UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 07/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2013

AURA

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

FLOTA

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

ŚWIAT KOLEI

AURA

Trzmiel Tadeusz: Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju. Aura 2013, nr 6, s.7-9, rys.3,

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Krakowa realizowana na podstawie „Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015”. Rozwój przestrzenny sieci drogowo-ulicznej i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Założenia integracji systemów publicznego transportu zbiorowego. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta i planowany system parkingów Park and Ride. Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje zwiększające efektywność zagospodarowania i segregacji odpadów oraz mające na celu poprawę jakości powietrza.

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz.3). Autobusy 2013, nr 5, s.22-26, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.6.

Koncepcja budowy, organizacji i zarządzania systemem transportowym w Polsce, przedstawiona w „Strategii rozwoju transportu do 2020 r.” (SRT) przyjętej przez Radę Ministrów 22.01.2013 r. Cele i założenia polityki transportowej dotyczące zrównoważonego rozwoju systemu transportowego i jego integracji; priorytety i plan działań w zakresie rozwoju transportu kolejowego, drogowego i komunikacji miejskiej. Prognozowane zmiany udziału poszczególnych środków transportu w pracy przewozowej do 2030 r. Cele i instrumenty realizacji strategii, obejmujące m.in.: zapewnienie efektywnych i bezpiecznych przewozów, oddziaływanie na popyt na usługi transportowe, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych; wskaźniki realizacji celów strategicznych SRT do 2020 r. Działania w ramach SRT związane z poprawą bezpieczeństwa transportu drogowego i ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Jankowska Dagmara: Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – NEST (Networks and Education for Safety in Traffic) jako dobre praktyki BRD w ramach międzynarodowego projektu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe – for Traffic Safety). Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 1, s.22-27, rys.1; fot.24,

Cele międzynarodowego projektu utworzenia Centrów Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NEST) w państwach europejskich biorących udział w realizacji projektu AVENUE. Organizacja, funkcje i wyposażenie Europejskiego Centrum BRD- NEST oraz centrów: krajowych, lokalnych, mobilnych. Działania edukacyjne skierowane do indywidualnych użytkowników dróg i grup uczestników ruchu; szkolenie kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy; programy coachingowe; działania w ramach wolontariatu.

Jankowska Dagmara, Wacowska- Ślęzak Justyna: Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL – doświadczenia i podsumowanie pilotażu systemu w Polsce (cz.1). Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 3, s.8-13, rys.4; fot.16, tab.2,

Cele projektu „Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL”, realizowanego w latach 2008 – 2012 w 7 krajach europejskich, w tym w Polsce. Struktura i działanie systemu SAFEWAY2SCHOOL obejmujące m.in.: wspomagane komputerowo systemy ochrony pieszego, wspomaganie pracy kierowcy i inteligentny przystanek autobusowy. Doświadczenia z pilotażu SAFEWAY2SCHOOL, przeprowadzonego w Nowym Dworze Mazowieckim; ewaluacja systemu; badanie efektywności inteligentnych przystanków i oznakowania autobusu.

Krystek Ryszard: III Forum Bezpieczeństwa Transportu. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 1, s.10-14, bibliogr.poz.8.

Organizacja i funkcjonowanie systemu ratownictwa drogowego w Polsce na podstawie referatów przedstawionych na III Forum Bezpieczeństwa Transportu w 2012 r.: Marczyński D.: „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Struktura – Funkcjonowanie – Rozwój”; Pietrzak A.M.: „Czynniki ryzyka jakości usług Ratownictwa Medycznego w Polsce. Edukacja i koordynacja służb ratowniczych’; Matczyński G., Szóstek A.: „Ratownictwo drogowe w regionie warmińsko-mazurskim’. Ocena efektywności działania systemu ratownictwa i propozycje jego modyfikacji w świetle priorytetów i wytycznych polityki UE oraz Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012). Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 3, s.3-7, rys.1, tab.1,

Polityka UE w zakresie poprawy jakości i warunków podróżowania osób starszych. Główne problemy seniorów jako uczestników ruchu drogowego na podstawie badań ankietowych i analiz przeprowadzonych w państwach europejskich, m.in. w Polsce. Kampanie społeczne i projekty edukacyjne prowadzone w poszczególnych państwach w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych; realizacja projektów „Kierowca 50+” i „Bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej w aglomeracji miejskiej dla osób starszych (65+)”, opracowanych przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

Marciniak Krzysztof: Systemowe rozwiązanie nauki jazdy osób niepełnosprawnych – program ‚Kierowca Bez Barier’. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012, nr 3, s.24-27,

Bariery techniczne i systemowe szkolenia niepełnosprawnych kierowców w Polsce. Założenia i realizacja programu „Kierowca Bez Barier”, mającego na celu zwiększenie dostępności kursów nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych, opracowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SpiNka i Instytut Transportu Samochodowego.

