UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2013

 

AUTOBUSY

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz.2). Autobusy 2013, nr 4, s.20-26, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.11.

Diagnoza stanu polskiego transportu na podstawie „Strategii rozwoju transportu do 2020 r,”, przyjętej przez Radę Ministrów 22.01.2013 r. Ocena stanu technicznego, parametrów jakościowych i uwarunkowań rozwoju infrastruktury transportu. Wskaźniki poziomu międzygałęziowej dostępności transportowej Polski w 2010 r. Analiza SWOT systemu transportowego: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Prognozy rozwoju mobilności i popytu na usługi transportowe do 2030 r.; przewidywane wielkości przewozów pasażerskich ogółem i kolejowych w latach 2010 – 2030.

Suda Józef: Rozwój systemów informacji pasażerskiej w pojazdach transportu publicznego. Autobusy 2013, nr 4, s.10-14, rys.2; fot.10, tab.1, bibliogr.poz.8.

Zadania informacji pasażerskiej w transporcie publicznym. Charakterystyka systemów informacji znajdujących się w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie systemów eksploatowanych w warszawskich autobusach. Zakres przekazywanych informacji i funkcje tablic informacyjnych I, II i III generacji; schemat działania systemu informacji pasażerskiej III generacji. Wyniki ankiety oceniającej pojazdowe systemy informacji pasażerskiej, przeprowadzonej w 2012 r. wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej w Warszawie.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Sołowczuk Alicja: Inżynieria komunikacyjna w Dubaju. Inżynieria i Budownictwo 2013, nr 5, s.251-255, fot.14, bibliogr.poz.9.

Przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań inżynieryjnych budowy obiektów infrastruktury komunikacyjnej w Dubaju W Zjednoczonych Emiratach Arabskich; historia i charakterystyka najciekawszych budowli, m.in.: węzły drogowe, największy na świecie zautomatyzowany parking wielopoziomowy, metro bezzałogowe, kolej jednoszynowa i tunel podwodny na sztucznej wyspie Palm Jumeirah.

KURIER KOLEJOWY

Tadych Miron: Regionalizacja po europejsku. Kurier Kolejowy 2013, nr 9, s.20-22, rys.1; fot.3,

Ocena i przykłady regionalizacji kolei w Europie. Cele i zadania polityki kolejowej UE w zakresie liberalizacji rynku kolejowego. Organizacja pasażerskich przewozów regionalnych i przykłady realizacji reform związanych m.in. z liberalizacją, decentralizacją zarządzania i finansowania kolei w państwach europejskich: Niemczech, Francji, Grecji; wzrost przewozów regionalnych w Niemczech (wykres).

LOTNICTWO

Glass Andrzej: 80-lecie lotu Skarżyńskiego przez Atlantyk. Lotnictwo 2013, nr 6, s.8-9, fot.6,

Biografia polskiego lotnika Stanisława Skarżyńskiego (1899 – 1942). Sprawozdanie z rekordowego lotu z St. Louis w Afryce Zachodniej, przez Południowy Atlantyk do Brazylii, wykonanego przez S. Skarżyńskiego w 1933 r.

Liwiński Jerzy: Polski transport lotniczy 2012. Lotnictwo 2013, nr 6, s.24-30, fot.14, tab.1,

Podsumowanie działalności przewozowej polskich linii lotniczych w 2012 r. Statystyka przewozów pasażerskich i towarowych zrealizowanych przez polskich przewoźników lotniczych w latach 1998 – 2012. Przewozy i tabor eksploatowany przez PLL LOT, EuroLOT i LOT Cargo. Działalność przedsiębiorstw lotniczych w zakresie przewozów czarterowych. Historia działalności taniej linii lotniczej OLT Express. Usługi lotnictwa dyspozycyjnego. Rodzaje i liczba usług transportu medycznego wykonanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Charakterystyka rynku przewozów towarowych. Komercyjne loty balonem na uwięzi w Warszawie i w Krakowie.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gumuła Andrzej: Obiekty reklamowe i ich status na drogach krajowych. Magazyn Autostrady 2013, nr 5, s.40-43, rys.2; fot.6,

Wymagania prawne w zakresie projektowania i instalacji reklam przy drogach krajowych w Polsce. Warunki uzyskania pozwolenia na budowę obiektu reklamowego oraz jego lokalizacji w pasie drogowym i poza pasem drogowym. Wymagania projektowe dla dróg publicznych dotyczące bezpieczeństwa obiektów reklamowych oraz stosowania barier ochronnych (PN-EN 12767, PN-EN 1317-5).

