UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 12/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2013 

DROGI GMINNE I POWIATOWE,

EUROLOGISTICS,

INFRASTRUKTURA,

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU,

LOGISTYKA,

MOSTY,

NOWY PRZEMYSŁ,

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY,

RAPORT KOLEJOWY,

RYNEK KOLEJOWY,

ŚWIAT KOLEI,

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO,

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Mrowiec Anetta: Własności gruntu – regulowanie statusu prawnego działek pod budowę dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 10, s.25-30, fot.3,

Warunki formalno-prawne przejęcia nieruchomości pod budowę drogi publicznej w drodze wywłaszczenia. Procedury wywłaszczeniowe i postępowanie w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie. Pozyskanie nieruchomości w wyniku podziału na wniosek właściciela. Nabywanie gruntów wydzielanych pod drogi w ramach scalania lub podziału nieruchomości. Przebieg procedury wywłaszczania nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nawrocka-Grześkowiak Urszula: Zagospodarowanie rond na trasach komunikacyjnych i w miastach. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 10, s.39-47, fot.17, tab.1,

Zasady projektowania zieleni na rondach miejskich. Proponowany dobór gatunków roślin do obsadzania rond oraz ich pielęgnacja. Przykłady dobrze i błędnie zaprojektowanych rond w Polsce i w Europie.

Sochacki Tomasz: Organizacja ruchu drogowego. Strefy komunikacyjne. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 10, s.11-19, rys.1; fot.14, bibliogr.poz.1.

Cele i zasady projektowania stref komunikacyjnych w miastach. Założenia projektowe stref komunikacyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja i oznakowanie stref ruchu: pieszego i rowerowego, uspokojonego, szybkiego i bardzo szybkiego, umiarkowanej prędkości, strefy zamieszkania, ciągów pieszojezdnych.

Stefanek Joanna: Dokumentacja projektowa inwestycji drogowej. Część 1. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 8, s.52-56, bibliogr.poz.8.

Dokumentacja projektowa w procesie przygotowania do realizacji inwestycji drogowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji i wymogi formalno-prawne dotyczące opracowań geodezyjno-kartograficznych (mapy): do celów projektowych dróg, załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, protokoły z badania ksiąg wieczystych.

Stefanek Joanna: Dokumentacja projektowa inwestycji drogowej. Cz.2. Projekt budowlany. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 10, s.31-38,

Wymagania prawne dotyczące zakresu, formy i treści projektu budowlanego inwestycji drogowej. Przepisy polskiego prawa i normy odnoszące się do projektu budowlanego. Charakterystyka poszczególnych elementów części opisowej, rysunkowej i technicznej projektu.

EUROLOGISTICS

Kostecka Alicja, Krysiak Mariusz: [Logistyka i usługi ekspresowych przewozów lotniczych i transportu drogowego w relacjach międzynarodowych z Polską]. Eurologistics 2013, nr 5, s.60-63, fot.9,

Usługi oferowane przez firmę UPS w zakresie przewozów kurierskich i ekspresowych drogą lotniczą. Konkurencyjność i perspektywy rozwoju działalności przewozowej polskich przedsiębiorstw transportu ciężarowego w obsłudze wymiany handlowej z państwami europejskimi, m.in. z Belgią.

Wojcieszak Andrzej: Kraj na dwóch kontynentach. Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu drogowego w Turcji. Eurologistics 2013, nr 5, s.64-66, tab.5,

Charakterystyka infrastruktury drogowej Turcji, w tym autostrad i sieci dróg międzynarodowych. Organizacja systemu pobierania opłat za przejazd autostradą i opłat mostowych. Statystyki długości sieci drogowej, wypadkowości i przewozów towarowych transportem drogowym w latach 2008 – 2012. Tendencje rozwoju motoryzacji indywidualnej; liczba zarejestrowanych samochodów osobowych, motocykli i pojazdów specjalnych wg stanu na maj 2013 r.

INFRASTRUKTURA

Gruszczyński Sylwester: Dlaczego warto inwestować w drogi z betonu. Infrastruktura 2013, nr 11, s.24-25, fot.1,

Koszty i efektywność budowy nawierzchni dróg wykonanych w technologii betonu wałowanego; zalety i popularność technologii na świecie oraz przykłady jej zastosowania w Polsce.

Kulawczyk Bartosz: Pozytywy kontrastu pozytywnego. Infrastruktura 2013, nr 11, s.34-37, rys.2; fot.4, bibliogr.poz.3.