Zielińska Anna: Przełomowy rok 2012. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w Polsce i Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 1, s.3-9, rys.10, tab.7, bibliogr.poz.8.

Statystyki dotyczące wypadków drogowych i ich ofiar w Polsce i poszczególnych państwach UE w latach 2008 – 2012. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie danych, w których uwzględniono m.in.: ciężkość i lokalizację wypadków, wiek i płeć ofiar.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bany Paweł: Fotoradary – dialog bez komunikacji. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 3, s.21-27, fot.4, bibliogr.poz.35.

Opinia społeczna na temat propozycji działań rządu zawartych w Narodowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Ocena założeń Programu dotyczących stosowania środków kontroli prędkości na drogach (m.in. fotoradarów i wideorejestratorów) oraz kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa drogowego; wnioski z dyskusji między przedstawicielami administracji rządowej i różnych grup społecznych.

Buttler Ilona, Krystek Ryszard: IV Forum Bezpieczeństwa Transportu „System automatycznej kontroli prędkości – zagrożenia i nadzieje’. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 5, s.46-53, rys.1; fot.5, bibliogr.poz.15.

Sprawozdanie z IV Forum Bezpieczeństwa Transportu poświęconego systemowi automatycznej kontroli prędkości, które odbyło się 7 marca 2013 r. w Warszawie. Charakterystyka merytoryczna referatów przedstawionych na Forum: Jamroz K.: „Badania prędkości w Polsce”; Flieger M.: „Budowa automatycznego systemu nadzoru nad ruchem”; Buttler I.: „Społeczne aspekty wdrożenia automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce”. Budowa i ocena efektywności automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce w świetle doświadczeń europejskich; etapy realizacji systemu w latach 2011 – 2013; wpływ ograniczenia prędkości pojazdów na bezpieczeństwo drogowe; wyniki konsultacji społecznych dotyczących wdrażania systemu. Znaczenie i rola systemów nadzoru nad ruchem drogowym w realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i UE.

Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Monitoring kierowców pojazdów w aspekcie brd. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 3, s.29-37, rys.7; fot.3, bibliogr.poz.27.

Zakres i metodyka badania zachowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu drogowego. Istota i znaczenie emocjonalnych i behawioralnych komponentów postawy kierowcy z punktu widzenia ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Metody badawcze i narzędzia monitorowania poszczególnych elementów komponentu behawioralnego, m.in. mimiki twarzy i ruchu gałek ocznych; założenia i zastosowanie autorskiego programu ARGOWA (Analizator Ruchu Gałek Ocznych).

Cieślakowski Stanisław Janusz: Modernizacja stacji rozrządowych. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 3, s.39-43, fot.4, bibliogr.poz.6.

Projektowanie zakresu i sposobu modernizacji kolejowych stacji rozrządowych. Cele, kryteria i realizacja procesu modernizacji: układów torowych, urządzeń automatyzujących pracę stacji, technologii pracy rozrządowej; wzór na kryterium oceny układu modernizowanej stacji.

Frasik Aleksandra, Kosek Marcin, Sokoła Marcin: Drogi leśne. Informacje ogólne, klasyfikacja dróg. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 4, s.43-47, fot.7, bibliogr.poz.5.

Definicja pojęcia droga leśna na podstawie przepisów ustaw: o lasach i o drogach publicznych. Charakterystyka parametrów drogi leśnej uwzględnianych w procesie jej projektowania i budowy: parametry techniczne, ograniczenia prędkości, skrzyżowania i zjazdy, konstrukcja nawierzchni, drogi górskie i na wyżynach, urządzenia odwadniające.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Sheikh Zayed Road w Dubaju cz.2. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 3, s.45-55, fot.43, bibliogr.poz.14.

