zwiększenie dostępnych środków własnych instytucji publicznych.

Walentek Aneta: Dworce w ręce samorządów. Infrastruktura 2013, nr 1-2, s.40-41, fot.5,

Warunki i korzyści przejęcia własności dworca kolejowego przez samorząd terytorialny. Przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznej polskich dworców przez samorządy na różne cele kulturalne i usługowe z jednoczesnym zachowaniem przez nie funkcji komunikacyjnych.

Żakowska Lidia, Gąsiorek Paweł: Estetyka ekranów akustycznych. Infrastruktura 2013, nr 1-2, s.54-57, fot.8, bibliogr.poz.10.

Znaczenie estetyki w projektowaniu ekranów akustycznych. Opinia społeczna na temat walorów estetycznych i skuteczności ochrony przed hałasem różnych typów ekranów; postrzeganie estetyki otoczenia drogi przez mieszkańców osiedli i kierowców na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Zalety ekranów ziemnych. Ekologiczne materiały do budowy ekranów. Zasady projektowania ekranów zgodnie z wymaganiami estetyki i ochrony krajobrazu.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Fuks Jakub: Sposoby ograniczania hałasu szynowego. Metody administracyjno-prawne i techniczne – cz. I. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.31-33, rys.1, bibliogr.poz.8.

Instrumenty administracyjno-prawne ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym w UE i w Polsce. Rodzaje i zakres regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem. Środki urbanistyczne i gospodarki przestrzennej mające wpływ na ograniczenie źródeł hałasu w obszarze zabudowanym. Cele i zasady stosowania prawa w zakresie oddziaływania inwestycji kolejowych na środowisko i warunki akustyczne w pobliżu tras kolejowych: decyzje administracyjne, zarządzenia i przepisy dotyczące organizacji ruchu kolejowego, normy UIC i TSI. Możliwości zmniejszenia uciążliwości hałasu poprzez ograniczenie ruchu w porze nocnej i stosowanie ulg podatkowych dla nieruchomości położonych w pasie szlaków kolejowych.

Kornaszewski Mieczysław: Problematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.34-38, rys.6; fot.1, bibliogr.poz.12.

Uwarunkowania prawne i techniczne zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych. Zasady zabezpieczania ruchu na przejazdach wg Rozporządzenia Ministra TiGM z 26.02.1996 r.: wskaźnik natężenia ruchu, kategorie przejazdów i przejść kolejowych, urządzenia ostrzegające i zabezpieczające ruch, samoczynna sygnalizacja przejazdowa. Stan techniczny infrastruktury i bezpieczeństwo eksploatacji przejazdów kolejowych. Statystyki wypadków na przejazdach w Polsce w latach 2005 – 2011.

Młyńczak Jakub: Telematyka w transporcie kolejowym. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.28-30, rys.2, bibliogr.poz.9.

Definicja i zastosowanie telematyki w kolejnictwie. Rodzaje systemów telelmatycznych wykorzystywanych do zarządzania i sterowania ruchem kolejowym w Europie. Charakterystyka telematycznych systemów pozycjonowania pociągów działających w oparciu o technologie nawigacji satelitarnej i telefonii komórkowej (projekty INTEGRAIL i RADIOCOMPASS) oraz systemu rejestracji drogi przebytej przez wagon kolejowy, którego głównym elementem jest elektroniczny licznik kilometrów – CDC; schemat systemu CDC.

Opasiak Tadeusz: Infrastruktura i operatorzy transportu intermodalnego w Polsce. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.56-60, fot.1, tab.2, bibliogr.poz.21.

Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Charakterystyka infrastruktury transportu intermodalnego; usługi kolejowych terminali intermodalnych w portach morskich. Kolejowe połączenia intermodalne i oferta operatorów logistycznych: PKP Cargo S.A., POLCONT sp. z o.o., POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o., SPEDCONT  Spedycja Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o; wielkość, struktura i rentowność przewozów w 2011 r.; przewozy wg zintegrowanych jednostek ładunkowych w 2010 r. Ograniczenia w rozwoju przewozów intermodalnych.

Rolbiecki Ryszard: Stan techniczny sieci kolejowej w Polsce jako bariera w rozwoju transportu intermodalnego. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.48-50, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.4.