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach z zastosowaniem metod kontrastu negatywnego (ujemnego) i pozytywnego (dodatniego). Zasady sytuowania ulicznych opraw oświetleniowych i ich oddziaływanie na widoczność pieszego na jezdni. Przykłady rozmieszczenia opraw do oświetlenia przejść dla pieszych: przy jednoczesnym wykorzystaniu kontrastu pozytywnego i kontrastu barwy; w przypadku jezdni dwukierunkowej. Konstrukcja i cechy eksploatacyjne specjalnych opraw oświetleniowych typu Zebra stosowanych w polskich miastach.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Gajewski Sławomir: Sytem monitorowania i nadzoru ruchu kolejowego oraz informacji pasażerskiej InnoRAIL – cz. I. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.26-28, rys.1,

Projekt ogólnokrajowego Systemu Monitorowania i Nadzoru Ruchu Kolejowego oraz Informacji Pasażerskiej – InnoRAIL. Zakres i technologie przekazywania informacji w ramach InnoRAIL. Organizacja i zadania Centrum Monitorowania i Nadzoru Ruchu Kolejowego. Architektura i funkcje InnoRAIL oraz poszczególnych podsystemów: Pozyskiwania Informacji, Informacji Wagonowej, Informacji Dworcowej, Informacji Internetowej, Informacji SMS- owej.

Gołębiewski Marcin, Zakrzewski Konrad: Automatyzacja w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.38-41, bibliogr.poz.5.

Geneza i przebieg procesu automatyzacji pracy stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w Polsce. Współcześnie stosowane techniki komputerowe do samoczynnego i zdalnego prowadzenia ruchu pociągów; funkcje i rozwój zautomatyzowanych urządzeń srk. Przykłady i propozycje nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.

Molecki Adam: Szybkie środki transportu miejskiego dla Wrocławia. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.52-55, rys.4, tab.1,

Projekt sieci metra i tramwaju szybkiego we Wrocławiu. Proponowane przebiegi tras metra i tramwajowych (mapy schematyczne) oraz ich skomunikowanie z istniejącym systemem komunikacji publicznej; liczba stacji i węzły przesiadkowe poszczególnych linii metra; projekt zmiany układu skrzyżowania przy pl. Orląt Lwowskich.

Wiśniewski Paweł: Techniki ograniczania hałasu, wibracji i drgań na kolei- cz. I. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.44-48,

Metodyka i środki zwalczania hałasu w transporcie kolejowym. Zasady projektowania, budowy i eksploatacji ekranów akustycznych przy liniach kolejowych; wymagania bezpieczeństwa ekranów na obiektach mostowych. Rodzaje uszkodzeń kontaktowo-zmęczeniowych szyn i degradacji nawierzchni kolejowych. Technologie i narzędzia do szlifowania szyn.

Wojdygowski Zdzisław: Szkody górnicze – problemem kolei. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.30-34, bibliogr.poz.16.

Pojęcie szkody górniczej i rodzaje deformacji powierzchni terenu. Wpływ szkód górniczych na stan infrastruktury kolejowej; skutki deformacji podtorza powodujące wyłączenia ruchu na liniach kolejowych. Technologie prac naprawczych i zabezpieczenia podtorza na terenie zagrożonym szkodami górniczymi. Zastosowanie metody prognozowania kosztów szkód spowodowanych eksploatacją (PKSE) do szacowania kosztów szkód spowodowanych działalnością górnictwa. Wykaz konferencji na temat szkód górniczych na terenach kolejowych w Polsce, które odbyły się w latach 2001 – 2012.

Świątecki Piotr: Cztery pakiety kolejowe a polski system prawny. Infrastruktura Transportu 2013, nr 5, s.49-51, bibliogr.poz.23.

Charakterystyka regulacji najważniejszych aktów prawnych UE dotyczących kolei, ujętych w tzw. pakietach kolejowych. Zakres i przebieg procesu wdrażania postanowień czterech pakietów kolejowych UE do polskiego systemu prawnego.

LOGISTYKA

Baryła-Paśnik Małgorzata, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka: Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji prawnych. Logistyka 2013, nr 5, s.71-74, tab.1, bibliogr.poz.6.

Regulacje prawa polskiego i UE w zakresie warunków i bezpieczeństwa transportu żywności. Wymagania prawne dotyczące zachowania wartości i jakości przewożonej żywności oraz środków transportu. Standardy i wytyczne dla przedsiębiorstw transportowych ujęte w: systemie HACCP, umowie ATP, zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej. Zakres odpowiedzialności kierowców w transporcie artykułów rolno-spożywczych.