Heller Sławomir: Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS). Magazyn Autostrady 2013, nr 4, s.62-66, rys.3, bibliogr.poz.4.

Funkcje i zastosowania systemów zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS); zadania PMS na poziomie strategicznym i operacyjnym. Planowanie inwestycji i prac utrzymaniowych sieci drogowej z zastosowaniem technik PMS. Modelowanie i komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją dróg w praktyce; przykład mapy z programem utrzymania nawierzchni.

Kurek Rafał T.: Górne przejścia dla zwierząt przy drogach w Polsce. Magazyn Autostrady 2013, nr 5, s.79-81, fot.11,

Ewolucyjne zmiany konstrukcji górnych przejść drogowych dla zwierząt w Europie. Doświadczenia w projektowaniu i budowie przejść górnych przez drogi krajowe w Polsce; przykłady realizacji górnych przejść na autostradach po 2001 r.

Stankiewicz Beata: Węzły autostradowe w Polsce wyznacznikiem nowoczesnego budownictwa komunikacyjnego. Magazyn Autostrady 2013, nr 5, s.58-63, rys.5; fot.6, tab.4, bibliogr.poz.9.

Wymagania dotyczące konstrukcji i utrzymania węzłów dróg międzynarodowych, określone w dokumencie Komitetu Transportu Europejskiej Komisji Ekonomicznej pt.: „Annex II of the European Agreement on Main International Traffic Arteries”. Projektowanie i konstrukcja poszczególnych elementów węzłów autostradowych, min.: dobór rodzaju węzła w zależności od klasy krzyżujących się dróg, rodzaje łącznic i odpowiadające im prędkości graniczne, drogi zbiorczo-rozdzielcze, zjazdy i wjazdy, odwodnienie dróg i obiektów inżynierskich. Przykłady rozwiązań inżynieryjnych i organizacji ruchu na węzłach autostrad A1 i A4 w Polsce.

Wolski Karol: Zieleń na nowej autostradzie A2 – zieleń autostrad może być funkcjonalna. Magazyn Autostrady 2013, nr 5, s.44-47, fot.4, tab.2, bibliogr.poz.8.

Zasady projektowania i utrzymania zieleni w ciągach komunikacyjnych na przykładzie odcinka autostrady A2: Rzepin – Torzym; przystosowanie zieleni przydrożnej do wymagań ochrony przyrody i krajobrazu. Uwarunkowania skuteczności nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacja roślin.

POLSKIE DROGI

Dudek Konrad: Drążą tunel pod Martwą Wisłą. Polskie Drogi 2013, nr 4, s.34-36, rys.2; fot.2,

Technologia budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku: konstrukcja tunelu; drążenie tunelu maszyną TBM (Tunnel Boring Machine); przekroje podłużne tunelu i maszyny TBM; wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Poprawił się stan dróg krajowych. Polskie Drogi 2013, nr 4, s.18-20, rys.3, bibliogr.poz.1.

Dane dotyczące stanu sieci drogowej w Polsce na podstawie „Raportu o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku”, opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ocena stanu nawierzchni w poszczególnych województwach; parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni. Ocena stanu poboczy i odwodnienia dróg. Potrzeby inwestycyjne w zakresie remontu dróg krajowych w 2013 r.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Zagożdżon Beata: Rynek PPP w obszarze infrastruktury transportu. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 4, s.11-15, tab.1, bibliogr.poz.24.

Analiza i ocena poziomu rozwoju rynku PPP w Polsce. Rynek PPP w Europie oraz w obszarze infrastruktury transportowej w Polsce (krajowej i regionalnej). Perspektywy rozwoju rynku PPP w Polsce.

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk: Liberalizacja sektora kolejowego. Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.68-71, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.5.

Założenia i instrumenty prawne liberalizacji sektora kolejowego w UE. Model liberalizacji oparty na komplementarności systemów prawa regulacyjnego i prawa konkurencji. Rola i znaczenie organów regulacyjnych i ochrony konkurencji w procesie liberalizacji rynku kolejowego i kształtowania dostępu do infrastruktury; zadania i kompetencje polskiego Urzędu Transportu Kolejowego.

Rydzyński Paweł: Towarowe korytarz transportowe. Rynek Kolejowy 2013, nr 5,rys.1; fot.1,

Plan utworzenia kolejowych, międzynarodowych korytarzy transportowych dla przewozów towarowych w UE, realizowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 913/2010 z 22.09.2010 r. Zasady funkcjonowania i pierwszeństwa przewozów towarowych na liniach kolejowych wchodzących w skład korytarzy. Trasy 6 korytarzy przewidzianych do uruchomienia do 10.11.2013 r.; mapa korytarzy przebiegających przez Polskę; alternatywne trasy korytarzy nr 5 (północ-południe) i nr 8 (wschód-zachód) w Polsce.

