UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 11/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2013

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA

INŻYNIER KOLEJOWY

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLAD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT SAMOCHODOWY

ŚWIAT KOLEI

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kula Tomasz: Bariery drogowe – bezpieczeństwo czy zagrożenie?. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 9, s.25-31, rys.11; fot.20, tab.5, bibliogr.poz.14.

Zakres i metody pomiaru właściwości certyfikowanych barier drogowych, określone przepisami prawa polskiego i normy PN-EN 1317-2:2010. Wymagania dotyczące bariery i pojazdu podczas rzeczywistych testów zderzeniowych; klasyfikacja poziomów: powstrzymywania, intensywności zderzenia, wtargnięcia pojazdu, znormalizowanej szerokości pracującej dla barier. Oddziaływania dynamiczne na ciało człowieka powodowane przez przyspieszenia występujące w czasie wypadku. Wytyczne i najczęściej popełniane błędy projektowe dotyczące zastosowania barier na drogach.

Sołowczuk Alicja, Budziński Bartosz, Bugaj Marcin: Zagospodarowanie terenu MOP typu I. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 9, s.47-55, rys.3; fot.20,

Zadania i funkcje miejsc obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych w ciągu autostrad i dróg ekspresowych. Przepisy prawne i zalecenia dotyczące zagospodarowania MOP typu I na niemieckiej autostradzie A20: lokalizacja i zagospodarowanie poszczególnych stref, parkingi i miejsca przeznaczone do odpoczynku, obiekty usługowe, rozmieszczenie zieleni, przystosowanie infrastruktury MOP do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzenia łączności.

Sołowczuk Alicja, Wałdoch Lucyna, Tarko Maciej, Cykliński Damian: Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz.1: Propedeutyka i podstawowe typy. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 9, s.35-45, rys.17; fot.14, tab.1, bibliogr.poz.9.

Geneza i rozwój koncepcji ronda turbinowego, opracowanego po raz pierwszy w Holandii. Zasady projektowania rond turbinowych. Porównanie rond turbinowych i tradycyjnych z punktu widzenia kolizyjności i płynności ruchu oraz przepustowości skrzyżowań. Charakterystyka i przykłady rozwiązań inżynieryjnych różnych typów czterwlotowych rond turbinowych. Najnowsze tendencje projektowe kształtowania przejezdnej części wyspy i formy wyspy środkowej ronda turbinowego.

Sołowczuk Alicja, Wałdoch Lucyna, Tarko Maciej: Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz.2: Rondo typu Look- a- like i rondo turbinowe typu Egg. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 10, s.34-43, rys.16; fot.16, tab.2, bibliogr.poz.10.

Zasady i etapy konstruowania rond turbinowych: rondo imitujące rondo turbinowe (Look- a- like), rondo turbinowe owalne (Egg roundabout). Układ geometryczny i parametry rond typu Look- a- like i Egg na wybranych przykładach obiektów zrealizowanych w Europie i USA. Kształtowanie geometrii czterowlotowych rond turbinowych na przykładzie autorskiego projektu małego ronda na terenie zabudowanym.

DROGOWNICTWO

Niemierko Andrzej: Mosty w Chinach. Część III. Mosty Szanghaju i okolicy. Drogownictwo 2013, nr 11, s.331-338, fot.37, bibliogr.poz.15.

Historia i charakterystyka konstrukcji różnych typów mostów drogowych i kolejowych znajdujących się w chińskich miastach: Nantong, Suzhou, Luzhi, Szanghaj, Hongzhou, Ningbo. Przykłady kolejowych obiektów mostowych na liniach dużych prędkości.

INFRASTRUKTURA

Krawczyk Anna: Raport drogowy – produkcja MMA w latach 2012 i 2013. Infrastruktura 2013, nr 9, s.16-19, rys.2, tab.1,

Koniunktura i perspektywy rozwoju rynku budownictwa drogowego w Polsce; analiza wskaźników produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) w 2012  i 2013 r. Przyczyny spadku i oczekiwany wzrost produkcji MMA w opinii przedsiębiorstw branży drogowej.