Wpływ stanu infrastruktury kolejowej na warunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Ocena stanu technicznego linii kolejowych w latach 2004 – 2012; porównanie stanu infrastruktury kolejowej w Polsce i UE; koszty dostępu do infrastruktury, problemy eksploatacyjne i ograniczenie prędkości handlowej pociągów towarowych. Wyposażenie i zdolność przepustowa terminali kontenerowych wykorzystywanych przez transport kolejowy.

Zielaskiewicz Henryk, Górnikiewicz Andrzej: Ciągi transportowe morze – ląd w perspektywie rozwojowej. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.61-63, fot.1, tab.2,

Warunki rozwoju kolejowo-morskich łańcuchów transportowych w Polsce. Ocena stanu infrastruktury transportu lądowego oraz konkurencyjności przewozów kolejowych i samochodowych. Kryteria ekonomiczne wyboru środka transportu i zadania polityki transportowej w zakresie poprawy efektywności transportu kolejowego; kształtowanie dostępu do infrastruktury kolejowej. Problemy organizacji kolejowo-promowych przewozów rozproszonych. Statystyki kolejowego transportu ładunków w UE i w Polsce w latach 2004 – 2010.

Świątecki Piotr: Pasażer dobrze poinformowany – aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich. Infrastruktura Transportu 2012, nr 6, s.40-42,

Wymagania dla telematycznych systemów kolejowej informacji pasażerskiej, określone w przepisach prawa UE i Polski: minimalny zakres informacji, cechy biletu kolejowego, informacja o rozkładach jazdy i treść rozkładu jazdy, informacje podlegające obowiązkowi ich publikacji przez przewoźnika, zakres i formy informacji dla niepełnosprawnych podróżnych.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

[Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku]. Inżynieria i Budownictwo 2013, nr 1, s.9-49, rys. wiele; fot. wiele, tab. wiele, bibliogr.poz.92.

Rola i znaczenie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w rozwoju regionu i meropolii gdańskiej. Planowany rozwój układu drogowo-ulicznego Gdańska. Warunki hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na obszarze lokalizacji tunelu pod Martwą Wisłą (mostu drogowego i tunelu) oraz ich konstrukcji i technologii wykonania. Analiza ekonomiczna rozwiązań projektowych tunelu z uwzględnieniem oddziaływania na istniejącą infrastrukturę drogową, portową, stoczniową i bazy paliwowej. Parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne tunelu; technologia drążenia oraz zabezpieczenia konstrukcji i wykopów. Dobór głowic tunelowych TBM w zależności od istniejących warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych. Proponowane systemy deskowań do realizacji odcinka tunelu w wykopie otwartym i w konstrukcji tunelu drążonego.

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Kiedy pojedziemy do Tallina?. Kurier Kolejowy 2013, nr 4, s.23-24 (nlb.), rys.3,

Projekt budowy korytarza kolejowego z Europy Zachodniej do Finlandii – Rail Baltica. Przebieg realizacji Rail Baltica w Poslce i państwach nadbałtyckich biorących udział w projekcie; warianty przebiegu trasy; koszty i finansowanie inwestycji.

Prudzicz Bartosz: ‚Pasażerce’ wzrasta. Kurier Kolejowy 2013, nr 4, s.38-39, rys.4; fot.3,

Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce w 2012 r.: wielkości przewozów, praca przewozowa, średnia odległość przejazdu, udział poszczególnych przewoźników w rynku wg liczby pasażerów i pracy przewozowej. Przewozy pasażerów w Polsce w latach 2008 – 2012.

LOGISTYKA

Bernacki Dariusz: Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu morskiego. Logistyka 2012, nr 4, s.25-28, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.9.

Funkcje i usługi logistyczne portów morskich; uwarunkowania i czynniki rozwoju logistycznych usług wartości dodanej (Value Added Logistics – VAL) i usług dodatkowych/uzupełniających (Value Added Facilities – VAF). Analiza empiryczna wartości dodanej usług polskich portów morskich; statystyki obrotów i wartości dodanej brutto w portach w latach 2004 – 2009.