Urbaniak Justyna: Kiedy wspólny bilet kolejowo-lotniczy?. Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.40-41, fot.1,

Przykłady współpracy przewoźników lotniczych i kolejowych w zakresie tworzenia wspólnej oferty przewozowej i taryfowej w Europie i na świecie. Uwarunkowania i korzyści integracji oferty przewozów lotniczych i kolejami dużych prędkości; perspektywy realizacji multimodalnych przewozów kolejowo-lotniczych w Polsce.

Urbanowicz Witold: Skrzydła Zahy Hadid. Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.50-51, fot.2,

Historia i teraźniejszość kolei linowo-terenowej w Innsbrucku w Austrii: parametry techniczne i eksploatacja linii; walory estetyczne obiektów infrastruktury kolejowej zaprojektowanych przez Zahę Hadid.

Urbanowicz Witold: Warszawski ZTM w amoku cięć. Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.46-49, fot.1, tab.2,

Przesłanki i efekty optymalizacji wydatków budżetowych na komunikację miejską w Warszawie; zmiany wydatków w budżecie na 2013 r. przed i po jego nowelizacji w porównaniu do budżetu w 2012 r.; zmiany w finansowaniu wspólnego biletu Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) Warszawa. Ocena skuteczności wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu transportu publicznego i podwyższenia cen biletów jako instrumentów polityki transportowej w zakresie optymalizacji kosztów i poprawy efektywności miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wyszyński Robert: Postępy przy studium wykonalności linii Y (cz. I). Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.38-39, fot.1, bibliogr.poz.1.

Założenia techniczne i przesłanki realizacji linii kolejowej dużych prędkości (KDP) – „Y” (Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław). Etapy trasowania linii KDP na podstawie wstępnych studiów wykonalności z 1993 i 2005 r. oraz obecnie realizowanego „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”, rozpoczętego w 2010 r. Kryteria oceny i rodzaje oddziaływań KDP na środowisko, zdrowie ludzi i krajobraz.

Śmiech Wojciech: Europejski pakiet dla kolei – również dla Polski?. Rynek Kolejowy 2013, nr 5, s.58-62, fot.4,

Projektowane zmiany prawa w ramach IV pakietu kolejowego dotyczące utworzenia jednolitego rynku kolejowego UE. Przesłanki poprawy jakości usług i efektywności kolei europejskich; główne problemy związane z funkcjonalnością rynku, zarządzaniem infrastrukturą i barierami technicznymi rozwoju kolei. Cele i założenia polityki kolejowej UE oraz instrumenty ich realizacji przedstawione w IV pakiecie kolejowym. Opinie polskiego rządu i sejmowej komisji ds. UE odnoszące się do projektu IV pakietu kolejowego.

SKRZYDLATA POLSKA

Banaszek Krzysztof: Jesteśmy jednymi z najefektywniejszych w Europie. Skrzydlata Polska 2013, nr 5, s.20-23, rys.2; fot.4,

Statystyka pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce i w Europie w 2012 r.; operacje lotnicze obsłużone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP); opóźnienia w ruchu lotniczym. Zakres i efekty zmian unijnego prawa lotniczego, dotyczące m.in.: Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES), działalności krajowych organizacji zarządzających ruchem lotniczym i Eurocontrol. Jakość i konkurencyjność usług PAŻP na rynku europejskim (rozmowa z prezesem PAŻP, Krzysztofem Banaszkiem).

Jaxa- Małachowski Ryszard: Czy lataliśmy bezpieczniej?. Skrzydlata Polska 2013, nr 5, s.32-36, fot.13,

Statystyka wypadków lotniczych zgłoszonych do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w 2012 r. Przyczyny i okoliczności wypadków z udziałem małych statków powietrznych (szybowce, wiatrakowce, małe samoloty, balony), które miały miejsce w Polsce w 2012 r.

ŚWIAT KOLEI

Fiszer Kasper: Pociąg przyjaźni radziecko-radzieckiej. Świat Kolei 2013, nr 4, s.32-36, fot.14, bibliogr.poz.6.

Relacja z przejazdu pociągiem relacji Czerniowce (Ukraina) – Oknica (Mołdawia); historia połączenia i współczesne doświadczenia z podróży autora (2010 – 2012).

