UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 02/2014

Opublikował(a): ibiernat, 2014-03-03

AUTOBUSY,

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE,

DROGI GMINNE I POWIATOWE,

DROGOWNICTWO,

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO,

KURIER KOLEJOWY,

LOGISTYKA A JAKOŚĆ,

LOTNICTWO,

MAGAZYN AUTOSTRADY,

NAMIARY NA MORZE I HANDEL,

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,

POLSKIE DROGI,

PROBLEMY KOLEJNICTWA,

PRZEGLĄD LOTNICZY,

PRZEGLĄD TECHNICZNY,

RYNEK KOLEJOWY,

ŚWIAT KOLEI,

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA,

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY,

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

AUTOBUSY

Kołodziejski Hubert: Adaptacja rynkowa organizatora miejskiego transportu zbiorowego. Autobusy 2013, nr 12, s.6-10, bibliogr. poz. 13.

Uwarunkowania zmian zasad organizacji rynku transportu miejskiego. Zadania organizatora transportu miejskiego wg. nowych przepisów. Proces adaptacji rynkowej w miejskim transporcie zbiorowym; fazy adaptacji rynkowej (pierwotna i wtórna). Analiza rynku miejskiego transportu zbiorowego (pojemność, chłonność, równowaga rynkowa).

Oleszczuk Łukasz: Instytucjonalno-prawne uwarunkowania integracji zarządzania transportem w obszarach aglomeracyjnych. Autobusy 2013, nr 12, s.26-32, bibliogr. poz. 28.

Rola samorządu terytorialnego w procesie zarządzania transportem. Obecnie funkcjonujące narzędzia prawne integracji zarządzania transportem na obszarach metropolitalnych; uwarunkowania porozumień samorządów gminnych i związków komunalnych. Ocena dotychczasowych propozycji zmian prawnych w zakresie integracji zarządzania obszarami metropolitalnymi w aspekcie transportu.

Rusak Zbigniew: Kondycja polskiego transportu zbiorowego w świetle targów TRANSEXPO (cz. 1). Autobusy 2013, nr 12, s.12-21, fot. wiele, tab.1,

Analiza rynku autobusowego w Polsce na podstawie TRANSEXPO 2013. Wielkość zapotrzebowania na autobusy na polskim rynku. Główni wystawcy, ich oferty taboru (Solaris, Evobus). Parametry eksploatacyjne prezentowanego taboru (rodzaje silników z normą Euro 6); autobusy elektryczne.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bałuch Henryk: Koncepcja metody oceny skuteczności modernizacji linii kolejowych. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 12, s.29-35, rys.6; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.18.

Założenia, cele i kryteria oceny efektywności modernizacji linii kolejowych. Wskaźniki eksploatacyjne i infrastrukturalne wchodzące w zakres proponowanej metody oceny skuteczności modernizacji. Metodyka obliczeń do oceny modernizacji wyodrębnionej linii i jej wpływu na parametry obszaru sieci kolejowej.

Brzyszcz Piotr, Garczewski Wojciech, Szarata Andrzej: Analiza projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 11, s.47-51, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.5.

Organizacja strefy płatnego parkowania w Krakowie; lokalizacja strefy wg stanu na czerwiec 2013 r. Pobieranie opłat za parkowanie oraz skuteczność ich egzekwowania; statystyka dochodów i wydatków strefy płatnego parkowania o 3 nowe podstrefy od 1.02.2014 r. Wyniki badań ankietowych dotyczących potrzeb kierowców w zakresie płatnego parkowania w Krakowie oraz ich opinii w sprawie projektu poszerzenia strefy.

Mogiła Włodzimierz, Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Stan bezpieczeństwa ruchu pieszego w województwie śląskim. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 11, s.23-29, rys.12; fot.1, tab.4, bibliogr.poz.9.

Analiza stanu bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w Polsce i woj. śląskim na podstawie statystyk wypadkowości z lat 2008 – 2012. Ocena efektów działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim oraz ich wpływu na ilość i ciężkość wypadków z udziałem pieszych w latach 2008 – 2012. Najczęstsze przyczyny, okoliczności i czynniki ryzyka wypadków; rozkład liczby wypadków i ich ofiar na terenie woj. śląskiego wg kryteriów czasu i przestrzeni.

Sołowczuk Alicja, Wałdoch Lucyna, Tarko Maciej: Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz.3: Rondo turbinowe typu Egg według najnowszych tendencji projektowych. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 11, s.31-39, rys.14; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.10.

Kształtowanie ronda turbinowego typu Egg z nagłym rozpoczęciem pasa wewnętrznego na podstawie wytycznych obowiązujących w Holandii. Przykłady nietypowych rozwiązań konstrukcji holenderskich rond turbinowych. Zalecane parametry elementów rond turbinowych różnej wielkości. Lokalizacja i oznakowanie pasa separacyjnego na jezdni ronda. Etapy geometrycznego tyczenia ronda.