Czermański Ernest: Znaczenie żeglugi morskiej dla sprawności funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw. Logistyka 2012, nr 4, s.19-24, tab.4,

Funkcje i zakres działalności przewozowej armatora w globalnym łańcuchu dostaw drogą morską. Trendy konteneryzacji transportu morskiego. Globalizacja rynku frachtowego. Wpływ globalizacji na rozwój techniczny żeglugi. Charakterystyka światowej floty i przewozów towarowych handlu morskiego. Statystyki: struktura ładunkowa światowego handlu morskiego w latach 1980 – 2011; kierunki przewozów handlu morskiego w latach 2000 – 2009; najwięksi armatorzy floty kontenerowej wg stanu na 13.05.2012 r.

Grzelakowski Andrzej S.: Autostrady morskie jako elementy infrastruktury logistycznej europejskich łańcuchów i sieci dostaw. Logistyka 2012, nr 4, s.10-13, bibliogr.poz.6.

Cele, budowa i funkcje autostrad morskich jako ważnego elementu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T). Zadania autostrad morskich w ramach intermodalnych łańcuchów transportowych. Uwarunkowania prawno-administracyjne, logistyczne i transportowe rozwoju autostrad. Budowa i finansowanie autostrad morskich na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej z 2004 r. w sprawie budowy TEN-T; koncepcja autostrad morskich jako instrument realizacji celów polityki UE w zakresie rozwoju transportu intermodalnego.

Gębska Monika: Organizacja międzynarodowego drogowego transportu żywych zwierząt (cz.1). Logistyka 2013, nr 1, s.49-52, rys.3; fot.5, bibliogr.poz.10.

Zasady organizacji transportu zwierząt przewożonych na długie dystanse. Regulacje prawa UE dotyczące warunków i środków transportu zwierząt; zalecany czas podróży i częstość postojów; wymagania dla środków transportu. Organizacja poszczególnych etapów przewozu; planowanie trasy przewozowej z zastosowaniem systemu TRACES (TRAde Control and Export System), opracowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów (DG SNCO).

Horzela Agata: Rola globalnych identyfikatorów GS1 w realizacji procesu transportowego (cz.1). Logistyka 2013, nr 1, s.64-65, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.5.

Elementy procesu transportowego i ich oznakowanie systemem globalnych identyfikatorów GS1; struktura, cechy i zalety stosowania identyfikatorów GS1 w transporcie.

Michniuk Justyna: Port Hamburg – główne kierunki rozwoju w XXI w. Logistyka 2013, nr 1, s.54-57, fot.8, bibliogr.poz.26.

Infrastruktura i usługi Portu Hamburg o znaczeniu gospodarczym, logistycznym i transportowym. Wskaźniki rozwoju potencjału logistycznego i przeładunkowego portu. Projekt rozbudowy przestrzeni miejskiej Hamburga – Hafen City.

Montwiłł Andrzej: Strategie logistyczne portów morskich III i IV generacji w lądowo-morskich łańcuchach dostaw. Logistyka 2012, nr 4, s.14-18, rys.1, tab.4, bibliogr.poz.7.

Rola i znaczenie portów w lądowo-morskich łańcuchach dostaw; funkcje przedmiotowe i przestrzenne europejskich portów morskich. Klasyfikacja portów ze względu na nowoczesność i podatność na innowacje. Rodzaje usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych realizowanych w portach. Cechy portów III generacji w kontekście rozwoju ich funkcji logistyczno-dystrybucyjnych. Strategie logistyczne na przykładzie platformy logistycznej portu w Rotterdamie. Statystyki: obroty portów morskich UE i Polski w 2010 r.; logistyczna wartość dodana generowana przez port w Rotterdamie w latach 2008 – 2010.

Pietrzak Oliwia, Pietrzak Krystian: Portowe systemy EDI jako element optymalizacji procesów przepływu ładunków w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Logistyka 2012, nr 4, s.50-52, rys.2, bibliogr.poz.11.

Funkcje i zadania portu morskiego jako ogniwa lądowo-morskiego łańcucha transportowego. Charakterystyka i zalety wykorzystania elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Intechange – EDI) dla poprawy efektywności działalności gospodarczej. Zastosowanie EDI jako narzędzia optymalizacji procesów przepływu ładunków w portach morskich; korzyści z funkcjonowania EDI uzyskiwane przez uczestników łańcucha transportowego: armatora, spedytora, administrację morską i graniczną.

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Technologie przewozu ładunków w transporcie wodnym śródlądowym. Logistyka 2013, nr 1, s.10-14, rys.1; fot.8, bibliogr.poz.10.

