UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 05/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2013

 

AUTOBUSY

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MAGAZYN PRZEMYSŁOWY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

PROBLEMY KOLEJNICTWA

RYNEK KOLEJOWY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Autobusy 2013, nr 1-2, s.18-25, rys.10, tab.3, bibliogr.poz.8.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw komunikacji samochodowej świadczących usługi publicznego transportu pasażerskiego – PKS; dane statystyczne dotyczące wskaźników finansowych majątku i działalności operacyjnej przedsiębiorstw w latach 2007 – 2011. Przychody i koszty działalności przedsiębiorstw oraz uwarunkowania jej opłacalności. Wycena majątku trwałego i udziału środków transportu w aktywach trwałych. Płynność finansowa krótko- i długoterminowa oraz efektywność wykorzystania kapitałów własnych przedsiębiorstw. Wskaźniki produktywności majątku i kapitału ludzkiego; wpływ restrukturyzacji zatrudnienia na produktywność kosztów pracy. Zagrożenia związane ze spadkiem popytu na usługi i ryzykiem upadłości spółek PKS.

Dyr Tadeusz: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz.1). Autobusy 2013, nr 3, s.28-29, rys.2, bibliogr.poz.11.

Cele polskiej polityki transportowej ujęte w „Strategii rozwoju transportu do 2020 r.”, przyjętej przez rząd w styczniu 2013 r.; struktura i hierarchia celów strategii oraz uwarunkowania i perspektywy ich realizacji. Miejsce strategii rozwoju transportu w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju.

Grzelec Krzysztof, Wensierski Janusz, Wyszomirski Olgierd: Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 1992 – 2012. Autobusy 2013, nr 1-2, s.26-31, rys.2; fot.10,

Przesłanki i efekty restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gdyni w 1992 r. Cele i zadania realizowane przez organizatora transportu publicznego – Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni – w zakresie poprawy jakości usług komunikacji autobusowej i trolejbusowej; rozwój jakościowy i przestrzenny oferty przewozowej w latach 1992 – 2012; systemy informacji pasażerskiej; promocja i edukacja w zakresie miejskiego transportu zbiorowego. Przebieg i efekty integracji usług komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Wejherowo i Metropolitarnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej. Plany inwestycyjne ZKM w Gdyni dotyczące rozwoju inteligentnych systemów komunikacji miejskiej w ramach projektu TRISTAR oraz usprawnienia i integracji transportu metropolitarnego.

Kołodziejski Hubert: Regulacja funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego w polskich metropoliach. Autobusy 2013, nr 1-2, s.44-48, rys.1, tab.4, bibliogr.poz.7.

Pojęcie i cechy obszaru metropolitarnego oraz ich znaczenie z punktu widzenia organizacji komunikacji zbiorowej; mapa obszarów metropolitarnych w Polsce w 2006 r. Formalno-prawne uwarunkowania funkcjonowania transportu zbiorowego w polskich metropoliach; charakterystyka systemu regulacji rynku transportowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zadania i kompetencje organizatorów transportu publicznego; formy organizacyjno-prawne organizatorów w polskich miastach; realizacja zadań w zakresie zarządzania, organizacji i planowania transportu. Zakres, formy i korzyści z integracji transportu w metropoliach.

Okraszewska Romanika: Darmowy transport publiczny narzędziem kształtowania nowej kultury mobilności w mieście. Autobusy 2013, nr 3, s.24-27, tab.1, bibliogr.poz.21.

Cechy i instrumenty kształtowania nowej kultury mobilności w miastach zgodnie z założeniami polityki UE. Podstawy prawne i strategie zarządzania mobilnością. Uwarunkowania prawne funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego w Polsce. Podział międzygałęziowy transportu w polskich miastach w latach 1990 – 2012; rola i udział komunikacji publicznej w przemieszczaniu się mieszkańców miast; negatywne skutki wzrostu wskaźnika motoryzacji w transporcie miejskim. Zwolnienie użytkowników usług transportu publicznego z opłat jako narzędzie zarządzania popytem i oddziaływania na zachowania transportowe; przykłady i efekty upowszechnienia darmowego transportu publicznego (np. Hasselt w Belgii).