Polaczek Jerzy: Tuż przed katastrofą. Infrastruktura 2013, nr 7-8, s.18-19, fot.1,

Główne problemy finansowania inwestycji drogowych w Polsce. Organizacja i bezpieczeństwo finansowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Ocena polityki państwa w zakresie utrzymania i rozwoju sieci drogowej, w tym dróg samorządowych.

INŻYNIER KOLEJOWY

Wasilewski Stanisław: Stworzenie Muzeum Komunikacji w związku z budową Muzeum Przemysłu i Techniki. Inżynier Kolejowy 1934, nr 7, s.159-162,

Cele i założenia projektu budowy centralnego Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie, obejmującego zbiory polskich muzeów technicznych. Działalność i zbiory Muzeum Kolejowego. Plan utworzenia Muzeum Komunikacji funkcjonującego w ramach Muzeum Przemysłu i Techniki. (Referat na XIII Zjazd Polskich Inżynierów Kolejowych w Gdyni, 24-26.06.1934 r.)

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Mielczarek Zbigniew, Mielczarek Elżbieta: Odbudowa Centrum Handlu Światowego (WTC) w Nowym Jorku. Inżynieria i Budownictwo 2013, nr 11, s.571-574, fot.9, bibliogr.poz.8.

Zniszczenie budynków Światowego Centrum Handlu (WTC) spowodowane atakiem terrorystycznym 11.09.2001 r. w Nowym Jorku. Założenia architektoniczno-budowlane i realizacja projektu odbudowy nowego kompleksu WTC, obejmującego: 7 budynków wysokościowych, Pomnik i Muzeum Pamięci Narodowej 11 września 2001 r., Centrum Komunikacji.

Rawicki Zygmunt: Zmodernizowany most Rudolfa Modrzejewskiego w Nowym Orleanie. Inżynieria i Budownictwo 2013, nr 11, s.590-592, fot.8, bibliogr.poz.1.

Historia mostu im. Hueya P. Longa przez rzekę Missisipi w Nowym Orleanie, zaprojektowanego przez Rudolfa Modrzejewskiego. Przebieg budowy i charakterystyka konstrukcji mostu drogowo-kolejowego oddanego do eksploatacji w 1935 r. Rozwiązania konstrukcyjne i zakres przebudowy mostu zakończonej w 2013 r.

KURIER KOLEJOWY

Beim Michał: System na dwie dekady. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.52-54, fot.5,

Propozycje działań systemowych w zakresie rozwoju kolei regionalnych w Polsce, dotyczących m.in.: organizacji przetargów, utrzymania infrastruktury, finansowania kolei ze środków publicznych i funduszy UE, regulacji rynku przewozów regionalnych. Ocena funkcjonowania kolei samorządowych a przykładach spółek Kolej Śląskie i Przewozy Regionalne. Efektywność modelu konkurencji regulowanej na rynku kolejowym. Zalety i wady koncepcji leasingu taboru przez powołane w tym celu spółki samorządowe, opracowywanej w ramach dyrektyw IV Pakietu Kolejowego.

Fiszer Kasper: Kolej bliżej pasażera. Kurier Kolejowy 2013, nr 21, s.16-17, fot.3,

Budowa nowych przystanków przy istniejących trasach kolejowych jako instrument zwiększenia dostępności kolei dla podróżnych. Plany i realizacja oraz źródła finansowania przystanków kolejowych w województwach: świętokrzyskim, łódzkim, Warszawie i Krakowie.

Jezierski Przemysław B.: Uwaga! Wjeżdża Pendolino!. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.40-44, fot.8, tab.1,

Doświadczenia z eksploatacji pociągów Pendolino w Europie i w Chinach. Porównanie parametrów, osiąganych prędkości i efektywności eksploatacji Pendolino przez koleje: włoskie (Trenitalia), fińskie (VR), szwajcarskie (Cisalpino AG, Eurocity), portugalskie (CP), hiszpańskie (RENFE), słoweńskie (SŻ), brytyjskie (Virgin Trains), czeskie (ČD), chińskie. Szybkie połączenie Helsinki – Sankt Petersburg realizowane przez rosyjsko-fińską spółkę joint venture Karelians Trains Ltd.