Rozwiązania inżynieryjne zastosowane w procesie przebudowy środkowej części Sheikh Zayed Road i budowy węzłów drogowych nr 2-4 w Dubaju: konstrukcja węzłów drogowych; organizacja ruchu i zagospodarowanie przestrzeni wokół autostrady; architektura i utrzymanie zieleni; dostęp do obiektów użyteczności publicznej i transportu zbiorowego. Architektura i wyposażenie stacji automatycznego metra w Dubaju.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Sheikh Zayed Road w Dubaju cz.3. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 4, s.51-61, fot.24, bibliogr.poz.9.

Charakterystyka odcinka autostrady E11 w Dubaju – Sheikh Zayed Road: konstrukcje węzłów drogowych 4-5, organizacja ruchu, usytuowanie budynków wysokościowych.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Sheikh Zayed Road w Dubaju cz.4. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 5, s.35-45, fot.30, bibliogr.poz.12.

Charakterystyka odcinka autostrady E11 – Sheikh Zayed Road w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), położonego między węzłami drogowymi nr 5 i 6: konstrukcja i parametry elementów infrastruktury drogi; zagospodarowanie przestrzeni wokół trasy i lokalizacja budynków wysokościowych; największy na świecie zautomatyzowany parking wielopoziomowy.

Suchorzewski Wojciech: Podział środków między budowę nowych a modernizację i utrzymanie istniejących elementów infrastruktury transportu. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 5, s.27-33, rys.2; fot.4, tab.3, bibliogr.poz.16.

Ocena stanu technicznego polskiej infrastruktury transportu oraz potrzeb i struktury finansowania inwestycji w zakresie utrzymania i rozwoju dróg lądowych. Ocena stanu nawierzchni: dróg publicznych, dróg leśnych i mostów drogowych; linii kolejowych i tramwajowych. Prace utrzymaniowe, modernizacyjne i przebudowy elementów infrastruktury wg danych z lat 2010 – 2011; struktura wydatków na inwestycje i doświadczenia z ich realizacji; kryteria optymalnego planowania robót i wydatkowania środków z budżetu.

Wykorzystanie symulacji zderzeń pojazdu z barierą ochronną dla celów poprawy BRD. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 4, s.25-35, rys.13; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.7.

Metodyka numerycznego modelowania testów zderzeniowych na przykładzie wybranego układu pojazd – drogowa bariera ochronna. Porównanie metod i wskaźników analizy numerycznej i testów eksperymentalnych zgodnie z wytycznymi PN-EN 1317; stosowanie skojarzonych badań numerycznych i eksperymentalnych w badaniach barier drogowych.

DROGOWNICTWO

Karaś Sławomir: Ścieżki powstawania technologii F. Hennebique’a. Drogownictwo 2013, nr 5, s.159-165, rys.2; fot.13, tab.1, bibliogr.poz.13.

Rys biograficzny Francois Hennebique’a (1842 – 1921) i opis stworzonej przez niego technologii budowy mostów belkowych i łukowych. Przykłady realizacji konstrukcji żelbetowych mostów metodą Hennebique’a; uzasadnienie tezy o transformacji konstrukcji drewnianych na żelbetowe w przypadku mostów belkowych wykonanych w technologii Hennebique’a.

Mistewicz Marek: Mosty dawnego Elbląga na ilustracjach. Drogownictwo 2013, nr 5, s.149-155, fot.19, bibliogr.poz.14.

Konstrukcja mostów przez rzekę Elbląg oraz przy bramach miejskich Elbląga na podstawie starych miedziorytów, planów miasta i kronik (XIV w. – 1945 r.); parametry, estetyka i użytkowanie mostów kamiennych i drewnianych wchodzących w skład fortyfikacji miejskich.

Radzikowski Maciej: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku (Część 1. Ogólny stan techniczny nawierzchni, elementów systemu odwodnienia, poboczy nieutwardzonych oraz odcinków zarządzanych przez koncesjonariuszy autostrad). Drogownictwo 2013, nr 5, s.167-174, rys.11, tab.8, bibliogr.poz.10.

Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci dróg krajowych w Polsce. Elementy infrastruktury drogowej objęte diagnostyką w ramach systemów: SOSN, SOSN- B, SOPO; klasyfikacja dróg i parametry podlegające ocenie. Stan nawierzchni i potrzeby remontowe dróg administrowanych przez GDDKiA, koncesjonariuszy autostrad i w poszczególnych województwach; statystyki stanu technicznego dróg krajowych w latach 2004 – 2012.