Połom Marcin: Trolejbusy w obsłudze komunikacyjnej Słupska w latach 1985 – 1999. Autobusy 2013, nr 1-2, s.36-42, rys.3; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.23.

Organizacja komunikacji miejskiej w Słupsku od początku XX w. do 1985 r. Etapy rozwoju komunikacji trolejbusowej w Słupsku w latach 1985 – 1999; przebieg tras trolejbusowych; dane dotyczące eksploatowanego taboru trolejbusowego. Przesłanki ekonomiczne likwidacji transportu trolejbusowego w Słupsku w 1999 r. Sytuacja komunikacji trolejbusowej w polskich miastach oraz uwarunkowania i korzyści jej rozwoju.

Rusak Zbigniew: Polski rynek autobusowy w 2012 roku- powrót do przeszłości. Autobusy 2013, nr 3, s.10-15, rys.4; fot.10, tab.2,

Trendy i uwarunkowania sprzedaży różnych typów autobusów w Polsce w 2012 r.; statystyka sprzedaży autobusów wg typów, marek i producentów w latach 2001 – 2012.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bajor Mirosław: Systemy barier ochronnych – problemy, pytania, wnioski. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 1-2, s.21-29, fot.5,

Zadania barier ochronnych jako czynnych urządzeń bezpieczeństwa drogowego i kryteria doboru parametrów technicznych barier. Charakterystyka norm prawnych i przepisów technicznych w zakresie projektowania i stosowania drogowych barier ochronnych w Polsce. Propozycje usystematyzowania i ujednolicenia prawa dotyczącego stosowania barier na drogach krajowych i samorządowych. Informacje o systemach barier ochronnych w Internecie (www.katalogbarier.pl). Zalety barier łatwo rozbieralnych. Tematy do dyskusji o praktycznych aspektach stosowania barier, zaproponowane przez autora.

Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Behawioralny komponent postawy kierujących pojazdami. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 1-2, s.39-45, rys.5; fot.5, tab.1,

Istota i znaczenie behawioralnego komponentu postawy kierowcy z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Zakres i metodologia badań zachowań kierowców; rejestracja i analiza zachowania kierującego pojazdem uwzględniająca elementy poznawcze, emocjonalne i behawioralne; pomiary z wykorzystaniem systemów monitorujących m.in. ruchy kończyn i gałek ocznych kierowcy w kabinie auta (ARKA, ARKADY, ARGOWA).

Krystek Ryszard: III Forum Bezpieczeństwa Transportu – raport. Instytut Transportu Samochodowego, 4 października 2012. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 1-2, s.46-51, fot.3,

Zagadnienia do dyskusji na Forum Bezpieczeństwa Transportu, dotyczące organizacji i integracji systemów ratownictwa na drogach w Polsce. Rozwój i kierunki integracji Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Optymalizacja i poprawa jakości działań służb ratowniczych; współpraca jednostek ratownictwa, policji i prokuratury. Informacja i komunikacja społeczna w zakresie wiedzy o procedurach i postępowaniu w sytuacji zdarzeń drogowych. Doświadczenia z funkcjonowania ratownictwa drogowego w woj. warmińsko-mazurskim. Konieczne zmiany legislacyjne i organizacyjne systemu drogowego ratownictwa i pomocy medycznej.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Sheikh Zayed Road w Dubaju. Cz.1. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 1-2, s.56-63, fot.43,

Historia budowy odcinka autostrady E11 – Sheikh Zayed Road (Abu Dhabi- Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie): przebieg trasy, węzły drogowe, przykłady rozwiązań inżynieryjnych usprawniających ruch drogowy w Dubaju, skrzyżowania typu rondo, zagospodarowanie przestrzeni wokół drogi i usytuowanie budynków wysokościowych.

Wrzesińska Jadwiga: Praktyczne problemy przy realizacji kontraktów drogowych w zakresie stosowania barier ochronnych w okresie przejściowym. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 1-2, s.31-37, rys.1; fot.10,

Przepisy prawne i normy zharmonizowane dotyczące stosowania barier ochronnych na drogach w Polsce. Zadania i parametry barier na podstawie „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” oraz norm serii PN-EN 1317. Cele przeprowadzania testów zderzeniowych i kryteria doboru parametrów barier. Problemy realizacji systemów bezpieczeństwa ruchu po wejściu w życie przepisów Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz norm PN-EN 1317; najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie barier drogowych i mostowych spowodowane zmianą prawa, utratą ważności aprobat technicznych w 2010 r. i innymi czynnikami pozaprawnymi.

