UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

MAGAZYN AUTOSTRADY

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

ŚWIAT KOLEI

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Bomach Barbara: Nawierzchnie dotykowe – ułatwienie dla osób niewidomych i słabowidzących. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 8, s.43-47, rys.2; fot.11, bibliogr.poz.9.

Geneza i przesłanki wprowadzenia rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Rodzaje, konstrukcja i przykłady oznakowania elementów infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa niewidomym pieszym: ścieżki dotykowe, płyty prowadzące i ostrzegawcze, maty naklejone na chodnik.

Dyka Mariusz: Zwierzęta na drogach – kto za nie odpowiada?. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 8, s.25-29, fot.2,

Przepisy prawa polskiego i UE regulujące zasady postępowania ze zwłokami zwierząt znajdującymi się w obrębie drogi oraz obowiązki zarządców dróg w tym zakresie. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom w zależności od ich statusu (bezdomne, domowe, gospodarskie, wolno żyjące, łowne). Praktyczne aspekty i warunki wdrożenia procedur postępowania ze zwierzętami w pasie drogowym przez zarządców dróg samorządowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Rosłon- Szeryńska Edyta: Pnącza na ekranach akustycznych. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 8, s.48-51, fot.5, tab.1, bibliogr.poz.5.

Korzyści z zastosowania roślin jako elementu uzupełniającego i wspomagającego działanie ekranów akustycznych. Projektowanie nasadzeń pnączy przy ekranach; rodzaje i sposoby sadzenia pnączy.

Sochacki Tomasz: Infrastruktura miejska przyjazna rowerzystom. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 8, s.34-42, rys.5; fot.5, tab.3,

Zasady i etapy projektowania dróg rowerowych. Klasyfikacja i parametry techniczne i geometryczne ścieżek rowerowych. Wytyczanie trasy rowerowej i jej usytuowanie w stosunku do jezdni drogi głównej i chodnika; trasowanie sytuacyjne i wysokościowe ścieżek w rejonie zjazdów drogowych. Kryteria wyboru rodzaju i kolorystyki nawierzchni ścieżki rowerowej.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bylinko Leszek: Uwarunkowania rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej a transportochłonność miast. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 6, s.39-47, rys.3; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.13.

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej oraz poprawy efektywności zarządzania transportem w aglomeracji. Zmiany priorytetów i metod realizacji celów polityki komunikacyjnej w miastach od lat 60. do 2000. Czynniki kształtujące potrzeby przewozowe i popyt na usługi transportu miejskiego. Cele i instrumenty polityki transportowej w zakresie zarządzania transportochłonnością; dane statystyczne dotyczące transportochłonności gospodarek krajów UE i Polski. Działania mające na celu: ograniczenie potrzeb przewozowych, zmniejszenie udziału transportu samochodowego w przewozach, zrównoważony rozwój systemu transportowego i logistyki miejskiej.

Sołowczuk Alicja: Układ geometryczny skrzyżowania i kształt kładki dla pieszych. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 6, s.29-37, fot.39, bibliogr.poz.12.

Przykłady kładek dla pieszych o nietypowych kształtach, wybudowanych w różnych miastach na świecie. Konstrukcja i parametry kładek dla pieszych i rowerzystów w Chinach i Hong Kongu, m.in.: w Szanghaju, Pekinie, Shenzen, Chongquing. Budowa kładek nad skrzyżowaniami jako metoda poprawy płynności ruchu pieszego i rowerowego.

DROGOWNICTWO

Stańczyk Andrzej: Mosty przez Berezynę. Drogownictwo 2013, nr 6, s.193-195, fot.4,

Historia i znaczenie militarne przepraw mostowych przez Berezynę w czasie kampanii Napoleońskiej w 1812 r. (bitwa nad Berezyną).

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Antonowicz Mirosław: Praktyki 5S jako podstawa logistyczno-marketingowych rozwiązań w transporcie kolejowym. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.32-35, rys.5,

Budowa i cechy modelu zarządzania marketingowo-logistycznego przedsiębiorstwem transportu kolejowego. Koncepcja i narzędzia realizacji praktyk ciągłego usprawniania zarządzania: zasady i metodologia koncepcji Six Sigma i 5S; procedura i efekty wdrażania 5S (Selekcja, Samodyscyplina, Systematyka, Sprzątanie, Schludność) w przedsiębiorstwie.