Szafranko Elżbieta: Sieć dróg w Polsce – element sieci komunikacyjnej Europy i Regionu Nadbałtyckiego. Drogownictwo 2013, nr 5, s.138-142, rys.5, bibliogr.poz.12.

Rola i znaczenie układu dróg w Polsce jako elementu sieci transportowej państw bałtyckich; europejskie korytarze transportowe przebiegające przez Polskę oraz powiązania komunikacyjne w płn. -wsch. Polsce. Parametry i stan techniczny polskiej infrastruktury drogowej. Potrzeby inwestycyjne i finansowanie dróg. Problemy i bariery rozwoju sieci transportowej w Polsce.

Waszkiewicz Jarosław: Opłaty drogowe za przejazd. Drogownictwo 2013, nr 5, s.131-137, rys.6, tab.2,

Cele, funkcje i zasady realizacji systemów opłat drogowych w państwach europejskich na podstawie prawa UE i Białej Księgi z 2011 r. pt.: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Historia opłat drogowych w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie elektornicznego systemu opłat drogowych (ESPO) od 2011 r.; wysokość i zróżnicowanie stawek opłat za przejazd na drogach krajowych; drogi objęte elektronicznym i manualnym systemem poboru opłat (mapa). Przesłanki ekonomiczne wdrożenia i zróżnicowania opłat ESPO. Zadania ESPO związane z poprawą bezpieczeństwa i jakości przewozów oraz monitorowaniem ruchu drogowego.

EUROLOGISTICS

Wojcieszak Andrzej: Intermodalny terminal kolejowy. Eurologistics 2013, nr 2, s.68-70, fot.2,

Funkcje i zadania kolejowych terminali przeładunkowych z punktu widzenia logistyki transportu intermodalnego; organizacja i wyposażenie techniczne terminali; definicja multimodalnej platformy logistycznej na podstawie wytycznych UE w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Wojcieszak Andrzej: Mega ciężarówki. Eurologistics 2013, nr 2, s.58-62, rys.4; fot.4, tab.2,

Dopuszczalne parametry drogowych pojazdów ciężarowych wg przepisów UE. Koszty i korzyści eksploatacji długich i ciężkich zestawów drogowych (LHV) na podstawie doświadczeń Szwecji. Możliwe zagrożenia dla europejskiego transportu i środowiska wynikające z dopuszczenia pojazdów LHV do ruchu drogowego w UE. Porównanie długości i masy LHV z innymi środkami transportu. Statystyki ilości oraz struktury wg wieku i ładowności taboru samochodowego w Polsce w latach 2006 – 2010.

FLOTA

Piechociński Janusz: Raport o przemyśle motoryzacyjnym. Flota 2013, nr 5, s.24-28, fot.4,

Uwarunkowania poprawy wskaźników koniunktury europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Strategie koncernów samochodowych wobec spadku popytu na nowe auta osobowe. Polityka UE w zakresie poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności sektora motoryzacyjnego; plan działań Grupy Wysokiego Szczebla CARS 21 (High Level Group Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century). Produkcja i sprzedaż samochodów na polskim rynku motoryzacyjnym. Udział Polski w pracach CARS 21 i realizacji „Europejskiej strategii na rzecz eko- i energoefektywnych samochodów”.

KURIER KOLEJOWY

Beim Michał: Landy podzielą budżety?. Kurier Kolejowy 2013, nr 10, s.18-20, rys.1; fot.5,

Przebieg i efekty regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Niemczech. Struktura konkurencji na rynku przewozów regionalnych. Koszty ponoszone przez przewoźników i problemy finansowania regionalnego transportu publicznego. Statystyka regionalnych i długodystansowych przewozów pasażerów transportem kolejowym w Niemczech w latach 1991 – 2010.

[Transport kolejowy w Czechach]. Kurier Kolejowy 2013, nr 11, s.24-39, rys.2; fot.10, tab.1,

Oferta przewozowa i strategia rozwoju usług przedsiębiorstwa kolejowego České Dráhy (CD) – rozmowa z prezesem CD, Petrem Žaludą. Organizacja i konkurencja na rynku pasażerskich przewozów regionalnych i dalekobieżnych; strategie rynkowe i inwestycyjne przewoźników. Rozwój przemysłu taboru kolejowego w Czechach i na Słowacji. Plany czeskiego przedsiębiorstwa Leo Express dotyczące uruchomienia kolejowych połączeń pasażerskich w Polsce. Uwarunkowania i tendencje wzrostu przewozów międzynarodowych i tranzytowych kolei czeskich i słowackich. Działalność czeskiego przewoźnika AWT na polskim rynku kolejowego transportu towarowego i przemysłowego.