Rozwój technologii i środków transportu wodnego śródlądowego uwarunkowany potrzebą zwiększenia efektywności przewozów i zróżnicowaniem ładunków. Specjalizacja środków transportu i jednostek ładunkowych żeglugi śródlądowej. Technologie przewozu i przeładunku różnych typów ładunków masowych i zjednostkowanych; rozwój floty rzecznej i bazy przeładunkowej w portach. Struktura gałęziowa transportu zapleczowego portów morskich w 2007 r.: Rotterdam, Antwerpia, Amsterdam, Hawr, Hamburg, Brema.

MOSTY

Svensson Holger: 40 lat doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie. Mosty 2013, nr 2, s.55-63, rys.1; fot.18,

Doświadczenia z budowy różnych typów mostów o dużych rozpiętościach przęseł. Przykłady konstrukcji i technologii budowy mostów w Niemczech i na świecie od 1972 r. Działalność autora w zakresie projektowania i nadzoru budowy mostów oraz udział w pracach Komisji Normalizacyjnych.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2013. Przegląd Lotniczy 2013, nr 2, s.22-29, rys.1; fot.7, tab.3,

Sprzęt lotniczy wpisany do rejestru polskich statków powietrznych w 2012 r. wg kategorii: samoloty, śmigłowce, motoszybowce, szybowce, balony, sterowce, samoloty specjalne, samoloty ultralekkie, motolotnie, paralotnie, wiatrakowce. Stan sprzętu lotniczego w rejestrze na dzień 1 stycznia w poszczególnych latach 2001 – 2013; samoloty w rejestrze wg właścicieli, m.in. eksploatowane przez PLL LOT i EuroLOT w 2013 r.; najstarsze samoloty. Ewidencja polskich statków powietrznych przebywających poza granicami kraju i obcych statków przebywających w Polsce.

RYNEK KOLEJOWY

Grobelny Michał, Malinowski Łukasz, Madrjas Jakub: Miliardy na tabor. Kto na tym skorzysta?. Rynek Kolejowy 2013, nr 2, s.56-61, fot.3, tab.4,

Kontralty na dostawy elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych w Polsce w latach 2010 – 2012. Projekty inwestycji w zakresie taboru kolejowego zgłoszone do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; koszty i finansowanie modernizacji taboru; projekty PKP Intercity i Przewozów Regionalnych; realizacja inwestycji przez tzw. grupy zakupowe.

Madrjas Jakub, Rydzyński Paweł: Nieudane przejęcie przewozów w woj. śląskim. Falstart Kolei Śląskich. Rynek Kolejowy 2013, nr 2, s.40-44, fot.2,

Problemy organizacji działalności przewozowej Kolei Śląskich; przyczyny opóźnień i zaprzestania kursowania pociągów w grudniu 2012 r.; analiza kluczowych błędów w sferze zarządzania taborem i rozkładem jazdy. Błędy w organizacji przewozów PR Arriva (PCC Rail/Arriva) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r.

Madrjas Jakub, Śmiech Wojciech, Malinowski Łukasz: [Sukcesy i porażki polskiej branży kolejowej w 2012 r]. Rynek Kolejowy 2013, nr 2, s.14-23, rys.2; fot.14,

Wyniki badań ankietowych opinii publicznej na temat sukcesów i porażek polskich kolei w 2012 r. Podsumowanie polityki inwestycyjnej i reform PKP w 2012 r.: modernizacja dworców i rewitalizacja linii kolejowych; restrukturyzacja i prywatyzacja spółek kolejowych PKP; działalność przemysłu kolejowego; problemy organizacyjne Kolei Śląskich; finansowanie inwestycji kolejowych z funduszy UE; obsługa transportowa EURO 2012; rozwój działalności PKP Cargo.

Urbanowicz Witold: Ochronić Centralny przed bylejakością. Rynek Kolejowy 2013, nr 2, s.28-30, fot.2,

Ocena efektów prac remontowych przeprowadzonych na Dworcu Centralnym w Warszawie. Poprawa jakości usług i stanu infrastruktury dworca. Oferta handlowa na terenie dworca. Problemy utrzymania obiektu i zabezpieczenia przed działaniem wody. Perspektywy zmiany systemu zarządzania polskimi dworcami kolejowymi.