Filipek Magda: Trendy i perspektywy miejskiej komunikacji szynowej. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.6-7, fot.4,

Trendy rozwoju komunikacji tramwajowej w polskich miastach; przykłady zastosowania nowoczesnych technologii i konstrukcji infrastruktury w zakresie transportu tramwajowego.

Fuks Jakub: Generowanie hałasu kolejowego. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.18-19, fot.1,

Źródła emisji kolejowego hałasu mechanicznego i aerodynamicznego. Czynniki oddziaływujące na klimat akustyczny i poziom hałasu generowanego przez tabor i infrastrukturę kolejową. Ocena zagrożenia hałasem kolejowym w Polsce wg danych z lat 2008 – 2010. Minimalizowanie hałasu kolejowego; dbałość o stan techniczny, modernizacja i konserwacja: torowiska, taboru, hamulców, silnika.

Molecki Bogusław: 170 lat techniki kolejowej na Dolnym Śląsku. Proces ujednolicenia sygnalizacji kolejowej. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.36-40, rys.4, bibliogr.poz.10.

Historia sygnalizacji kolejowej na Dolnym Śląsku od XIX w. do lat 30. XX w. Porównanie różnych systemów sygnalizacji i przebieg procesu ich ujednolicenia: telegrafy optyczne, sygnalizacja nocna, tarcze ostrzegawcze i semafory, sygnalizacja świetlna.

Rolbiecki Ryszard: Efektywność techniczno-eksploatacyjna transportu kolejowego w Polsce. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.56-59, rys.9, bibliogr.poz.3.

Przesłanki i metodyka oceny efektywności techniczno-eksploatacyjnej transportu kolejowego w Polsce. Czynniki determinujące efektywność ekonomiczną i techniczno-eksploatacyjną transportu. Rodzaje i metody oceny wskaźników eksploatacji i sprawności technicznej w kolejowym procesie transportowym. Statystyki eksploatacji towarowego transportu kolejowego w Polsce w latach 1960 – 2011: wielkości i średnia odległość przewozu, obrót i załadunek statyczny wagonów, ciężar brutto pociągów towarowych, przebieg wagonów, prędkość techniczna i handlowa pociągów.

Skrucha Arkadiusz: Rola diagnostyki infrastruktury kolejowej w utrzymaniu interoperacyjności. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.44-46, tab.1, bibliogr.poz.3.

Warunki certyfikacji i utrzymania interoperacyjności infrastruktury kolejowej zgodnie z TSI Infrastruktura. Przedmiot i zakres badań technicznych infrastruktury przeprowadzonych przez PKP PLK S.A. Rola i zastosowanie diagnostyki technicznej jako narzędzia monitorowania interoperacyjności; przykładowe parametry toru kolejowego objęte oceną zgodności z TSI Infrastruktura i oceną stanu technicznego wg przepisów krajowych.

Wojdygowski Zdzisław: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.54-55, bibliogr.poz.6.

Struktura i poziom finansowania infrastruktury kolejowej w Polsce z funduszy Unii Europejskiej; plany inwestycyjne i wydatki na inwestycje kolejowe na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Kolejnictwa 2011 – 2013. Ocena wykorzystania środków z funduszy europejskich na inwestycje realizowane przez PKP PLK S.A. Perspektywa finansowania inwestycji infrastrukturalnych do 2015 r.

Wojewódzka-Król Krystyna: Transport kolejowy w polityce zrównoważonego rozwoju systemów transportowych w krajach UE. Infrastruktura Transportu 2013, nr 2, s.50-53, rys.6, bibliogr.poz.7.

Przesłanki i kierunki rozwoju transportu kolejowego na podstawie założeń zrównoważonego rozwoju systemu transportowego UE; propozycje działań odnoszących się do kolei wg Białej Księgi UE z 2011 r. Uwarunkowania i problemy zwiększenia udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych. Rozwój kolei dużych prędkości. Wzrost znaczenia transportu kolejowego w obsłudze portów lotniczych i morskich. Wdrożenie technologii transportu intermodalnego. Statystyki przewozów dużych prędkości i kombinowanych oraz obsługi ładunków kontenerowych przez kolej.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Kluba Anna: Nowe obwodnice na wschodzie Polski. Magazyn Autostrady 2013, nr 6, s.21-23, fot.1,

Budowa obwodnic dróg krajowych i ekspresowych w województwach na wschodzie Polski: warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie; przebieg realizacji, koszty i źródła finansowania inwestycji.