LOGISTYKA

Gorlewski Bartłomiej, Czerwonka Monika: Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację aktywności gospodarczej – analiza aspektów teoretycznych. Logistyka 2013, nr 3, s.8-11, bibliogr.poz.9.

Wpływ jakości i dostępności infrastruktury transportu na lokalizację działalności gospodarczej w aglomeracji miejskiej. Koszty transportu i dostęp do rynków zbytu jako kryteria użyteczności danej lokalizacji; teoretyczny model użyteczności lokalizacji. Praktyczny aspekt kształtowania funkcji logistycznych infrastruktury na przykładzie Warszawy; potencjalne korzyści budowy centrum intermodalnego w ramach obwodnicy warszawskiej.

Matusiewicz Maria: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Londynie. Logistyka 2013, nr 3, s.12-15, rys.11; fot.1,

Organizacja miejskiego transportu pasażerskiego i towarowego w Londynie. Zadania i funkcje przedsiębiorstwa Transport for London (TfL) w zakresie zarządzania komunikacją miejską. Działania i inwestycje realizowane przez TfL, mające na celu usprawnienie i zrównoważony rozwój systemu transportowego. Schemat organizacji opłat strefy kongestii w centrum Londynu. Organizacja i oznakowanie stref załadunku i rozładunku dla ruchu towarowego. Zarządzanie dostawami w czasie trwania Olimpiady 2012 na przykładzie projektu konsolidacji dostaw do Regent Street.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Porty lotnicze świata 2012. Lotnictwo 2013, nr 7, s.18-25, fot.13, tab.2,

Statystyki i wskaźniki wzrostu ruchu pasażerskiego i towarowego w portach lotniczych na świecie w 2012 r. na podstawie rocznego raportu ACI (Airports Council International). Obsługa przewozów pasażerskich i towarowych na lotniskach w poszczególnych regionach świata; rankingi największych i najlepszych portów na rynku światowym; dynamika rozwoju portów w latach 2003 – 2012.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

V Światowa Wyprawa Mostowa ‚Emiraty Arabskie 2012’. Obiekty Inżynierskie 2013, nr 2, s.49-55, fot.8,

Sprawozdanie z V. Światowej Wyprawy Mostowej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zorganizowanej w październiku 2012 r.; architektura i konstrukcja budowli i mostów zwiedzonych przez uczestników wyprawy w Emiratach: Dubaj, Sharjah, Urum Al Quwain, Ajman.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Garlicki Jerzy: Transport samochodowy Polska – UE. Niemcy przede wszystkim. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 22, s. I-II, rys.2; fot.1, tab.1,

Udział Polski w rynku międzynarodowego transportu drogowego w UE. Statystyki międzynarodowych, samochodowych przewozów ładunków w 2011 r. w Polsce i UE: łączna praca przewozowa; przewozy z podziałem na rodzaj usług w handlu międzynarodowym; procentowe udziały w transporcie samochodowym pomiędzy Polską a krajami UE. Wielkości i główne kierunki międzynarodowych, pasażerskich przewozów autobusowych Polska – UE w 2011 r.

Mańk Bogusław: Polskie porty ciągle z tyłu. Raport Eurostatu o transporcie morskim. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 22, s. IV, fot.1, tab.4,

Wielkość i struktura przeładunków w europejskich portach morskich w latach 2006 – 2011; dwadzieścia największych portów przeładunkowych i kontenerowych wg danych za 2011 r. Statystyka i główne kierunki przewozów towarowych i pasażerskich transportem morskim; dane dotyczące transportu morskiego osób w poszczególnych krajach w latach 2007 – 2011.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Stoeck Tomasz, Gołebiewski Wawrzyniec: Obszary dysfunkcji systemu transportowego Szczecina w ocenie mieszkańców. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 5, s.13-17, fot.4, bibliogr.poz.10.

Wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie i hierarchizacja najistotniejszych problemów transportowych Szczecina. Zakres i metodyka badań; preferowany środek transportu; rejony występowania problemów transportowych; skutki dysfunkcji i sposoby ich ograniczenia; propozycja modernizacji sieci drogowo-ulicznej.