KURIER KOLEJOWY

Beim Michał: Dla kogo pętla wokół Bałtyku?. Kurier Kolejowy 2013, nr 8, s.28-30, rys.2; fot.1, tab.2,

Przewidywane efekty realizacji dwóch wariantów projektu Rail Baltica na podstawie wyników badań opinii europejskich przedsiębiorców, przeprowadzonych w latach 2011 – 2012. Koszty, korzyści i oczekiwana jakość przewozów kolejowych trasą Rail Baltica; opinie respondentów oraz dane dotyczące podziału zadań transportu towarowego i pasażerskiego w krajach, przez które przebiega korytarz: Polska, Niemcy, Łotwa, Estonia, Litwa, Finlandia.

Wilgusiak Rafał: Wyboista droga do wspólnego rynku. Kurier Kolejowy 2013, nr 7, s.15-17, fot.6,

Geneza i ewolucja wspólnej polityki UE w dziedzinie transportu kolejowego. Regulacje prawne w zakresie rozwoju i integracji kolei europejskich, ujęte w czterech tzw. pakietach kolejowych przyjętych w latach 1991 – 2013; najważniejsze postanowienia dotyczące liberalizacji przewozów i zarządzania infrastrukturą kolejową; plan reform rynkowych przedstawiony w IV pakiecie kolejowym.

LOGISTYKA

Gębska Monika: Organizacja międzynarodowego drogowego transportu żywych zwierząt (cz.2). Logistyka 2013, nr 2, s.59-62, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.8.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku oraz odpoczynku zwierząt przewożonych międzynarodowym transportem drogowym na terenie UE. Lokalizacja punktów kontroli zwierząt w UE i w Polsce oraz związane z tym zasady planowania trasy przewozu. Wymogi formalno-prawne w zakresie wyposażenia i obsługi punktów kontroli zgodnie z dyrektywą EU 1255/97; zalecenia dotyczące ramp załadowczo-wyładowczych; wielkość powierzchni ładownej w środku transportu i w punkcie kontrolnym.

Osińska Magdalena: Ocena efektywności ekonomicznej elektronicznego systemu opłaty za przejazd w Polsce w latach 2011 – 2012 w świetle badań ankietowych. Logistyka 2013, nr 2, s.2-5, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.3.

Ocena efektywności ekonomicznej systemu ETC na podstawie informacji przekazanych przez przewoźników w latach 2011 – 2012, dotyczących: oceny działania systemu ViaTOLL; wpływu opłat drogowych na koszty przedsiębiorstw i skłonność do inwestowania w tabor o bardziej ekologicznych parametrach; wykorzystania alternatywnych, niepłatnych dróg przejazdu; oczekiwanych zmian wysokości opłat. Struktura opłat i dróg wykorzystywanych przez przewoźników od lipca 2011 r. do stycznia 2012 r. (wykresy).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Hadryś Damian, Horzela Izabela, Wieszała Robert: Pozaprędkościowe przyczyny wypadków drogowych. Magazyn Autostrady 2013, nr 3, s.71-77, rys.2; fot.9, tab.2, bibliogr.poz.13.

Analiza przyczyn wypadków drogowych w Polsce z wyłączeniem jazdy po spożyciu alkoholu i nadmiernej prędkości. Czynniki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) związane: ze stanem technicznym pojazdów i ich eksploatacją, z umiejętnościami i cechami indywidualnymi uczestników ruchu. Oddziaływanie warunków drogowych o różnych porach dnia i roku na poziom brd; statystyki wypadkowości wg warunków atmosferycznych, dni tygodnia i miesięcy w latach 2008 -2010. Wpływ stanu infrastruktury i oznakowania dróg na ryzyko wystąpienia wypadku. Zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie towarowym. Problemy dotyczące zarządzania ruchem pojazdów ciężarowych na drogach miejskich oraz koparko-ładowarek na remontowanych odcinkach dróg. Zakłócenia ruchu powodowane zamykaniem przejazdów kolejowych dla ruchu samochodowego w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Wojcieszak Andrzej: Wybrane aspekty logistyczne transportu drogowego w Europie – cz. II. Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu drogowego we Włoszech. Magazyn Autostrady 2013, nr 3, s.78-80, tab.6, bibliogr.poz.4.