Kluba Anna: Zielone światło dla ekspresowej ‚piątki’. Magazyn Autostrady 2013, nr 6, s.18-20, fot.1,

Planowany przebieg budowy poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5; stan realizacji i koszty inwestycji.

Nilsson Roger, Andersson Ole G., Zborowski Aleksander: Alternatywne metody redukcji hałasu komunikacyjnego. Magazyn Autostrady 2013, nr 6, s.12-17, rys.2; fot.6, bibliogr.poz.5.

Źródła hałasu drogowego i możliwości jego redukcji przez zastosowanie specjalnych technologii budowy nawierzchni dróg. Konstrukcja i parametry nawierzchni redukujących hałas na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Szwecji i w Danii: SMA 0/16, Nova chip 0/11, dwuwarstwowy i jednowarstwowy asfalt porowaty.

Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam: Drogowe i mostowe bariery ochronne – problemy związane z ich stosowaniem. Magazyn Autostrady 2013, nr 6, s.26-29, fot.10,

Techniczne i konstrukcyjne warunki efektywności stosowania drogowych i mostowych barier ochronnych. Innowacyjny projekt konstrukcji aktywnej, inteligentnej bariery drogowej realizowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Doświadczenia USA w zakresie projektowania i eksploatacji barier ochronnych. Wpływ stanu technicznego bariery na jej skuteczność działania; problemy utrzymania barier na drogach samorządowych w Polsce.

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Biała księga, zielone cargo. Nowy Przemysł 2013, nr 7-8, s.31-33, fot.2, tab.2,

Założenia i oczekiwane efekty realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu w UE. Porównanie kosztów środowiskowych i opłacalności transportu: samochodowego, kolejowego, rzecznego. Instrumenty polityki transportowej w zakresie ograniczenia szkodliwego wpływu transportu samochodowego na środowisko oraz zmniejszenia jego udziału w przewozach towarowych na korzyść kolei i żeglugi śródlądowej. Wdrażanie polityki opłat opartej na regule „zanieczyszczający płaci” (Polluter Pays Principle – PPP).

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Mańk Bogusław, Grunert Ewa, Garlicki Jerzy: [Nawigacja i monitoring w transporcie towarowym i w portach morskich]. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 29-30, s.I- IV, rys.1; fot.5,

Funkcje i zastosowanie systemów nawigacji i monitoringu w polskim transporcie: kolejowym, samochodowym, portach morskich. Wdrażanie i eksploatacja systemów ERTMS (ETCS, GSM- R) i GPS przez PKP PLK i PKP Cargo. Komputerowe systemy zarządzania pracą przeładunkową portów morskich. Budowa i działanie systemu monitoringu M2M (Machine to Machine) opartego na technologii GPS. Śledzenie (tracking) pojazdów w towarowym transporcie samochodowym. Mobilne urządzenie do zarządzania procesem magazynowania za pomocą komunikacji głosowej – Talkman A700. Ocena funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat drogowych – via TOLL.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Augustyniak Wojciech: Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze. Przegląd komunikacyjny 2013, nr 7, s.8-12, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.15.

Rynkowe determinanty popytu na usługi lotnicze. Czynniki decydujące o wyborze portu lotniczego przez linie lotnicze; preferencje linii pasażerskich oraz cargo. Opinie zarządzających portami lotniczymi na temat kryteriów wyboru lotniska przez przewoźnika.

Dziedzic Tomasz: SIRYL – koncepcja nowego wskaźnika oceny narodowych rynków lotniczych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.49-55, rys.1, tab.5, bibliogr.poz.6.

Koncepcja nowego wskaźnika oceny narodowych rynków lotniczych. Skumulowany Indeks Rynku Lotniczego SIRYL – założenia metodologiczne, wyniki. Ograniczenia, mankamenty i walory wskaźnika SIRYL.