Jezierski Przemysław B.: Wielkie prędkości małej wyspy. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.174-176, fot.3,

Budowa i eksploatacja kolei dużych prędkości (KDP) na Tajwanie; parametry linii KDP: Taipei – Zuoying (Kaohsiung); tabor i oferta przewozowa Taiwan High Speed Rail.

Massel Andrzej: Inwestycje pod specjalnym nadzorem. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.22-24, fot.2,

Rozmowa z podsekretarzem stanu w MTBiGM, Andrzejem Masselem, na temat planowania i realizacji inwestycji kolejowych. Koszty i rentowność oferty przewozowej pociągów dużych prędkości Pendolino. Źródła i organizacja finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej i taboru; projekt finansowania zakupów taboru przez powołane do tego celu spółki taborowe. Przebieg realizacji iwestycji na linii kolejowej E30 i CMK. Perspektywy prywatyzacji spółek kolejowych. Regulacja stawek opłat za dostęp do infrastruktury PKP PLK. Prace legislacyjne MTBiGM w zakresie transportu kolejowego.

Pieriegud Jana: Przewozy pasażerskie: umiarkowany wzrost. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.46-50, rys.7; fot.2,

Uwarunkowania i trendy wzrostu kolejowych przewozów pasażerskich w Europie w latach 1990 – 2012; dynamika przewozów i pracy przewozowej kolejowego transportu pasażerskiego na największych europejskich rynkach kolejowych i w UE; wyniki przewozowe w państwach WNP.

Pieriegud Jana: Towarowe wzrosty i spadki. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.76-79, rys.8; fot.2, tab.1,

Uwarunkowania i trendy wzrostu kolejowych przewozów towarowych w Europie w latach 1990 – 2012; wielkość i dynamika pracy przewozowej w państwach europejskich i WNP na tle wskaźników wzrostu gospodarczego. Prognozowany wpływ wahań koniunktury na europejski rynek kolejowego transportu towarowego.

Rudzińska- Rdzanek Aleksandra: Dwa systemy, moc barier. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.140-142, fot.6,

Koszty i zalety eksploatacji tramwajów dwusystemowych na podstawie doświadczeń miast europejskich. Projekty i przebieg realizacji inwestycji związanych z wprowadzeniem tramwaju dwusystemowego w miastach w Polsce (Toruń, Wrocław, Kraków, Jelenia Góra); przewidywane korzyści i problemy wdrożenia planów wynikające min. z istniejących uwarunkowań prawnych i technicznych.

Wójcicki Michał: Porzucone stacje. Kurier Kolejowy 2013, nr 19, s.160-162, fot.4,

Możliwości zagospodarowania wyłączonych z eksploatacji stacji metra na przykładach projektów zrealizowanych w Europie i USA.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Długoterminowe prognozy rynku lotniczego. Lotnictwo 2013, nr 11, s.22-27, fot.14, tab.1,

Prognozy rynku floty i przewozów lotniczych na świecie do 2032 r., opracowane na zlecenie producentów samolotów ( m.in. Boeinga i Airbusa). Przewidywane wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz związane z tym zapotrzebowanie na samoloty komunikacyjne i transportowe eksploatowane przez linie lotnicze; wielkość i struktura floty światowych i regionalnych linii lotniczych oraz przewoźników niskokosztowych; potrzeby dotyczące zatrudnienia wykwalifikowanego personelu lotniczego. Uwarunkowania gospodarcze rozwoju rynków lotniczych: światowego, europejskiego, chińskiego.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gajewski Wojciech: Nowoczesne metody diagnostyki stanu, czyli profilaktyka w drogownictwie. Magazyn Autostrady 2013, nr 10, s.46-51, rys.4; fot.1, bibliogr.poz.7.