Charakterystyka sieci drogowej we Włoszech; klasyfikacja dróg; wykaz autostrad; tunele drogowe; długość dróg publicznych w latach 2005 – 2009. Rozwój motoryzacji i liczba użytkowanych pojazdów samochodowych w latach 2005 – 2009. Zarządzanie drogami krajowymi. Statystyki transportu drogowego we Włoszech wg typów operacji oraz na tle innych rodzajów transportu w UE w latach 2009 – 2011.

Wszystko o oświetleniu ulicznym – przepisy prawne. Magazyn Autostrady 2013, nr 3, s.66-70, fot.7,

Normy prawne dotyczące projektowania i wykonania oświetlenia drogi publicznej – ulicy. Procedury administracyjno-prawne uzgadniania projektowanego oświetlenia ulicznego. Zakres i zasady przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach należących do sieci transeuropejskiej. Zgłoszenie robót budowlanych. Wymagania w zakresie parametrów technicznych konstrukcji, natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych. Oświetlenie sztuczne drogowych obiektów inżynierskich na przykładzie tuneli drogowych i przejść dla pieszych oraz autostrad płatnych. Parametry bezpieczeństwa słupów oświetleniowych.

MAGAZYN PRZEMYSŁOWY

Ostrowski Andrzej: Rynek drogowych przewozów nienormatywnych- raport. Magazyn Przemysłowy 2013, nr 4, s.22-27, rys.2; fot.4, tab.2, bibliogr.poz.3.

Wielkość przewozów ładunków ponadgabarytowych na tle pozostałych przewozów transportem samochodowym w Polsce; przewozy towarowego transportu samochodowego w Polsce i w UE w latach 2010 – 2012 oraz wielkości prognozowane do 2030 r. Koszty i rentowność przewozów ponadgabarytowyh oraz ich makroekonomiczne uwarunkowania. Rodzaje ładunków ponadnormatywnych przewożonych transportem drogowym. Logistyka organizacji przewozów ponadnormatywnych. Nowelizacja prawa w zakresie zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Nowe technologie w gospodarce morskiej- raport. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 7, s.9-13, rys.1; fot.3,

Innowacyjny projekt kontenera „20-20 Container SeaCall” o konstrukcji umożliwiającej zwiększenie jego pojemności i ładowności. Usprawnienie procesu zarządzania flotą przez armatorów Grupy OT Logistics dzięki zastosowaniu systemu Planowanie Floty Śródlądowej opartego na systemie ERP – Microsoft Dynamics NAV. Projekty realizowane przez Polski Rejestr Statków: kryterium bezpieczeństwa i metoda pomiaru stateczności dla statków o długości do 24 m.; program komputerowy StabPRS-Rem Lift 25000 służący do obliczania stateczności i wytrzymałości barki półzanurzalnej Rem Lift 25000.

NOWY PRZEMYSŁ

Szygulski Paweł: Tyłem do rzeki. Nowy Przemysł 2013, nr 4, s.52-55, rys.2; fot.3,

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju transportu towarowego na Odrze. Statystyka przewozów ładunków żeglugą śródlądową w Polsce w latach 2005 – 2011. Potencjał gospodarczy i przewozowy Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW); potrzeba poprawy parametrów żeglugowych ODW; inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach Programu dla Odry w latach 2002 – 2016.

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Diomin Jurij W., Słobodian A.W.: Technika kolejowa kombinowanego transportu Ukrainy. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 156, s.5-15, rys.1; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.8.

Technologia i organizacja towarowych przewozów kombinowanych na Ukrainie; schemat tras obsługiwanych pociągami transportu kombinowanego; usługi transportowo-spedycyjne realizowane przez Ukraińskie Państwowe Centrum Obsługi Transportowej „Liski” (UGTCS „Liski”) w zakresie przewozów intermodalnych. Parametry techniczne taboru eksploatowanego przez UGTCS „Liski” oraz ich wpływ na jakość i wydajność pracy przewozowej; zalecane parametry specjalizowanych wagonów towarowych dostosowanych do dużych prędkości jazdy. Uwarunkowania techniczne i technologiczne rozwoju transportu kombinowanego na Ukrainie.