Brzozowska Anna: Gospodarka w rejonie Morza Bałtyckiego. Logistyka 2013, nr 5, s.24-26, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.10.

Wpływ transportu morskiego na rozwój ekonomiczny i politykę państw regionu Morza Bałtyckiego. Struktura i kierunki wymiany handlowej państw bałtyckich realizowanej transportem morskim. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju usług i handlu morskiego w regionie Bałtyku.

Brzozowska Anna: Terminale kontenerowe w sektorze transportu morskiego – przykład BCT. Logistyka 2013, nr 5, s.62-65, rys.2, bibliogr.poz.11.

Zadania i funkcje logistyczne terminali kontenerowych w portach morskich. Historia i usługi Bałtyckiego Terminala Kontenerowego(BCT) w Gdyni od lat 70. XX w.; charakterystyka infrastruktury logistycznej i przeładunkowej BCT. Rola i znaczenie terminali kontenerowych dla poprawy efektywności funkcjonowania portów morskich i żeglugi.

Grzelakowski Andrzej S.: Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny. Logistyka 2013, nr 5, s.8-16, rys.3; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.19.

Tendencje rozwoju transportu morskiego i jego udziału w obsłudze handlu światowego. Wielkość i dynamika wzrostu morskich przewozów kontenerowych na rynku światowym w latach 1990 – 2013 (prognoza). Potencjał przewozowy i produktywność floty kontenerowej oraz koszty i efektywność wykorzystania kontenerów w handlu morskim. Procesy koncentracji na rynku operatorów kontenerowych, tonażu floty i przeładunków. Dynamika kontenerowych rynków frachtowych i jej uwarunkowania popytowe; wahania stawek czarterowych i popytu na usługi żeglugi kontenerowej w 2012 r. Wpływ rynków kontenerowych na sferę globalnego handlu i systemu logistycznego.

Nowak Piotr, Foltyński Marcin: Zachęty dla rozwoju transportu intermodalnego w Europie Środkowej. Logistyka 2013, nr 5, s.37-38, tab.2, bibliogr.poz.3.

Porównanie polityk transportowych państw europejskich w zakresie promowania i finansowania transportu intermodalnego, przeprowadzone w ramach projektu badawczego EMPIRIC (Enhancing Multimodal Platforms, Inland Waterways and Railways Services Integration in Central Europe).

Parkitny Waldemar: Jednostki pływające wykorzystywane w obsłudze turystycznej na Wiśle w Krakowie. Logistyka 2013, nr 5, s.66-70, fot.11, tab.1, bibliogr.poz.10.

Stan infrastruktury i floty rzecznej oraz wielkość przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową w latach 2009 – 2012. Potencjał i uwarunkowania rozwoju przewozów turystycznych transportem rzecznym w woj. małopolskim i w Krakowie. Charakterystyka oferty przewozowej i usług poszczególnych jednostek floty pasażerskiej na Wiśle w Krakowie.

Rolbiecki Ryszard, Wojewódzka-Król Krystyna: Rynek przewozów turystycznych w transporcie wodnym śródlądowym. Logistyka 2013, nr 5, s.31-36, rys.3; fot.5, tab.4, bibliogr.poz.10.

Rodzaje usług wypoczynkowo-turystycznych w zakresie żeglugi śródlądowej. Charakterystyka oferty przewozów turystycznych na śródlądowych drogach wodnych Europy Zachodniej; statystyki eksploatowanej floty i przewozów w ramach jednodniowych wycieczek we Francji i w Niemczech w latach 2002 – 2012; liczba nowo wybudowanych statków handlowych w latach 2003 – 2012. Prognozy i przesłanki rozwoju turystycznej żeglugi śródlądowej na świecie i w Polsce.

Suchoń Aneta: Prawne zasady transportu zwierząt oraz produktów rybołówstwa drogą wodną. Logistyka 2013, nr 5, s.58-61, tab.2, bibliogr.poz.3.

Analiza instrumentów wynikających z przepisów dotyczących transportu zwierząt drogą wodną; aspekt ochrony zwierząt i bezpieczeństwa żywności i produktów rybołówstwa. Wymogi dla transportu zwierząt według rozporządzenia UE 1/2005; zatwierdzenie statku do transportu zwierząt, kontrola statku podczas załadunku i rozładunku. Zasady połowu i transportu produktów rybołówstwa. Wymogi w odniesieniu do statków używanych do połowu produktów rybołówstwa według prawa unijnego i polskiego.

Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w obsłudze kontenerowych obrotów portów morskich. Logistyka 2013, nr 5, s.17-20, rys.6, tab.1, bibliogr.poz.4.

Założenia i kierunki zrównoważonego rozwoju struktury gałęziowej systemów transportowych w UE; działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie, na podstawie Białej Księgi z 2011 r. (COM(2011)144 final). Rola i udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze europejskich portów morskich. Przesłanki i efekty zwiększenia udziału żeglugi śródlądowej w transporcie zapleczowym portów kontenerowych na przykładzie portów w Antwerpii i Rotterdamie.

MOSTY

Galewski Tymon, Deptuła Tomasz, Żółtowski Krzysztof: Technologia montażu mostu przez Wisłę w Toruniu metodą transportu wodnego – przygotowanie projektowe operacji. Mosty 2013, nr 6, s.40-43, rys.8; fot.2, bibliogr.poz.3.

Projekt i wykonanie montażu łuków mostu przez Wisłę w Toruniu. Organizacja montażu, fazy budowy i transportu elementów mostu z zastosowaniem pływającej jednostki montażowej. Obliczenia statyczne konstrukcji jednostki montażowej; wizualizacja modelu obliczeniowego MES. Wymogi prawne i proceduralne w fazie projektowania i realizacji przedsięwzięcia.

Kossakowski Paweł: Storseisundet – most donikąd…Droga Atlantycka w Norwegii. Mosty 2013, nr 6, s.58-63, fot.5, tab.1,

Historia i charakterystyka Drogi Atlantyckiej w Norwegii. Parametry techniczne mostów Drogi Atlantyckiej. Konstrukcja i walory architektoniczne mostu Storseisundet.

Most w Kwidzynie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. Mosty 2013, nr 6, s.68-71, fot.7, tab.1,

Zakres prac i wykonanie budowy mostu przez Wisłę w Kwidzynie w ciągu drogi krajowej nr 90; konstrukcja i parametry mostu typu extradosed o dużej rozpiętości przęseł.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Matczak Maciej, Urbanyi Ilona: [Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich]. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 21, s.9-11, rys.2; fot.1, tab.2,

Tendencje wzrostu przeładunków w portach morskich w 2013 r. na tle wskaźników rozwoju ekonomicznego państw bałtyckich. Statystyki przeładunków ogółem i kontenerów w portach morskich krajów bałtyckich w I półroczu 2013 r. Charakterystyka rynku żeglugi kontenerowej na Morzu Bałtyckim; główni przewoźnicy kontenerowi, operatorzy promowi i ro- ro oraz eksploatowana flota kontenerowa; serwisy dowozowe i bezpośrednie połączenia oceaniczne do portów bałtyckich.

NOWY PRZEMYSŁ

Elżbieciak Tomasz: Nowy ład drogowy?. Nowy Przemysł 2013, nr 11, s.30-33, rys.1; fot.3, tab.1,

Zmiany w organizacji przetargów na roboty drogowe, dotyczące m.in. kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Problem podziału kosztów i ryzyka inwestycji drogowych dla wykonawców i sektora publicznego; propozycje rozwiązań mających zwiększyć bezpieczeństwo finansowania przedsięwzięć. Statystyki: dynamika produkcji budowlano-montażowej w latach 2009 – 2013; upadłość spółek budowlanych w latach 2010 – 2013 (dane za okres I- IX).

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Gąsior Józef: Uwarunkowania realizacji dużych, kolejowych projektów modernizacyjnych. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 10, s.42-45,

Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływujące na narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna i determinujące możliwości wykorzystania środków finansowych na modernizację linii kolejowych. Analiza uwarunkowań: po stronie zarządcy infrastruktury, formalno-prawnych, rynkowych i administracyjnych na przykładzie modernizacji linii kolejowej E59; wnioski.

Kowerski Sebastian: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla dynamicznej i policentrycznej aglomeracji LGOM. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.32-36, map.5, bibliogr.poz.13.

Koncepcja działań integrujących różne formy transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego w obrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Rola gospodarcza regionu, stan istniejącej infrastruktury kolejowej na terenie Zagłębia Miedziowego. Potrzeba podjęcia działań na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej regionu i poprawy przepływów tranzytowych.