Zadania zarządcy sieci drogowej w zakresie prowadzenia diagnostyki stanu dróg. Cele, zakres i metodyka pomiarów diagnostycznych nawierzchni drogowej; badania automatyczne wykonywane przez pojazdy pomiarowe. Zastosowanie diagnostyki jako instrumentu zarządzania infrastrukturą drogową. Organizacja kampanii diagnostycznych i kontrola jakości badań. Charakterystyka procesu pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych diagnostycznych; przebieg identyfikacji i oceny stanu nawierzchni; przykłady mapy z wynikami oceny stanu nawierzchni oraz internetowego systemu udostępniania wyników diagnostyki. Perspektywy rozwoju nowoczesnych technik diagnostycznych w Polsce.

Obwodnica Augustowa. Magazyn Autostrady 2013, nr 10, s.40-42, fot.5, tab.2,

Plan budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S61: zakres i realizacja prac budowlanych i montażowych wg stanu na 20.09.2013 r.; węzły komunikacyjne; obiekty inżynierskie; parametry techniczne odcinków 1 i 2.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Grzelakowski Andrzej S.: Przewozy intermodalne, a sektor portowy. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 19, s.VII- IX, tab.3,

Charakterystyka rynku kolejowych przewozów intermodalnych przez polskie porty morskie. Tendencje rozwoju, struktura i dynamika kolejowych przewozów kontenerów i jednostek intermodalnych w latach 2011 – 2012. Przeładunki kontenerów w głównych polskich terminalach na tle tempa wzrostu kolejowych przewozów kontenerowych; udział przeładunków terminali portowych w obsłudze transportu drogowego i kolejowego. Główne relacje przewozów transportem intermodalnym do państw UE. Proponowane kierunki działań w zakresie rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE

Gdowski Mateusz: Południowa obwodnica Warszawy częściowo otwarta. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 5, s.14-15, fot.3,

Plan realizacji południowej obwodnicy Warszawy (POW); charakterystyka odcinka POW oddanego do eksploatacji 27.07.2013 r.; roboty drogowe, mostowe i branżowe wchodzące w zakres inwestycji.

Marek Jan: Most przez Wisłę w Kwidzynie otwarty. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 5, s.32-33, rys.1; fot.2,

Położenie, konstrukcja i parametry mostu betonowego typu extradosed przez Wisłę w Kwidzynie, oddanego do eksploatacji 26.07.2013 r.

Miciak Joanna: Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 5, s.12-13, fot.3,

Okoliczności i przyczyny katastrofy kolejowej, do której doszło 24.07.2013 r. w Hiszpanii. Błąd maszynisty i stan infrastruktury jako czynniki stwarzające zagrożenie wypadkiem na linii kolei dużych prędkości (KDP). Stan obecny i plany rozwoju sieci połączeń KDP w Hiszpanii. Perspektywy wdrożenia szybkiego transportu kolejowego w Polsce.

Miciak Joanna: Metrem pod Wisłą w Warszawie? Być może już za rok. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 5, s.86-89, rys.2; fot.3,

Organizacja i technologia drążenia tuneli II linii metra w Warszawie. Przekrój geologiczny nowej linii metra. Etapy i aktualny stan realizacji prac budowlanych na II linii. Ocena kosztów i przewidywana efektywność inwestycji. Uwarunkowania i perspektywy budowy metra w Krakowie.

Ryż Karol: Najwyższej klasy budowle inżynierskie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 5, s.38-46, rys.2; fot.23,

Architektura i konstrukcja najbardziej reprezentacyjnych współczesnych budowli inżynierskich i budynków wysokościowych w Dubaju: najwyższa na świecie wieża Burdż Chalifa, meczet Zayeda, hotele Emirates Palace, Burdż al Arab i Atlantis, tor Formuły 1 i park tematyczny Świat Ferrari.

POLSKIE DROGI

Misterski Michał: Samorządowcy budują drogi betonowe. Polskie Drogi 2013, nr 9, s.28-30, fot.2,

Ocena kosztów i efektywności budowy dróg samorządowych o nawierzchni betonowej wykonywanej w technologiach betonu lanego i wałowanego. Znaczenie kryteriów ceny i długości gwarancji w postępowaniu przetargowym na inwestycję drogową. Zalety nawierzchni betonowych z punktu widzenia kosztów budowy i utrzymania drogi.