Poliński Janusz: Identyfikacja, estymacja i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 156, s.33-67, rys.10; fot.2, tab.8, bibliogr.poz.45.

Efekty negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, powodujące powstawanie kosztów zewnętrznych. Źródła i rodzaje zanieczyszczenia środowiska przez transport. Metody oszacowania kosztów zewnętrznych funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego; modele estymacji zagadnień związanych z oddziaływaniem transportu na środowisko. Wielkość i struktura kosztów zewnętrznych transportu w UE i w Polsce. Instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju transportu.

Rosiński Adam: Systemy monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo pasażerów. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 156, s.79-93, rys.6, bibliogr.poz.22.

Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa pasażerskiego transportu kolejowego. Funkcje i zastosowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa stacjonarnych obiektów kolejowych, np. stacji i przejazdów kolejowych. Charakterystyka analogowych i cyfrowych systemów monitoringu wizyjnego. Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego obejmującego kolejowe obiekty stacjonarne i ruchome (pojazdy).

Wielądek Adam: Zrównoważony rozwój transportu warunkiem rewitalizacji kolei w Polsce. Problemy Kolejnictwa 2012, nr 156, s.95-105, tab.4, bibliogr.poz.2.

Cele i założenia strategii rozwoju kolei europejskich na podstawie Białej Księgi Komisji Europejskiej z 2011 r., pt.: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce w latach 1945 – 1988; statystyki dotyczące infrastruktury, przewozów i finansowania inwestycji kolejowych w latach 1945 – 1988. Porównanie wyników działalności transportu kolejowego w latach: 1929, 1938,1946,1968,1989,2000,2009. Ocena realizacji polityki państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu. Uwarunkowania gospodarcze i polityczne rozwoju kolei w Polsce. Przesłanki i bariery realizacji programu kolei dużych prędkości.

RYNEK KOLEJOWY

Kostecka Anna, Śmiech Wojciech: PKP PLK zamykają 2 tys. km linii. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.36-38, tab.2,

Wykazy linii kolejowych wyłączonych z eksploatacji na sieci PKP PLK. Kryteria oceny rentowności odcinka linii i zakwalifikowania go do czasowego lub definitywnego wyłączenia z ruchu.

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe w dół. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.16-19, rys.2; fot.2, tab.1,

Wielkość i struktura przewozów towarów koleją w Polsce w 2011 i 2012 r. Statystyki działalności przewozowej i udziału w rynku poszczególnych przewoźników, w tym: PKP Cargo i PKP LHS; przychody i zysk PKP Cargo w 2012 r. Prognozy wzrostu kolejowych przewozów kontenerowych i intermodalnych w 2013 r.

Rydzyński Paweł: Plany PKP PLK – strategie rozmijają się z realiami. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.40-42, fot.1,

Problemy zarządzania i racjonalizacji sieci kolejowej przez PKP PLK; przesłanki likwidacji nierentownych linii kolejowych; ocena strategii rozwojowych i inwestycyjnych realizowanych na szczeblu rządowym i w województwach; perspektywy usamorządowienia infrastruktury kolejowej. Wpływ wyłączenia ruchu pasażerskiego na wybranych liniach na ograniczenie oferty przewozowej kolei i zmniejszenie dostępności komunikacyjnej.

Syryjczyk Tadeusz: Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury? (cz. II). Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.68-69, fot.1,

Metody i problemy kalkulacji opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej w Polsce; kategoryzacja linii i ustalanie stawek opłat w zależności od parametrów technicznych i ruchowych tras kolejowych.

Wyszyński Robert: 250 km/h na CMK?. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.52-54, fot.1,

Założenia projektu modernizacji CMK i przystosowania układu zasilania trakcji do prędkości pociągów 250 km/h. Parametry techniczne i uwarunkowania wprowadzenia ruchu dużych prędkości na CMK.

Wyszyński Robert: WPIK 2015 jako dźwignia inwestycji. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.46-50, fot.3,

Zakres i koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 r., obejmujące projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalne Programy Operacyjne. Ocena ryzyka i plan zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji oraz przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze: proceduralnym, administracyjnym, wykonawczym, finansowym; ograniczenie ryzyka utraty środków z funduszy unijnych i płynności finansowej PKP PLK. Wybrane projekty modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych.