Ekiert Jerzy: Komplementarność naziemnych systemów transportowych z lotniczym. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.56-59, bibliogr.poz.6.

Systemy komunikacji naziemnej (transport drogowy i transport kolejowy) i ich rola społeczno-gospodarcza. System komunikacji lotniczej; funkcje portu lotniczego i warunki właściwej jego lokalizacji. Wzajemne oddziaływanie systemów komunikacji (deklaracja KE). Zmiany zachodzące w potokach ruchu po uruchomieniu Portu Lotniczego Lublin Świdnik.

Godziejewski Bogdan: Plany oraz finansowanie modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 6, s.28-31, fot.4, bibliogr.poz.3.

Działania holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska oraz Zarządcy Infrastruktury Kolejowej ProRail na rzecz prawidłowego planowania i realizacji działań modernizacyjnych sieci kolejowej. Charakterystyka programów: PHS -przewozy pasażerskie o wysokiej częstotliwości; PVVO – poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych; ERTMS- wdrażanie systemu zarządzania ruchem kolejowym. Finansowanie modernizacji i utrzymania przejazdów kolejowych.

Jankiewicz Jacek: Otoczenie społeczno-gospodarcze portu lotniczego a popyt na usługi w przewozach pasażerskich. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.30-33, tab.1, bibliogr.poz.10.

Analiza związków wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą w województwach z kształtowaniem się popytu na usługi regionalnych portów lotniczych w Polsce na przykładzie lotnisk w województwach: małopolskim, pomorskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Wnioski z analizy badawczej.

Kalinowski Sławomir: Planowanie finansowe i ocena efektywności inwestycji w zwiększenie potencjału lotnisk. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.13-17, bibliogr.poz.16.

Model oceny efektywności inwestycji realizowanych przez porty lotnicze, zwiększających ich przepustowość. Analiza metody badawczej wykorzystującej narzędzia planowania finansowego i ocenę efektywności inwestycji z uwzględnieniem specyfiki działalności lotniskowej; wyniki analizy badawczej.

Mackiewicz Piotr, Szydło Antoni: Wpływ temperatury na nośność betonowych nawierzchni lotniskowych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.44-48, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.3.

Analiza warunków klimatycznych w Polsce. Wpływ temperatury na nawierzchnię betonową. Numeryczna analiza deformacji płyty betonowej pod wpływem temperatury; wnioski z prac pomiarowych.

Olpiński Witold: Działania konieczne dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 6, s.8-17, tab.1, bibliogr.poz.4.

Kierunki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na jednopoziomowych skrzyżowaniach drogowo-kolejowych w Polsce: prace legislacyjne w zakresie zmian ustaw i rozporządzeń regulujących zasady współodpowiedzialności i współfinansowania tych obiektów, a także ich odpowiedniego wyposażenia technicznego; działania obejmujące profilaktykę bezpieczeństwa, zabezpieczenie techniczne oraz penalizację niewłaściwych zachowań użytkowników przejazdów.

Poświata Adam, Wesołowski Mariusz: Wybrane problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne współczesnych betonowych nawierzchni lotniskowych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.26-29, fot.4;rys.2, bibliogr.poz.6.

Metody diagnozowania stanu technicznego nawierzchni lotniskowych, w tym m.in. sposób zbierania informacji o uszkodzeniach. Oddziaływanie środków technicznych występujących w procesie eksploatacji i ich wpływ na stan techniczny nawierzchni. Propozycje zwiększenia trwałości betonowych nawierzchni lotniskowych w okresie ich eksploatacji.

Stangel Michał: Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 7, s.18-25, rys.2; fot.6, bibliogr.poz.10.

Ewolucja funkcjonalno-przestrzenna strefy okołolotniskowej; model Aerotropolis. Efekt synergii pomiędzy portem lotniczym i strefą okołolotniskową. Wpływ rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce na intensywne zagospodarowanie stref okołolotniskowych; przykłady: Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Katowice.

Szwarc Renata, Szeptycka Beata: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych w aspekcie dwóch projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 6, s.22-27, tab.7, bibliogr.poz.5.