Puchalski Łukasz: Na jezdni musi być miejsce na rower. Polskie Drogi 2013, nr 9, s.42-44, fot.2,

Propozycje zmian organizacji ruchu i rozwoju infrastruktury rowerowej w polskich miastach, przedstawione w rozmowie z pełnomocnikiem ds. rozwoju ruchu rowerowego w MTBiGM. Instrumenty zwiększenia udziału komunikacji rowerowej w ruchu drogowym oraz poprawy jej bezpieczeństwa. Zmiany prawa dotyczącego ruchu rowerowego, m.in. w zakresie dopuszczalnej prędkości, tworzenia i oznakowania pasów rowerowych, śluz rowerowych i sterowania ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Calvet Baptiste: Uwarunkowania przewozów towarowych pomiędzy Polską i Holandią. Problemy Kolejnictwa 2013, nr 158, s.69-84, rys.3, tab.6, bibliogr.poz.8.

Analiza trendów i uwarunkowań rozwoju przewozów towarowych między Polską i Holandią na podstawie danych statystycznych z lat 2004 – 2010. Współpraca Ministerstw Transportu Polski i Holandii w zakresie rowoju kolejowego transportu towarów międyz tymi państwami. Propozycje tras Towarowego Korytarza Kolejowego łączącego Polskę z Holandią. Wielkości i udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach. Perspektywy wzrostu znaczenia i poprawy efektywności transportu intermodalnego z udziałem kolei. Prognozy popytu i zdolności przeładunkowej terminali intermodalnych do 2030 r.

Garlikowska Magdalena: Lobbing kolejowy w strukturach Unii Europejskiej. Problemy Kolejnictwa 2013, nr 159, s.125-149, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.24.

Rola i znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu polityki kolejowej UE. Definicje lobbingu i rodzaje grup interesów uczestniczących w procesie decyzyjnym instytucji unijnych. Formy działalności lobbingu kolejowego; cele i charakterystyka działalności poszczególnych grup organizacji lobbingowych: organizacje reprezentatywne (np. UIC), organizacje użytkowników końcowych (np. Europejska Federacja Pasażerów – EPF), pozostali interesariusze.

Poliński Janusz: Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Część II – ścieżki dotykowe. Problemy Kolejnictwa 2013, nr 158, s.19-32, fot.5, tab.2, bibliogr.poz.24.

Funkcje i znaczenie ścieżek dotykowych jako elementów infrastruktury zwiększających jej dostępność i ułatwiających podróżowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Przykłady konstrukcji i parametrów nawierzchni ścieżek dotykowych w Polsce i na świecie. Aktualny stan prawny i potrzeba ujednolicenia standardów budowy ścieżek dotykowych. Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczące ścieżek prowadzących. Wymagania dla ścieżek dotykowych na obiektach kolejowych.

Poliński Janusz: Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Część III – Mapy dotykowe dworców kolejowych. Problemy Kolejnictwa 2013, nr 159, s.79-96, rys.9; fot.4, tab.2, bibliogr.poz.11.

Zadania i funkcje informacyjne map dotykowych na dworcach kolejowych i stacjach metra. Projektowanie map dotykowych przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących podróżnych. Formy przekazu i nośniki informacji stosowane dla różnych typów map dotykowych na przykładach dworców w Hongkongu, Wielkiej Brytanii i we Włoszech oraz stacji metra Ratusz Arsenał w Warszawie. Propozycje ujednolicenia systemu znaków graficznych dla map dotykowych. Wytyczne w zakresie konstrukcji, lokalizacji i wyposażenia map dotykowych znajdujących się w przestrzeni publicznej.

Rymsza Barbara: Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej. Problemy Kolejnictwa 2013, nr 158, s.5-16, rys.11, tab.4, bibliogr.poz.3.