Malczewski Marek: Nostalgia za parą 1989/2013. Świat Kolei 2013, nr 4, s.44-45, fot.6,

Relacja z okolicznościowego przejazdu pociągiem wąskotorowej Średzkiej Kolei Powiatowej (ŚKP) ze stacji Środa Miasto, zorganizowanego 23.03.2013 r. z okazji 110-lecia ŚKP. Rozkład jazdy i obsługa imprez ŚKP w sezonie 2013.

Modrzejewski Jacek: Tramwaje w Sztokholmie. Świat Kolei 2013, nr 4, s.48-53, rys.1; fot.18, tab.5, bibliogr.poz.5.

Rys historyczny komunikacji tramwajowej w Sztokholmie. Współcześnie eksploatowane linie i tabor tramwajowy; organizacja przewozów i średnia liczba pasażerów korzystających z tramwaju na poszczególnych odcinkach sieci tramwajowej; schemat sieci tramwajowej w Sztokholmie; plany reaktywacji i rozwoju połączeń tramwajowych.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Dęblin. Świat Kolei 2013, nr 4, s.12-24, rys.12; fot.19, tab.5, bibliogr.poz.18.

Historia stacji kolejowej i lokomotywowni w Dęblinie od lat 70. XIX w. do chwili obecnej. Budowa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej i Drogi Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej oraz powstanie parowozowni do obsługi pociągów kursujących po tych liniach. Plany stacji i parowozowni w Dęblinie (Iwangorodzie) z lat: 1895/97, 1928, 1955; projekt przebudowy stacji i parowozowni z początku lat 30. Organizacja obsługi trakcyjnej lokomotyw spalinowych i elektrycznych w Dęblinie; stan ilościowy i typy pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w latach: 1938 – 1939, 1943 – 1944, 1953 – 1997; fragmenty rozkładów jazdy z XIX i XX w.

Witkowski Roman: Historia lilipucich kolejek parkowych (6). Świat Kolei 2013, nr 4, s.40-43, rys.3; fot.12,

Działalność kolejek lilipucich w wybranych miastach europejskich: kolejki na międzynarodowych wystawach w latach 1928 – 1930 (Antwerpia, Rotterdam, Barcelona, Sewilla); odbudowa i eksploatacja kolejek w Norymberdze i Stuttgarcie po II. wojnie światowej.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Florczak Maciej: GIS jako narzędzie badania dostępności przestrzennej transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 5, s.22-27, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.9.

Wybrane możliwości badania dostępności transportu zbiorowego. Badanie dostępności przestrzennej przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Porównanie trzech metod badania dostępności przystanków transportu zbiorowego na przykładzie Bemowa; rozbieżności wyników; wnioski.

Wyszomirski Olgierd: Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 5, s.4-10, fot.6, tab.3, bibliogr.poz.3.

Założenia programu promocji transportu trolejbusowego Trolley. Rozwój transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley. Zarządzanie transportem trolejbusowym oraz organizacja przewozów transportem trolejbusowym w miastach partnerskich projektu Trolley. Perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego.

Zagożdżon Beata: Efekty polityki transportowej UE w odniesieniu do kosztów zewnętrznych. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 5, s.28-32, tab.3, bibliogr.poz.6.

Analiza efektów europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odniesieniu do kosztów zewnętrznych transportu w latach 1995-2008. Koszty zewnętrzne wg gałęzi transportu, rodzajów przewozów oraz kategorii kosztów. Czynniki determinujące poziom kosztów zewnętrznych transportu.

Załoga Elżbieta, Kłos-Adamkiewicz Zuzanna: Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 5, s.11-15, bibliogr.poz.10.

Wyniki badań preferencji pasażerów, które mają znaczenie w przypadku kształtowania oferty usług dla pasażerów transportu regionalnego. Charakterystyka przeprowadzonych badań w zakresie poznania wartości usług dla pasażera; wybór środka transportu; preferencje i przyczyny decydujące o wyborze określonych środków transportu. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej.

Żakowska Lidia: Percepcja przestrzeni transportu jako determinanty bezpieczeństwa w koncepcji zrównoważonego transportu drogowego w Europie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 5, s.16-21, bibliogr.poz.18.

Istota koncepcji zrównoważonego transportu i trendów występujących w zrównoważonym rozwoju transportu drogowego. Modele teoretyczne procesu percepcji środowiska i metody pomiaru percepcji w bezpieczeństwie ruchu na drogach. Rola innowacyjnych metod wizualizacji przestrzeni transportu, umożliwiających analizę percepcji bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań w procesie wdrażania zrównoważonego transportu drogowego.