Wasilewski Marcin: Zmiany w modelach biznesowych europejskich tradycyjnych przewoźników lotniczych w kierunku oferowania usługi niskokosztowej. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 5, s.26-31, rys.2, bibliogr.poz.7.

Zmiany zachodzące w modelach biznesowych przewoźników tradycyjnych w celu oferowania usługi transportu lotniczego w segmencie przewozów niskokosztowych. Model biznesowy przewoźnika lotniczego; łańcuch wartości przewoźnika; konkurencja cenowa; funkcjonowanie przewoźnika w odmiennych segmentach rynku. Działania podejmowane przez największych europejskich przewoźników (Lufthansa, Air France, Iberia) w celu pozyskania pasażera wrażliwego na cenę biletu lotniczego.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Jazukiewicz Zygmunt: Drogi jak internet?. Przegląd Techniczny 2013, nr 10-11, s.9-10, rys.1; fot.1,

Znaczenie technologii telematycznych i inteligentnych systemów transportowych (ITS) dla rozwoju i bezpieczeństwa transportu drogowego. Przykłady zastosowania ITS i telematyki w transporcie drogowym; schemat typowego automatycznego systemu nadzoru ruchu drogowego (Integra). Założenia rozwoju i standaryzacji iTS w polityce UE i w Polsce; realizacja ITS w polskich miastach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

RYNEK KOLEJOWY

Grobelny Michał, Urbanowicz Witold, Ciżkowicz Piotr: [Dworce kolejowe w Polsce]. Rynek Kolejowy 2013, nr 6, s.22-28, fot.3,

Problemy i koszty zarządzania dworcami kolejowymi w opinii ekspertów i kadry zarządzającej PKP SA. Warunki komercjalizacji dworców. Utrzymanie infrastruktury dworcowej i jej przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy system zarządzania dworcami przez PKP SA; zadania i kompetencje menedżerów i biur dworców; likwidacja spółki Dworzec Polski; perspektywy wprowadzenia opłaty dworcowej; poprawa standardu i jakości usług i zagospodarowania przestrzeni dworców.

Pastor Łukasz: Tallin stawia na darmową komunikację miejską. Rynek Kolejowy 2013, nr 6, s.50-51, fot.1,

Ocena korzyści społecznych i ekonomicznych z wprowadzenia bezpłatnych biletów (kart miejskich) uprawniających do podróżowania komunikacją zbiorową w Tallinie. Koszty i perspektywy wdrożenia koncepcji bezpłatnego transportu publicznego w polskich miastach.

Wyszyński Robert: Postępy przy studium wykonalności linii ‚Y’ (cz.II). Rynek Kolejowy 2013, nr 6, s.40-42, fot.2, bibliogr.poz.1.

Ocena oddziaływania na środowisko i efekty społeczne przebiegu linii kolei dużych prędkości „Y” (Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław) na podstawie studium wykonalności inwestycji. Proponowane działania w celu ograniczenia wpływu linii „Y” na środowisko, m.in. w zakresie: stosowania środków ochrony przed hałasem, przejść dla zwierząt, odwodnienia, ochrony zabytków, kompensacji przyrodniczej.

Węcławik Ryszard, Baczyński Krzysztof: Bocznice – niedoceniany element sieci kolejowej. Rynek Kolejowy 2013, nr 6, s.34-36, fot.2,

Terminologia i użytkowanie bocznic kolejowych wg prawa polskiego i UE; konsekwencje prawne i praktyczne aspekty traktowania bocznic jako elementów infrastruktury nie należących do sieci kolejowej.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Dyduch Janusz, Kornaszewski Mieczysław: Regionalny system sterowania w Polsce. Transport i Komunikacja 2013, nr 3-4, s.42-44, rys.4, bibliogr.poz.10.

Linie kolejowe o małym natężeniu ruchu w Polsce; próby stworzenia nowego systemu sterowania na tych liniach. Charakterystyka systemu ERTMS Regional. Przykład wdrożenia pilotowego ERTMS Regional w Szwecji, wnioski dla Polski.