Uwarunkowania bezpieczeństwa w obszarze przejazdu kolejowego; stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w latach 2006-2011. Informacja o projektach przejazdowych planowanych do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; cel realizacji projektu i rezultaty do osiągnięcia. Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych w latach 2006-2011.

RYNEK KOLEJOWY

Greszta Sylwia: Kapryśny rynek przeładunków masowych w Polsce. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.18-20, rys.3; fot.1,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich w 2012 r. i w pierwszym kwartale 2013 r.; statystyki przeładunków wg grup ładunków w poszczególnych portach: Szczecin-Świnoujście, Gdańsk, Gdynia. Udział kolei i przewoźnika PKP Cargo w obsłudze przewozów masowych przez porty morskie.

Kostecka Anna: Walka z nielegalnym graffiti. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.60-61, fot.1,

Zniszczenia infrastruktury i środków transportu kolejowego i miejskiego powodowane aktami wandalizmu w Polsce. Metody i środki ochrony przed nielegalnym graffiti stosowane przez służby kolejowe i komunikacji miejskiej. Przykłady wykorzystania graffiti w akcjach promocyjnych i reklamowych organizowanych przez instytucje publiczne i przewoźników.

Rytel Krzysztof: II linia metra jedną z najdroższych w Europie. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.50-54, rys.1; fot.1, tab.4, bibliogr.poz.3.

Porównanie kosztów i efektywności budowy metra w Warszawie i innych miastach europejskich; struktura kosztów budowy II linii metra w Warszawie; zestawienie danych o podstawowych parametrach linii i kosztach inwestycji realizowanych w: Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Rumunii, Włoszech. Wpływ technologii budowy i lokalizacji linii na koszty i efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia; porównanie realizacji metra: na powierzchni, w wykopach, metodą głębokiego drążenia.

Urbanowicz Witold: Kolej wciąż tylko dla pełnosprawnych. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.42-45, rys.1; fot.19,

Bariery komunikacyjne i utrudnienia występujące na przystankach i stacjach kolejowych Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego, ograniczające dostępność kolei dla osób niepełnosprawnych. Główne problemy przystosowania infrastruktury dworców do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych, dotyczące m.in.: dostępu do peronów, wysokości peronów i podłogi pojazdów, oznakowania dotykowego peronów i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom z niepełnosprawnością sensoryczną, informacji pasażerskiej.

Urbanowicz Witold: Nasze drogie metro. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.56-58, fot.2,

Czynniki warunkujące wysokość i strukturę nakładów inwestycyjnych na budowę II linii metra w Warszawie. Opinie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i przedstawicieli Metra Warszawskiego na temat opłacalności stosowanych metod i technologii budowy linii na tle doświadczeń europejskich; polemika do artykułu: Rytel K.: „II linia metra jedną z najdroższych w Europie”. Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.50-54.

Wyszyński Robert: CMK: wariant 300 km/h (cz. I). Rynek Kolejowy 2013, nr 7, s.36-39, fot.2,

Ocena projektu modernizacji CMK, uwzględniającego przystosowanie linii do prędkości maksymalnej 300 km/h. Zakres zmian konstrukcyjnych i warunki techniczne modernizacji infrastruktury CMK; modyfikacja systemu zasilania; technologia pracy stacji węzłowych i posterunków odgałęźnych oraz propozycje układów torowych.

SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr: Przewoźnicy znad Zatoki Perskiej. Skrzydlata Polska 2013, nr 7, s.26-32, fot.11,

Trendy rozwoju pasażerskiego transportu lotniczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Konkurencyjność usług przewoźników i portów lotniczych ZEA na rynku międzynarodowym. Wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej i lotniskowej. Strategie rynkowe i zachowania konkurencyjne przewoźników; standardy obsługi podróżnych i racjonalizacja oferty przewozowej; współpraca w ramach światowych aliansów lotniczych.

Jaxa- Małachowski Ryszard: Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Skrzydlata Polska 2013, nr 7, s.40-41, fot.1,

Sprawozdanie z Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, która odbyła się 20.06.2013 r. w Warszawie. Główne zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie komercyjnym. Zadania i znaczenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach lotniczych.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Danilewicz Marian: Kolej Gazpromu na Półwyspie Jamalskim. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 4, s.25-31, fot.15, tab.2, bibliogr.poz.29.