Analiza zmian klimatu prognozowanych do 2090 r. na obszarze Polski. Ocena oddziaływania czynników atmosferycznych (mróz, śnieg, deszcz, wiatr, upał, mgła) na stan i bezpieczeństwo infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury kolejowej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przykłady instrukcji wewnętrznych stosowanych przez PKP PLK, odnoszących się do warunków atmosferycznych. Propozycje działań adaptacyjnych mających na celu przystosowanie infrastruktury do przewidywanych zmian klimatu.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Burakowska Wanda: Kaszuby bliżej Gdańska. Przegląd Techniczny 2013, nr 21-22, s.24-25, rys.1; fot.2,

Projekt rewitalizacji linii kolejowej Wrzeszcz – Stara Piła (kolej kokoszkowska) i budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Przebieg trasy PKM na terenie Trójmiasta i dawnej kolei kokoszkowskiej. Inwestycje realizowane w ramach modernizacji linii kolejowych nr 201 i 213.

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk: Nadużycie pozycji dominującej na rynku kolejowym. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.38-41, fot.2, bibliogr.poz.4.

Zadania prawa i organów antymonopolowych państw UE w zakresie ochrony konkurencji i przeciwdziałania praktykom niezgodnym z regułami wspólnego rynku w transporcie kolejowym. Ujęcie i interpretacja pojęć związanych z konkurencją w prawie unijnym: nadużycie pozycji dominującej, rynek usług kolejowych, rynek transportu kolejowego. Przykłady praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej na rynku kolejowym w Europie; analiza decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej dostępu prywatnego przewoźnika do włoskiej infrastruktury kolejowej (GVG vs FS, z 27.08.2003 r.); decyzja o nadużyciu pozycji dominującej przez PKP Cargo wydana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 7.07.2009 r.

Grobelny Michał: Jak działa Fundusz Kolejowy?. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.24-25, rys.2; fot.1, tab.2,

Cele i zadania Funduszu Kolejowego w zakresie finansowania inwestycji polskich kolei. Źródła, wpływy i struktura wydatków Funduszu Kolejowego w latach 2006 – 2012 oraz program rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe – jest o co konkurować?. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.48-51, rys.3; fot.1,

Trendy wzrostu kolejowych przewozów towarowych dla różnych grup ładunków na polskim rynku. Uwarunkowania rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych. Wpływ kosztów dostępu do infrastruktury na konkurencyjność usług towarowego transportu kolejowego. Komentarz do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stawek opłat za użytkowanie infrastruktury administrowanej przez PKP PLK. Działalność polskich przewoźników towarowych poza rynkiem krajowym. Statystyki kolejowych przewozów ładunków w Polsce w 2011 i 2012 r. wg udziału grup towarowych w przewozach i wykonanej pracy przewozowej.

Perchel Artur: Konkurencyjność rynku transportu publicznego w Europie. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.90-94, fot.2,

Praktyka i przykłady stosowania prawa europejskiego w zakresie organizacji transportu publicznego. Porównanie modeli funkcjonowania rynku, regulacji konkurencji i kontraktowania usług transportu publicznego w państwach UE. Ocena wpływu polityki regulacji rynku na jego konkurencyjność.

PKP CARGO w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.32-34, rys.4; fot.1, tab.1,

Oferta przewozowa i pozycja konkurencyjna PKP Cargo na europejskim i polskim rynku kolejowym. Statystyki przewozów, taboru i zatrudnienia w Grupie PKP Cargo Logistics w latach 2010 – 2012. Dotychczasowe efekty i realizacja programu restrukturyzacji PKP Cargo; rozmowa z prezesem spółki na temat jej prywatyzacji i zapowiadanego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kierunki przewozów międzynarodowych PKP Cargo Logistics.

Urbaniak Justyna: Pendolino w szponach konkurencji. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.42-43, fot.2,

Perspektywy rozwoju i konkurencyjności oferty PKP Intercity w zakresie szybkich przewozów psażerskich pociągami Pendolino. Porównanie czasów i jakości podróżowania koleją i innymi środkami transportu w Polsce. Plan uruchomienia szybkich połączeń dalekobieżnych przez PKP Intercity oraz konkurencja ze strony czeskiego przewoźnika Leo Express.