Wyszyński Robert: Rewitalizacje atakują – RPO (cz. VI). Rynek Kolejowy 2013, nr 2, s.32-35, fot.3,

Zakres robót, koszty i finansowanie rewitalizacji linii kolejowych w ramach wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013: linia nr 356 Poznań – Wągrowiec (Goławicz); linia nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna; połączenie Łódź – Widzew – Zgierz; linia nr 106 Rzeszów – Jasło; linia wąskotorowa Trzęsacz – Rewal – Pogorzelica.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Metro i tramwaje w Sewilli. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.27-30, fot.9, tab.2, bibliogr.poz.12.

Transport szynowy w Sewilli (schemat). Historia powstania metra; charakterystyka sieci i pojazdów metra. Transport tramwajowy: parametry techniczne linii tramwajowej i eksploatowanego taboru.

Graff Marek: Pociągi Shinkansen serii E5. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.34-36, fot.7, tab.1,

Charakterystyka pociągów Shinkansen serii E5: koncepcja pociągu, budowa i dane techniczne.

Pawlik Marek: Wyzwania certyfikacji podsystemów współtworzących linie kolejowe po ostatnich zmianach europejskiego i polskiego prawa w tym zakresie. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.47-49,

Bariery techniczne w rozwoju konkurencyjności kolei w Europie. Podsystemy kolei i harmonizacja techniczna na potrzeby wspólnego rynku. Podsystemy współtworzące linie kolejowe. Cztery reżimy ceryfikacji elementów linii kolejowych. Weryfikacja zgodności nowych podsystemów z wymogami prawa. Problemy zagwarantowania kompletności i komplementarności procesów certyfikacji dla linii kolejowych.

Raczyński Jan, Giedryś Alina, Wesołowski Jacek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.14-22, rys.5, tab.2,

Propozycje utworzenia systemu kolei aglomeracyjnej w regionie łódzkim; cele projektu; zasięg geograficzny systemu; organizacja przewozów w regionie; aspekt rozwoju przestrzennego regionu; modernizacja systemu transportowego regionu; integracja kolei w systemie transportowym regionu; poprawa warunków życia mieszkańców oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu; etapowanie rozwoju systemu.

Skalski Stanisław: Zespoły Flirt dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.23-26, fot.7,

Charakterystyka przetargu w 2012 r. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na zespoły trakcyjne i ich utrzymanie techniczne. Kryteria wyboru oferty firmy Stadler; podstawowe parametry pojazdu Flirt. Działalność firmy Stadler w Europie i Polsce.

Wołek Marcin: Wydatki samorządów województwa na transport kolejowy w 2011 r. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 10, s.44-46, rys.9, bibliogr.poz.4.

Dochody i wydatki samorządów województw w 2011 r; struktura wydatków na transport i łączność, w tym na transport kolejowy w 2012 r.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2011 roku. Cz.1. Transport i Komunikacja 2012, nr 5, s.2-64, rys.82; fot.1, tab.25,

Wskaźniki rozwoju kolejowego rynku przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce i UE w 2011 r. Konkurencja międzygałęziowa na rynku transportowym. Wskaźniki liberalizacji rynku i pracy przewozowej polskich kolei. Uwarunkowania i bariery rozwoju rynku kolejowego. Analiza rynku kolejowego transportu pasażerskiego w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Przewozy pasażerów realizowane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Wyniki działalności przewozowej poszczególnych przewoźników w zakresie przewozów pasażerskich. Stan taboru kolejowego i inwestycje taborowe. Przychody i zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich; koszty i źródła finansowania przewozów; polityka taryfowa. Jakość usług kolejowych. Ochrona praw pasażerów. Licencje uprawniające do realizacji przewozów wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bul Radosław: System tuneli Atocha- Chamartin jako podstawowy element sieci kolei dużych prędkości w Hiszpanii i kolei podmiejskich Madrytu. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 2, s.8-14, rys.7; fot.1, bibliogr.poz.14.

Sieć kolei dużych prędkości w Hiszpanii. Znaczenie i rozwój kolei podmiejskich Madrytu. Tunel I i II jako podstawowy szlak transportu publicznego w Madrycie i regionie. Budowa tunelu III dla potrzeb kolei dużych prędkości AVE, AVANT i ALVIA. Wykorzystanie rozwiązań hiszpańskich w budowie linii kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce.