Kowerski Sebastian: IV Pakiet Kolejowy a stan sieci kolejowej w województwie dolnośląskim i polityka jej rozwoju. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.8-13, tab.1, bibliogr.poz.7.

Rys historyczny kolei na Dolnym Śląsku. Aktualny stan sieci kolejowej województwa dolnośląskiego; perspektywy jej rozwoju wg propozycji IV Pakietu Kolejowego. Aktualnie prowadzone inwestycje na sieci kolejowej związane m.in. z modernizacją infrastruktury kolejowej.

Kruszyna Maciej: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla dużej i koncentrycznej aglomeracji (Aglomeracja Wrocławska). Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.27-31, bibliogr.poz.5.

Problematyka integracji transportu publicznego bazująca na sieci kolejowej na przykładzie Aglomeracji Wrocławskiej. Charakterystyka obecnego stanu sieci połączeń kolejowych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Opis dotychczasowych koncepcji wykorzystania kolei; propozycje działań i inwestycji integracyjnych, m.in. rozbudowy estakady kolejowej w sąsiedztwie stacji Wrocław Główny.

Mackiewicz Piotr: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.37-43, map.4, bibliogr.poz.30.

Analiza możliwości rozwoju kolejowych linii pasażerskich i towarowych w Aglomeracji Sudeckiej w aspekcie demograficznym i gospodarczym. Charakterystyka dotychczasowych koncepcji wykorzystania kolei. Propozycje działań inwestycji integrujących transport publiczny. Przebieg linii kolejowych na obszarze Aglomeracji Sudeckiej (mapy).

Mackiewicz Piotr: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla aglomeracji ZOI. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.44-47, map.3, bibliogr.poz.26.

Inwentaryzacja połączeń kolejowych Dolnośląskiego Zachodniego Obszaru Integracji. Demograficzna i ekonomiczna analiza obszaru pod kątem obsługi kolejowymi liniami pasażerskimi i towarowymi. Charakterystyka dotychczasowych koncepcji wykorzystania kolei. Propozycje działań i inwestycji integracyjnych.

Mazurkiewicz Radosław: Efektywna i nowoczesna towarowa sieć kolejowa Dolnego Śląska w korytarzu CETC. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.14-17, tab.1, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka sieci kolejowej korytarza CETC (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy) na terenie woj. dolnośląskiego. Najważniejsze kolejowe linie towarowe; generatorzy przewozów towarowych. Propozycja alternatywnego połączenia kolejowego do Czech. Przebieg CETC w Europie (mapa).

Mazurkiewicz Radosław: Rozwój kolei na pograniczu polsko- czesko- niemieckim. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 11, s.23-26, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka potencjału kolejowych przejść granicznych na Dolnym Śląsku; aktualna wielkość i rodzaj prowadzonych przewozów. Propozycje działań i inwestycji w celu zwiększenia roli kolei w przewozach na pograniczu polsko-czesko- niemieckim. Lokalizacje połączeń kolejowych przez te granice (mapy). Prognoza potrzeb przewozowych w zakresie ruchu towarowego.

Sobotnik Tadeusz: Założenia i wdrożenie modernizacji linii kolejowej E59. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 10, s.46-49, tab.2, bibliogr.poz.10.

Założenia procesu modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Szczecin- Poznań- Wrocław w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Założenia techniczne i organizacyjne; działania na rzecz ochrony środowiska. Aktualny stan programu modernizacji linii E59.

RAPORT KOLEJOWY

Fundusz Kolejowy – środki rozdzielone na najbliższe lata. Raport Kolejowy 2013, nr 5, s.44,

Realizacja w 2013 r. i plan finansowania inwestycji ze środków Funduszu Kolejowego w latach 2014 – 2019; struktura rzeczowa wydatków i podział środków pomiędzy beneficjentów: PKP PLK, PKP SKM w Trójmieście.

Massel Andrzej: Pendolino to duży krok ku lepszej przyszłości. Raport Kolejowy 2013, nr 5, s.13-16, fot.3,

Koszty i przewidywana efektywność wprowadzenia do eksploatacji pociągu dużych prędkości Pendolino na polskiej sieci kolejowej. Realizacja projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Działania resortu transportu i finansowanie inwestycji na rzecz rozwoju transportu intermodalnego. Proces wdrażania regulacji unijnych dotyczących liberalizacji kolejowego rynku przewozów pasażerskich do polskiego systemu prawnego.

Roman Stanisław: Światowy rynek kolejowych przewoźników towarowych w okresie 2001 – 2012. Raport Kolejowy 2013, nr 5, s.18-22, rys.2; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.27.