Charakterystyka Linii Kolejowej Obskaja- Bowanienkowo eksploatowanej przez koncern Gazprom: budowa, parametry techniczne, przebieg. Nowe inwestycje infrastrukturalne Gazpromu: Nord Stream, South Stream i Gazociąg Jamalski biegnący przez Polskę.

Dyduch Janusz, Cholewa Andrzej: Kierunki działań po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 2-3, s.11-17, bibliogr.poz.3.

Propozycje działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i infrastruktury. Ocena efektywności obecnie eksploatowanych w Polsce systemów zabezpieczenia ruchu pociągów. Stan systemu sterowania ruchem jako przyczyna katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Funkcje i poziomy rozwoju systemu ERTMS oraz podsystemów ETCS i GSM- R. Założenia i realizacja Narodowego Planu Wdrażania ERTMS w Polsce. Cele i kierunki działań systemowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ramach instrumentów i strategii polityki transportowej państwa; propozycje dotyczące powołania Zespołu Bezpieczeństwa w Ruchu Kolejowym oraz przygotowania Wieloletniego Programu Badawczego Kolejnictwa.

Dyr Tadeusz: Strategia rozwoju transportu do 2020 r. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 1, s.13-25, rys.8, tab.7, bibliogr.poz.21.

Cele i założenia polityki transportowej Polski przedstawione w „Strategii rozwoju transportu do 2020 r.”, przyjęte przez Radę Ministrów w styczniu 2013 r. Charakterystyka polskiej infrastruktury transportu pod względem ilościowym i jakościowym wg danych z 2010 r. Analiza SWOT systemu transportowego. Prognozy wielkości i struktury gałęziowej przewozów pasażerskich i towarowych do 2030 r. Cele strategiczne i propozycje działań w zakresie: zwiększenia dostępności transportowej, poprawy bezpieczeństwa i efektywności transportu oraz jego zrównoważonego rozwoju. Kolejowe i drogowe inwestycje infrastrukturalne oraz poprawa jakości komunikacji realizowane w ramach strategii integracji systemu transportowego.

Graff Marek: Tramwaje w Królewcu. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 4, s.32-39, fot.12, tab.6, bibliogr.poz.8.

Historia transportu tramwajowego w Królewcu; rozwój i rozbudowa sieci tramwajowej. Schemat sieci tramwajowej Królewca w 1931 oraz 2012 r. Serie tramwajów eksploatowane w Królewcu i ich dane techniczne: T3, KT4, Swing. Historia miasta.

Lewiński Andrzej: Obecne i przyszłościowe systemy sterowania ruchem kolejowym. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 2-3, s.28-35, rys.11, tab.2, bibliogr.poz.16.

Ewolucja funkcji i bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) eksploatowanych na sieci kolejowej PKP PLK. Porównanie parametrów i zasad funkcjonowania przekaźnikowych i komputerowych systemów srk w aspekcie wymagań norm zharmonizowanych (PN-EN 50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129). Ocena bezpieczeństwa komputerowych systemów srk z uwzględnieniem współczynnika tolerowalnego poziomu uszkodzeń (THR – Tolerable Hazard Rate); szacowanie THR na podstawie danych producenta i danych eksploatacyjnych; bezpieczeństwo systemów bezprzewodowej transmisji radiowej.

Molecki Bogusław: Ocena jakości statycznej informacji pasażerskiej na przystankach i stacjach kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 1, s.26-33,39, fot.9, bibliogr.poz.13.

Regulacje przepisów rozporządzenia MTBiGM w sprawie kolejowych rozkładów jazdy z 10.04.2012 r. Historyczne uwarunkowania i problemy publikacji rozkładów jazdy związane z procesem przekształceń PKP. Zawartość i sposób prezentacji treści rozkładów jazdy chronologicznych i kierunkowych; warianty opisu terminów kursowania zaproponowane przez PKP PLK. Ocena jakości i efektywności informacyjnej ogłoszeń rozkładowych z punktu widzenia pasażerów.

Mukownin Michaił S., Graff Marek: Koleje Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 1, s.34-39, rys.1; fot.17, tab.1, bibliogr.poz.5.