Głowacki Maciej: Rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jako przykład zintegrowanego transportu w obsłudze potrzeb przewozowych aglomeracji miejskiej. Transport i Komunikacja 2013, nr 1, s.42-44, rys.1, tab.1,

Cele i założenia projektu pt.: „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Historia realizacji projektu w latach 2008 – 2012. Schemat istniejącej sieci kolejowej w woj. łódzkim i odcinki linii przewidziane do wykorzystania dla potrzeb kolei aglomeracyjnej. Strategia integracji infrastrukturalnej, transportowej i taryfowej komunikacji miejskiej w aglomeracji łódzkiej. Przewidywana efektywność i korzyści społeczne z budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Kazimierowski Piotr: ‚Optymalizacja’ sieci kolejowej w opinii rynku. Transport i Komunikacja 2013, nr 3-4, s.4-18, fot.9, tab.2,

Przesłanki wyłączenia z eksploatacji linii kolejowych wynikające ze strategii optymalizacji sieci kolejowej realizowanej przez PKP PLK; wykazy wstępne i definitywne linii zakwalifikowanych do wyłączenia z eksploatacji. Opinie i wnioski dotyczące projektu optymalizacji przedstawione przez samorządy województw i przewoźników: CTL Logistics DB Schenker Rail Polska SA, Freightliner PL Sp. z o.o.

Mindur Maciej: Transport pasażerski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Europie i wybranych krajach Azji. Transport i Komunikacja 2013, nr 3-4, s.32-41, fot.2, tab.4, bibliogr.poz.33.

Charakterystyka transportu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych i UE w latach 1990 – 2010 oraz w Chinach i Japonii w latach 1980 – 2010: wielkość i struktura przewozów pasażerskich wykonanych poszczególnymi środkami transportu; wielkość przewozów pasażerskich ogółem.

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2011 roku. Cz.3. Transport i Komunikacja 2013, nr 1, s.6-40, rys.40; fot.6, tab.2,

Charakterystyka infrastruktury kolejowej w Polsce w 2011 r. pod względem ilościowym i jakościowym na tle wskaźników sieci kolejowej w UE. Polskie i europejskie terminale przeładunkowe obsługujące transport kolejowy. Długość, gęstość i struktura sieci kolejowej wg parametrów linii. Warunki dostępu do infrastruktury kolejowej i polityka opłat za jej użytkowanie. Działalność, koszty i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Kompetencje i realizacja zadań związanych z regulacją rynku kolejowego przez Urząd Transportu Kolejowego w zakresie m.in.: polityki dostępu do infrastruktury, oceny prawidłowości naliczania opłat infrastrukturalnych i przestrzegania zasad równego traktowania przewoźników, opiniowania umów o świadczenie usług publicznych.

Wodzicki Rafał: Krytycznie o warszawskich węzłach przesiadkowych. Transport i Komunikacja 2013, nr 1, s.58-60, fot.4, bibliogr.poz.8.

Problemy projektowania węzłów przesiadkowych kolei i innych środków komunikacji miejskiej; przykłady i ocena funkcjonalności węzłów przesiadkowych w Warszawie; skomunikowanie transportu kolejowego z II linią metra i komunikacją autobusową.

Łukasik Zbigniew: Obsługa transportowa portów morskich. Transport i Komunikacja 2013, nr 3-4 , s.20-22, fot.7, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka sieci transportu intermodalnego w Polsce. Rola portów morskich w obsłudze transportu intermodalnego. Funkcjonowanie terminali i możliwości ich modernizacji; technologie wspomagające automatyzację terminali.

ŚWIAT KOLEI

Michalak Robert: Koleje żelazne Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry-Warty. Świat Kolei 2013, nr 5, s.12-21, fot. wiele, bibliogr.poz.33.

Historia transportu szynowego na obszarze Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry-Warty (Festungsfront Oder- Warthe Bogen, FFOWB); rola kolei budowlanych. Budowa i rozwój kolejowych linii i obiektów infrastruktury; schemat przebiegu kolei budowlanych odcinka centralnego FFOWB na podstawie badań.

Witkowski Roman: Stulecie kolejek wystawowych i lilipucich w Polsce. Świat Kolei 2013, nr 5, s.38-43, fot.14, tab.1, bibliogr.poz.3.

Organizacja i funkcjonowanie kolejek lilipucich w Polsce: we Wrocławiu (1913 i 1929); w Świdnicy (1936); Cichowie; Kolejka Podwórkowa w Gdyni; Kolejka Wąskotorowa w Pławnie; Park Parowy w Gęblinie; Park Kolejowy w Ogrodzieńcu. Przebieg tras kolejowych; charakterystyka techniczna taboru.