Struktura i wielkość kolejowych przewozów towarowych na świecie w latach 2001 – 2012; statystyki masy przewiezionych ładunków wg przewoźników, m.in. PKP Cargo S.A. Uwarunkowania gospodarcze rozwoju światowego rynku kolejowego transportu towarowego. Liczba lokomotyw i wagonów towarowych eksploatowanych przez wybrane przedsiębiorstwa w 2001 r. i w latach 2011 – 2012. Tendencje wzrostu potencjału przewozowego i konkurencji na rynku światowym

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk: Wybrane aspekty prawne dostępu do rynku kolejowych przewozów komercyjnych. Rynek Kolejowy 2013, nr 12, s.64-67, fot.1,

Regulacje prawa UE w zakresie liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Warunki konkurencji i dostępu przewoźników do rynków przewozów dalekobieżnych w państwach UE. Uwarunkowania prawne dostępu do pasażerskiego rynku kolejowego w Polsce; zadania i kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora rynku.

Jasiński Rafał: RPO także dla kolei. Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.40-41, fot.2,

Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Plany dotyczące finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 – 2020, w tym m.in.: budowy i rehabilitacji linii kolejowych, modernizacji taboru, rozwoju infrastruktury centrów logistycznych i terminali multimodalnych.

Lange Michał: Konkurencyjność w transporcie pasażerskim. Rynek Kolejowy 2013, nr 12, s.56-59, fot.3, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zasady organizacji rynków transportu zbiorowego w polskich miastach. Wpływ mechanizmów konkurencji regulowanej na zwiększenie poziomu konkurencyjności systemu transportu miejskiego. Czynniki konkurencji jakościowej w transporcie pasażerskim; znaczenie integracji taryfowo-biletowej dla poprawy konkurencyjności oferty przewozowej. Założenia i instrumenty polityki transportowej zorientowanej na kształtowanie przewagi konkurencyjnej publicznego transportu zbiorowego na przykładzie działań realizowanych przez Zarządy Transportu Miejskiego w Warszawie i w Gdyni; dane dotyczące liczby przewoźników i linii komunikacji miejskiej oraz planowanych przedsięwzięć w systemach transportowych Warszawy i Gdyni.

Piech Ryszard: Nowe pojazdy szynowe do pasażerskich przewozów miejskich po I półroczu 2013 r. Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.56-58, fot.2, tab.4,

Dostawy nowego taboru tramwajowego dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w pierwszym półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Statystyki: wykaz dostarczonych typów i liczby taboru; zestawienie obecnych kontraktów na dostawy szynowego taboru miejskiego; przetargi w toku i oczekiwane. Tendencje rozwoju rynku pojazdów szynowych komunikacji miejskiej; dane dotyczące udziału producentów w rynku.

Urbaniak Justyna: Kolej i lotniska skazane na współpracę. Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.36-37, fot.1,

Perspektywy i zasadność budowy połączeń kolejowych do portów lotniczych w polskich aglomeracjach. Porównanie korzyści z realizacji linii kolejowej dedykowanej wyłącznie lotnisku lub połączenia obsługującego przewozy aglomeracyjne. Warunki współpracy portów lotniczych i przewoźników kolejowych w zakresie integracji oferty przewozowej oraz synchronizacji lotniczych i kolejowych rozkładów jazdy.

Wyszyński Robert: Nowe linie – budować głupio czy mądrze?. Rynek Kolejowy 2013, nr 12, s.35-38, fot.3,

Ocena efektów modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych w Polsce na wybranych przykładach. Lista projektów kolejowych do realizacji w ramach strategii rozwoju transportu do 2020 r.; przewidywane koszty i korzyści budowy nowych linii kolejowych, współfinansowanych z funduszy UE.

Wyszyński Robert: Pendolino – jakie czasy jazdy? (cz. II). Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.48-52, fot.2,

Planowane czasy jazdy pociągami Pendolino dla połączeń ze stacji Warszawa Centralna do: Gdańsk, Gdynia, Kraków Główny, Katowice, Wrocław. Przyczyny wydłużenia czasów jazdy Pendolino w stosunku do wcześniej zaprojektowanych rozkładów jazdy.