Urbaniak Justyna: Połączenia kolejowe do lotnisk – biznes czy farsa?. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.88-89, fot.1,

Ocena efektywności połączeń kolejowych z portami lotniczymi w Polsce w aspekcie jakości i dostępności usług kolei dla pasażerów lotniczych. Wymagania i kryteria dostosowania kolejowej oferty przewozowej do potrzeb związanych z funkcjonowaniem lotnisk w Warszawie, Szczecinie i Krakowie, m.in. w zakresie skorelowania rozkładów jazdy pociągów i samolotów.

Urbanowicz Witold: Metro na Kaukazie – Baku. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.84-86, fot.3,

Budowa, organizacja i funkcjonowanie metra w stolicy Azerbejdżanu – Baku. Parametry sieci metra; infrastruktura i lokalizacja stacji oraz obowiązujące standardy bezpieczeństwa; plany i realizacja rozbudowy metra.

Wyszyński Robert: Pendolino – jakie czasy jazdy (cz. I). Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.80-83, fot.2,

Planowane czasy jazdy pasażerskich pociągów Pendolino na trasach: Warszawa – Katowice i Warszawa – Kraków. Rola i znaczenie Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) dla uruchomienia szybkich połączeń w przeszłości i obecnie; porównanie czasów podróży i prędkości klasycznych pociągów ekspresowych i Pendolino. Uwarunkowania i perspektywy osiągnięcia zakładanych parametrów eksploatacji Pendolino na CMK.

Zając Kamil: Dworzec przyszłości. Rynek Kolejowy 2013, nr 10, s.98-100, fot.3,

Założenia projektu zintegrowanego centrum komunikacyjnego Zielona Góra Główna. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni centrum łącząca funkcje transportowe, handlowe i usługowe obiektu; propozycje integracji transportu miejskiego, kolejowego i autobusowego; nagrodzone projekty architektoniczne.

SKRZYDLATA POLSKA

Dombrowski Wojciech: Śmigłowiec intensywnej opieki medycznej. Skrzydlata Polska 2013, nr 10, s.38-41, fot.5,

Historia przystosowania konstrukcji i wyposażenia śmigłowców do potrzeb transportu osób wymagających intensywnej opieki medycznej. Geneza i działalność lotniczego transportu z intensywną opieką medyczną w Niemczech na podstawie osobistych doświadczeń autora.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Biega Stanisław, Rytel Krzysztof: Pasażerskie przewozy kolejowe w Polsce na tle Europy cz.2. Transport i Komunikacja 2013, nr 4, s.20-32, rys.1; fot.5, bibliogr.poz.2.

Zasady organizacji usług transportu pasażerskiego o charakterze użyteczności publicznej na podstawie rozporządzenia nr 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zadania i odpowiedzialność organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie organizacji, zarządzania i planowania rozwoju transportu. Porównanie modeli funkcjonowania przewoźników na rynku kolejowym w Polsce: model post-PKP, model efektywnościowy, model europejski. Koszty i efektywność regionalnej komunikacji kolejowej i autobusowej. Ocena dostępności usług kolei; jakość i konkurencyjność oferty przewozowej oraz infrastruktury kolejowej. Tendencje i przyczyny spadku przewozów kolejowych i autobusowych w Polsce na tle doświadczeń państw europejskich.

Siwowski Tomasz: Nowoczesne technologie modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych. Transport i Komunikacja 2013, nr 4, s.50-59, rys.9; fot.9, bibliogr.poz.7.

Ocena stanu technicznego i potrzeb inwestycyjnych infrastruktury kolejowych obiektów inżynieryjnych w Polsce; statystyki dotyczące lat 2003 – 2010: struktura wiekowa obiektów, obiekty wyłączone i zagrożone wyłączeniem z eksploatacji oraz wymagające napraw. Plany modernizacji przepustów, mostów i wiaduktów kolejowych w ramach „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015”. Technologie przebudowy i rewitalizacji różnych typów konstrukcji obiektów mostowych: przepusty i małe mosty, obiekty o średniej rozpiętości, duże mosty lub wiadukty. Przykłady innowacyjnych rozwiązań konstrukcji mostów kolejowych i ocena ich efektywności, m.in. technologia VFT- Rail, układy łukowe Langera i „network arch”.