Historia i obecnie realizowane funkcje i infrastruktura kosmodromu Bajkonur. Organizacja, infrastruktura i tabor kolejowy do przewozu rakiet nośnych i balistycznych na obszarze kosmodromu; schemat układu torowego; dane silników rakiety Proton M.

Siwowski Tomasz: Nowoczesne technologie modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 2-3, s.36-42, rys.9; fot.9, bibliogr.poz.7.

Ocena stanu technicznego i potrzeb remontowych infrastruktury kolejowej w Polsce; statystyki stanu i struktury wiekowej obiektów inżynieryjnych w latach 2003 – 2010. Plany inwestycyjne w zakresie modernizacji sieci kolejowej na podstawie projektu „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015”. Rozwiązania konstrukcyjne i technologie wykonawcze najczęściej stosowane podczas robót modernizacyjnych  na obiektach inżynieryjnych różnej wielkości; przykłady nowatorskich konstrukcji i technologii wykorzystywanych przy modernizacji kolejowych przepustów, mostów i wiaduktów w Polsce i w Europie.

Stypuła Krzysztof, Bohatkiewicz Janusz: Zagadnienia ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 2-3, s.4-10, rys.3; fot.4, bibliogr.poz.8.

Rodzaje dokumentów opracowanych dla inwestycji kolejowych w zakresie ochrony środowiska. Przepisy prawne i procedury oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz ochrony przed hałasem i drganiami; identyfikacja i przyczyny nieprawidłowości w przygotowywanych opracowaniach środowiskowych. Przykładowe bazy danych i ich elementy do realizacji map akustycznych dla linii kolejowych.

Towpik Kazimierz: Utrzymanie nawierzchni na liniach dużych prędkości jako element ryzyka w procesie eksploatacji. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 2-3, s.77-80, bibliogr.poz.8.

Ocena zdolności eksploatacyjnej linii kolejowej dużych prędkości (KDP) przy zastosowaniu metody analizy RAMS (Reliability, Availability, Maintenability, Safety). Wybór i realizacja strategii utrzymania nawierzchni na poszczególnych etapach procesu projektowania, budowy i eksploatacji linii KDP.

ŚWIAT KOLEI

Michalak Robert: Koleje Żelazne Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry – Warty (2). Świat Kolei 2013, nr 6, s.12-21, rys.1; fot.16, bibliogr.poz.25.

Organizacja transportu kolejowego obsługującego zaopatrzenie i budowę Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry – Warty (FFOWB). Budowa i funkcjonowanie wąskotorowych kolei budowlanych. Projekt sieci połączeń polowych kolei zaopatrzeniowych; schemat przebiegu kolei zaopatrzeniowych FFOWB. Przerwanie budowy i stan do 1945 r.

Przegiętka Marcin: Historia stacji Toruń Miasto. Świat Kolei 2013, nr 7, s.17-27, rys.11; fot.23, bibliogr.poz.37.

Budowa kolei Toruń- Wystruć i przystanku dla ruchu pasażerskiego Toruń Miasto w latach 70. i 80. XIX w. Przekształcenie przystanku Toruń Miasto w stację kolejową; charakterystyka infrastruktury dworca, jego wyposażenia i architektury od końca XIX w. do 2013 r.; współczesny projekt modernizacji dworca.

Tyszka Karol: Londyńskie metro (1). Świat Kolei 2013, nr 6, s.44-51, rys.1; fot.11,

Geneza i przesłanki budowy kolei podziemnej w Londynie od XIX w.; schemat sieci kolejowej na przełomie XIX i XX w. Przebieg budowy tras i tuneli kolei podziemnych; realizacja linii metra i metra głębokiego. Działalność przedsiębiorstw zarządzających transportem szynowym w Londynie; historia London Undergound i Metropolitan Railway. Modernizacja i rozbudowa londyńskiego metra w latach 20. i 30. XX w.

Tyszka Karol: Londyńskie metro (2). Świat Kolei 2013, nr 7, s.48-53, fot.14,

Organizacja i funkcjonowanie metra w Londynie od lat 30. XX w.; modernizacja taboru i organizacja ruchu pociągów metra; praca metra w czasie II wojny światowej; rozwój sieci metra od lat 50. XX w. do chwili obecnej.