Włoch Włodzimierz: Przyszłość przewozów ‚czarnego złota’ w Polsce. Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.22-24, rys.3; fot.1,

Prognozy zapotrzebowania na dostawy węgla kamiennego dla elektrowni w Polsce. Statystyki wydobycia i importu oraz stanu zasobów węgla kamiennego w latach 1990 – 2015. Przewidywane tendencje spadku krajowego zużycia węgla i przewozów tego surowca transportem kolejowym; struktura zużycia węgla kamiennego przez sektor energetyczny, przemysł i gospodarstwa domowe w 2011 r.

Śmiech Wojciech: 58 projektów na przyszłą perspektywę. Rynek Kolejowy 2013, nr 11, s.18-21, rys.1; fot.3, tab.1,

Kolejowe projekty inwestycyjne ujęte w „Dokumencie Implementacyjnym dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r).” Prognozy popytu na przewozy pasażerskie i towarowe w Polsce w latach 2010 – 2030. Ocena stanu polskiej sieci kolejowej i potrzeb inwestycyjnych determinowanych planem jej włączenia do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T). Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich finansowanie z funduszy UE w latach 2014 – 2020. Kryteria wyboru projektów kolejowych. Pojęcie rehabilitacji infrastruktury wg projektu wytycznych TEN- T. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury transportu w ramach instrumentu Connecting Europe Facility – CEF.

Żylski Tomasz: Polskie dworce kolejowe w XXI w. Rynek Kolejowy 2013, nr 12, s.26-27, fot.5, bibliogr.poz.1.

Kierunki zmian architektury i zagospodarowania dworców kolejowych w polskich miastach (Warszawie, Katowicach, Poznaniu); zrealizowane przebudowy i modernizacje oraz ich oddziaływanie na rozwój przestrzenny i funkcjonalny dworców. Przykłady obiektów handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie dworców. Modernizacje zabytkowych dworców.

ŚWIAT KOLEI

Białowieża Towarowa. Świat Kolei 2013, nr 11, s.43, rys.2; fot.2,

Historia stacji kolejowej Białowieża Towarowa od 1897 r.; odbudowa i komercjalizacja budynku stacji w 2004 r. Charakterystyka infrastruktury i wyposażenia stacji wg stanu na sierpień 2012 r.; kolekcja zabytkowych pojazdów szynowych.

Faliński Filip: Szynobusem przez Boliwię. Świat Kolei 2013, nr 11, s.30-33, fot.11,

Relacja z podróży autobusem szynowym na trasie Cochabamba- Aiquile w Boliwii, odbytej przez autora w maju 2013 r.

Halor Jakub: 100 lat Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Świat Kolei 2013, nr 11, s.36-38, fot.8,

Budowa i eksploatacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (GKW) od 1851 r.do chwili obecnej. Przewozy turystyczne realizowane przez GKW. Sprawozdanie z jubileuszowych uroczystości z okazji 160-lecia GKW, w dn. 20-22.09.2013 r.

Halor Jakub: Dzieje tramwajów miejskich w Bytomiu. Świat Kolei 2013, nr 11, s.44-53, rys.1; fot.24, bibliogr.poz.2.

Budowa i eksploatacja sieci tramwajowej w Bytomiu od końca XIX w. do chwili obecnej. Organizacja i funkcjonowanie międzymiastowych przewozów tramwajowych z Bytomia; rozwój połączeń, taboru i infrastruktury tramwajowej. Plan śródmieścia Bytomia z 1926 r. z naniesionym przebiegiem miejskich linii tramwajowych i prywatnych tramwajów międzymiastowych.

Stankiewicz Ryszard: Drogi Żelazne Południowo-Zachodnie. Odcinek Kowel- Olewsk. Świat Kolei 2013, nr 11, s.12-19, fot.12, tab.3, bibliogr.poz.29.

Geneza i przebieg budowy jednotorowej linii kolejowej Kowel – Kijów na przełomie XIX i XX w. Eksploatacja linii przez Koleje Południowo-Zachodnie w latach 1902 – 1914. Wykaz stacji , przystanków osobowych i posterunków kolejowych. Stan techniczny i eksploatacja linii w czasie działań wojennych w latach 1914 – 1944 oraz po II wojnie światowej. Praca parowozowni i stan taboru trakcyjnego w Kowlu i Sarnach; liczba parowozów wg stanu na 1.04.1939 r.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Dyr Tadeusz: Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 10, s.13-17, tab.1, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka europejskiej strategii mającej na celu zwiększenie wykorzystania paliw ze źródeł alternatywnych w sektorze transportu Unii Europejskiej . Zastosowanie głównych paliw alternatywnych (gaz ziemny, LNG, CNG, LPG, energia elektryczna, biopaliwa, wodór) w poszczególnych rodzajach transportu, w zależności od odległości przewozu. Priorytetowe obszary działań strategicznych.