Szymański Mieczysław: Problemy Biur Projektowych. Transport i Komunikacja 2013, nr 4, s.34-39, fot.3, bibliogr.poz.13.

Zadania i odpowiedzialność projektanta inwestycji kolejowej w zakresie przygotowania materiałów do projektowania i wykupu gruntów przez inwestora. Standardy techniczne projektowania i wykonania linii kolejowych wydane przez PKP PLK w 2010 r. oraz ich rozbieżność z przepisami rozporządzenia MTiGM z 10.09.1998 r. Postępowanie przetargowe i certyfikacja wiarygodności wykonawców inwestycji kolejowych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych i unijnych. Cele i zakres stosowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Dorosiewicz Sławomir: Koniunktura w ciężarowym transporcie samochodowym. Stan w 2012 r. i prognoza. Transport Samochodowy 2013, nr 1, s.5-12, tab.1, bibliogr. poz. 12.

Charakterystyka koniunktury w transporcie. Syntetyczna ocena koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w 2012 r. : zakres oceny; wskaźnik koniunktury w transporcie samochodowym; wskaźnik kondycji ekonomicznej, zdolności przewozowej oraz bariery utrudniające sprawność działania przedsiębiorstw transportu samochodowego. Prognozy wskaźników charakteryzujących poziom koniunktury w transporcie na lata 2013-2014.

Kazimierczak Piotr: Montaż dodatkowych lamp na pojazdach samochodowych w świetle prawa. Transport Samochodowy 2013, nr 1, s.47-57, rys.7, bibliogr. poz. 6.

Przepisy prawa o ruchu drogowym regulujące możliwość wprowadzania zmian w fabrycznym zestawie urządzeń oświetleniowych pojazdu (montaż dodatkowych świateł np. drogowych, przeciwmgłowych, jazdy dziennej) oraz możliwości wprowadzania własnych modyfikacji świateł stosowania zamienników żródeł światła i nalepek odblaskowych.

Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Edukacja dzieci i dorosłych w odniesieniu do podróży dom-szkoła środkiem komunikacji publicznej (na przykładzie projektu SAFEWAY2SCHOOL realizowanego w Polsce). Transport Samochodowy 2013, nr 2, s.5-23, fot.1, tab.1; rys.2, bibliogr.poz.17.

Wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nt. interakcji rodzic-dziecko w ruchu drogowym. Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły w projekcie SAFEWAY2SCHOOL; wyniki pilotażowego projektu w Polsce; szkolenie dzieci, rodziców i kierowców w ramach projektu.

Wybrane aspekty funkcjonowania systemów ujawniania wykroczeń drogowych. Transport Samochodowy 2013, nr 2, s.47-73, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.22.

Cele i metody ograniczania nieuprawnionego wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych w miastach. Funkcje i zadania systemów automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR) w zakresie identyfikacji pojazdów i wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego. Prawne uwarunkowania stosowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących na drogach w Polsce; uprawnienia służb publicznych; procedury procesu mandatowania. Przetwarzanie i bezpieczeństwo informacji oraz architektura systemów ARTR.

ŚWIAT KOLEI

Kisiel Andrzej: Wąskotorowa inwestycja stulecia – finisz coraz bliżej. Świat Kolei 2013, nr 10, s.40-43, fot.21,

Przebieg realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” w latach 2012 – 2013. Zakres inwestycji, budowa i remont obiektów infrastruktury oraz modernizacja taboru.

Kopczyk Piotr: Historia stacji kolejowej w Głubczycach. Świat Kolei 2013, nr 10, s.16-23, rys.2; fot.15, bibliogr.poz.10.

Budowa i eksploatacja stacji kolejowej w Głubczycach od 1854 r. do czasu jej zamknięcia w 2000 r. Charakterystyka budynku dworca i infrastruktury; schematy stacji z 1935 r. i końca XX w. Pasażerskie i towarowe połączenia kolejowe do Głubczyc. Eksploatowany tabor trakcji parowej i spalinowej. Zawiadowcy pracujący na stacji w latach 1946 – 1998.