[Raport dotyczący przyczyn katastrofy kolejowej w Szczekocinach. Program poprawy bezpieczeństwa na kolei]. Rynek Kolejowy 2013, nr 4, s.24-34, fot.9,

Założenia i realizacja programu naprawy bezpieczeństwa na kolei, przedstawione na konferencji prasowej 1.03.2013r. przez Ministra TBiGM, Sławomira Nowaka. Przyczyny katastrofy kolejowej z 3.03.2012 r. w Szczekocinach, na podstawie raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Poprawa stanu infrastruktury, przestrzegania procedur bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej na sieci kolejowej w ramach programu przyjętego przez Zarząd PKP PLK. Zagrożenia bezpieczeństwa powodowane nieprawidłowościami w postępowaniu pracowników służb ruchu i maszynistów; zalecenia dotyczące poprawy jakości i warunków pracy oraz rozwoju systemu kształcenia kadr kolejowych. Projektowane zmiany prawa i poszerzenia kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego; plan działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury i ruchu kolejowego realizowany przez administrację rządową i przedsiębiorstwa Grupy PKP.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Kryteria jakościowe stosowane w umowach o świadczenie usług przewozowych w dużych miastach i sposoby ich kontroli. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 4, s.31-40, tab.7, bibliogr.poz.10.

Przegląd kryteriów jakościowych stosowanych w umowach przewozowych zawieranych w dużych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach i Lublinie. Metody kontroli realizacji usług przewozowych pod względem ich jakości.

Giedryś Alina, Raczyński Jan, Wesołowski Jacek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna i perspektywy jej rozwoju. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 4, s.18-25, rys.4, tab.3,

Koncepcja utworzenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; zasięg geograficzny systemu. Docelowy system organizacji przewozów pasażerskich w regionie łódzkim; aspekt rozwoju przestrzennego regionu. Integracja kolei w systemie transportowym Łodzi i regionu; integracja z siecią publicznego transportu lokalnego, regionalnego i krajowego. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Etapowanie rozwoju systemu.

Grzelec Krzysztof: Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 4, s.4-11, rys.1, bibliogr.poz.16.

Przykłady zastosowania bezpłatnej komunikacji miejskiej i osiągnięte rezultaty związane z poprawą funkcjonowania systemu transportowego. Potencjalne korzyści związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem „bezpłatnej taryfy” w komunikacji miejskiej; przykład Hasselt i Leiden. Uwarunkowania uruchomienia i funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Polsce; wyniki stosowania bezpłatnej taryfy w Nysie.

Rokita Tomasz: Problem transportu rowerów kolejami linowymi. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 4, s.12-17, rys.1; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.13.

Problem wykorzystania kolei linowych do transportu rowerów. Kolarstwo górskie w Polsce; stosowane rozwiązania techniczne przewozu rowerów w Polsce i na świecie oraz ich ocena. Wymagania prawne i techniczne regulujące przewóz rowerów za pomocą kolei linowych.

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Jankowska Dagmara, Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Samochodowy 2012, nr 4, s.39-56, rys.1, bibliogr.poz.15.

Problemy osób starszych w ruchu drogowym oraz przykłady działań i dobrych praktyk realizowanych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, służących poprawie mobilności seniorów. Metody badania potrzeb transportowych osób starszych.

Popiel Janusz: Koszty wypadków drogowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Transport Samochodowy 2012, nr 4, s.21-28, rys.1, tab.10, bibliogr.poz.3.

Ekonomiczne konsekwencje wypadków drogowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej; wymierne efekty ekonomiczne redukcji liczby wypadków drogowych i ich skutków w latach 2009 – 2010. Ekonomiczne konsekwencje wypadków z ofiarami śmiertelnymi w Polsce. Przykładowe działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wacowska- Ślązak Justyna: System punktów karnych w Europie. Projekt europejski Bestpoint. Transport Samochodowy 2012, nr 4, s.29-38, rys.1; fot. wiele, tab.6,

Przegląd europejskich systemów punktów karnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Prewencja, selekcja, poprawa jako trzy efektywne cele systemów punktów karnych. Działania w ramach projektu BESTPOINT na rzecz ujednolicenia systemu punktów karnych w UE.