Graff Marek: Metro w Pjongjangu. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 10, s.21-25, fot.6, tab.2; map.1, bibliogr.poz.7.

Historia budowy metra w Pjongjangu. Schemat sieci metra. Charakterystyka linii metra i eksploatowanego taboru; dane techniczne wagonów metra. Opis specjalnej kolei podziemnej dla VIP-ów (tzw. metro wojskowe).

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Jamroz Kazimierz, Michalski Lech, Oskrabski Jacek: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 10, s.10-16, tab.1, bibliogr.poz.20.

Charakterystyka stanu brd; identyfikacja głównych problemów i grup ryzyka w miastach. Przegląd systemów zarządzania brd. Kryteria systematyki narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Kwestia automatyzacji zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach przy wykorzystaniu zainstalowanych lub wdrażanych systemów zarządzania ruchem ulicznym. Zasady przeprowadzania audytu brd. Zarządzanie brd na istniejącej sieci ulic. Kontrola bezpieczeństwa istniejącej drogi.

Kania Leszek: Polemika z artykułem ‚Dylematy stosowania zielonej strzałki’. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 11, s.37-40, fot.9, bibliogr.poz.5.

Komentarz do artykułu R. Bąka pt.: „Dylematy stosowania zielonej strzałki”, w: Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 8. Historia i praktyka stosowania sygnału drogowego dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w Polsce, Europie i Kanadzie. Wpływ sygnalizatorów kierunkowych na kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach. Cele i zasady stosowania sygnalizatorów S-2 w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i ich rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kossakowski Paweł: Zagadnienia formalnoprawne realizacji wiat przystankowych oraz przykłady nowoczesnych obiektów wykonanych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 11, s.21-25, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka wiat przystankowych funkcjonujących w transporcie zbiorowym w Polsce. Konstrukcja, stosowane materiały i wyposażenie wiat przystankowych. Zagadnienia formalno-prawne dotyczące realizacji wiat przystankowych w Polsce. Przykłady nowoczesnych wiat przystankowych zrealizowanych w ostatnim okresie (Łódź, Szczecin, Warszawa).

Romanowicz Anna: Ocena poziomu jakości usług komunikacji autobusowej na terenie województwa małopolskiego. Transport miejski i Regionalny 2013, nr 10, s.26-29, tab.6, bibliogr.poz.8.

Ocena poziomu jakości usług komunikacji autobusowej na terenie woj. małopolskiego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 i 2012 r. Rola zaspokojenia potrzeb przewozowych podróżnych w kształtowaniu zrównoważonego systemu transportowego na podstawie założeń „Strategii rozwoju transportu w woj. małopolskim na lata 2010-2013”. Metodologia i kryteria oceny jakości usług transportu publicznego.

Szymczak Maciej: W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta?. transport Miejski i Regionalny 2013, nr 10, s.4-9, bibliogr.poz.21.

Cechy użytkowe samochodów autonomicznych i potencjalne korzyści ich eksploatacji, m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. koncepcje konsultacji i wyposażenia inteligentnych samochodów autonomicznych opracowywane przez światowe koncerny motoryzacyjne. Opinie kierowców i innych grup społecznych na temat zapotrzebowania na pojazdy autonomiczne, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w Poznaniu w 2013 r. Efektywność eksploatacji samochodów autonomicznych w transporcie miejskim.

Trzaska Zdzisław: Dynamiczne procesy w napędzie samochodu elektrycznego w ruchu miejskim. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 11, s.26-31, rys.8, bibliogr.poz.17.

Uwarunkowania rozwoju elektromobilności. Właściwości eksploatacyjne samochodu elektrycznego. Obwodowy model układu napędowego samochodu elektrycznego. Przebiegi prądów i napięć w układzie napędowym. Zalety samochodów elektrycznych.

Zych Maria: System przystanków na żądanie – Budapeszt jako wzorzec dla Warszawy. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 11, s.32-35, rys.2, bibliogr.poz.7.

Historia i stan obecny systemu przystanków na żądanie w Budapeszcie (SPNŻ). Charakterystyka budapesztańskiego SPNŻ oraz jego zalety i wady. Budapeszt jako wzorzec dla Warszawy pod względem zastosowania systemu przystanków na żądanie (w sensie charakterystyki sieci komunikacji miejskiej) oraz kulturowym.