Karbowiak Henryk, Zajączkowski Andrzej J.: 150-lecie metra światowego i 18-lecie metra w Warszawie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 2, s.15-20, rys.3, tab.5, bibliogr.poz.12.

Rozwój linii i systemów metra na świecie. Miasta, w których uruchomiono pierwsze odcinki linii metra w latach 1863 – 1935 oraz 1939 – 2012 (tab.); średnie odległości między stacjami (tab). Historia projektowania i etapy budowy metra w Warszawie; rozwiązania techniczne i dalszy rozwój. Schemat metra w Warszawie.

Kołodziejczyk Krzysztof: Dostępność komunikacyjna gminy Głuchołazy w perspektywie jej funkcji turystycznych. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 2, s.27-36, fot.4, tab.2, bibliogr.poz.14.

Analiza dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej gminy Głuchołazy z punktu widzenia turysty: infrastruktura kolejowa i jej wykorzystania w ruchu pasażerskim. Infrastruktura drogowa w gminie Głuchołazy; wykaz dróg powiatowych. Wewnętrzna komunikacja autobusowa: częstotliwość obsługiwania miejscowości wiejskich w gminie przez autobusy przedsiębiorstwa typu PKS i prywatne busy wyruszające z Głuchołaz (wg stanu na początku 2013 r).

Krawczyk Grzegorz: Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 2, s.3-7, rys.1, tab.3, bibliogr.poz.10.

Transport zbiorowy w procesie zarządzania strategicznego. Analiza trzech rodzajów dokumentów strategicznych: regionalnych strategii rozwojowych, strategii transportowych oraz planów rozwoju transportu publicznego. Uwarunkowania tworzenia planów zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Błędy i uchybienia występujące w procesie strategicznego zarządzania rozwojem transportu zbiorowego.

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Domki dróżników – funkcje, architektura, historia. Świat Kolei 2013, nr 2, s.16-27, rys. wiele; fot. wiele, bibliogr.poz.15.

Funkcje i architektura dróżniczych domów mieszkalnych na liniach kolejowych w Polsce w XIX i XX w. Obowiązki i organizacja pracy dróżnika kolejowego. Wymagania dotyczące powierzchni i standardów mieszkań dla personelu służby liniowej PKP. Przykłady konstrukcji i cech architektonicznych domków dróżniczych wybudowanych w XIX i XX w.; współczesny stan i eksploatacja budynków tzw. „koszarek”.

Kopczyk Piotr: Historia stacji kolejowej w Racławicach Śląskich. Świat Kolei 2013, nr 1, s.18-25, fot.21, tab.rys.2, bibliogr.poz.11.

Historia stacji kolejowej w Racławicach Śląskich (1843 – 2012). Budowa i rozwój kolejowych linii i obiektów infrastruktury w rejonie Racławic Śląskich. Organizacja ruchu pociągów pasażerskich i towarowych; częściowa likwidacja kursów pociągów pasażerskich po 2000 r. Personel kolejowy w latach 1945 – 1999.

Rusak Ryszard: 150 lat kolei w Finlandii. Świat Kolei 2013, nr 2, s.30-33, fot.17, bibliogr.poz.4.

Historia i etapy budowy sieci kolejowej w Finlandii. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez koleje fińskie w XX w.: parowozy (Hr1, Tk3, Tr1, Tr2); lokomotywy spalinowe (Dr12, Hr13); autobusy szynowe (Dm6-7).

Tyszka Karol: Tramwaje w Aradzie. Świat Kolei 2013, nr 1, s.46-51, rys.1; fot.19, bibliogr.poz.4.

Geneza i rozwój sieci tramwajowej w rumuńskim mieście Arad. Budowa linii kolei dojazdowej i tramwajowych w XX i XXI w. Przejęcie tras kolejowych przez transport tramwajowy. Organizacja tramwajowej komunikacji pasażerskiej. Charakterystyka taboru tramwajowego.

Witkowski Roman: Historia lilipucich kolejek parkowych (5). Świat Kolei 2013, nr 1, s.38-41, rys.2; fot.13, tab.1,

Organizacja i funkcjonowanie kolejek lilipucich w Wiedniu od połowy XX w.: na Praterze i w parku nad Dunajem; przebieg tras kolejowych; charakterystyka taboru.