Sołowczuk Alicja, Wałdoch Lucyna, Tarko Maciej: Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz.4: Rondo turbinowe typu Egg z wyspą środkową w kształcie okręgu. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 12, s.39-49, rys.12; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.8.

Kształtowanie ronda turbinowego typu Egg z łagodnym rozpoczęciem pasa wewnętrznego i okrągłą wyspa środkową na podstawie wytycznych obowiązujących w Holandii. Parametry elementów ronda turbinowego wg wytycznych holenderskich. Etapy konstruowania i tyczenia ronda. Przykłady rond turbinowych z łagodnym rozpoczęciem pasa wewnętrznego i okrągłą wyspą środkową zrealizowanych w latach 2001 – 2011 w Holandii i Słowenii.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Banach Barbara: Śliskość zimowa – wyzwanie dla zarządów dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 2, s.6-14, fot. 12, tab.1, bibliogr. poz. 4.

Prawne uwarunkowania stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej w Polsce; szczególne warunki stosowania środków chemicznych i niechemicznych. Formy śliskości zimowej; standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD); dobór sprzętu do ZUD. Kompetencje pracowników w zakresie prawidłowego ustalania kolejności czynności w ramach ZUD.

Mrozińska-Ząbek Ewelina: Najczęściej stosowane wzorce Warunków kontraktowych FIDIC. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 2, s.35-40, fot. 2; rys. 1, bibliogr. poz. 5.

Rola „Warunków kontraktowych FIDIC” w sporządzaniu umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami. Najczęściej stosowane wzorce WKF. Analiza rodzajów warunków kontraktowych; warunki dla urządzeń oraz projektowania i budowy.

Rosłon- Szeryńska Edyta: Zimowe uszkodzenia drzew – jak zapobiegać?. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 2, s.52-58, fot. 10, bibliogr. poz. 5.

Problemy utrzymania drzew przyulicznych w ekstremalnych warunkach zimowych. Szkody wyrządzane przez stosowanie soli; sposoby zapobiegania szkodom. Uszkodzenia mechaniczne drzew w ekstremalnych warunkach pogodowych i w wyniku cięć.

Sochacki Tomasz: Projektowanie ulic. Część I. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 2, s.41-51, rys. 7,

Wymagania stawiane projektantom dróg. Bariery i trudności w projektowaniu infrastruktury drogowej. Przykłady rozwiązań projektowych na terenach zurbanizowanych i zamiejskich. Prawne uregulowania projektowania dróg w Polsce. Wymagane parametry elementów dróg.

DROGOWNICTWO

Jaskrowska Anna, Kud Jerzy: Drogowe zabytki regionu środkowopomorskiego. Drogownictwo 2014, nr 1, s.34-35, fot. 5, bibliogr.poz. 7.

Historia drogownictwa regionu środkowopomorskiego. Główne obiekty będące zabytkami drogowymi w regionie. Działania na rzecz ochrony i odnowy zabytków drogowych.

Kornalewski Leszek, Malasek Jacek, Szczepaniak Zenon: Pionowe znaki drogowe o zmiennej treści – właściwości techniczno-użytkowe. Drogownictwo 2014, nr 1, s.12-17, fot. 8; rys. 5, tab.8, bibliogr. poz. 10.

Funkcje znaków drogowych o zmiennej treści (zzt). Zasady działania techniki LED. Wymiary znaków alfanumerycznych, odległości widoczności i czytelności znaków; zalecana liczba i wymiary elementów na zzt. Barwy i wymagania dotyczące obudowy zzt. Czynniki determinujące trwałość zzt.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Flaga Kazimierz: XIX Europejska Wyprawa Mostowa ‚Bałkany – Karpaty 2013’. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 1, s.23-27, fot.36,

Fotografie mostów zwiedzonych przez uczestników XIX Europejskiej Wyprawy Mostowej w Polsce i w państwach europejskich (6-20.07.2013 r): Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Ukrainie. Wykaz miast i atrakcji turystycznych w ramach programu Wyprawy.

[Most extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna]. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 1, s.3-12, rys.8; fot.18, tab.1, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka procesu budowy i parametrów mostu o konstrukcji extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna. Rys historyczny mostów w Kwidzynie od 1905 r. Założenia projektowe i wykonanie mostu, podpór mostowych i estakad. Przebieg prac montażowych i betonowania. Konstrukcja ustroju nośnego. Materiały i elementy wyposażenia mostu. Schematy konstrukcji mostu i procesów technologicznych jego budowy.

KURIER KOLEJOWY

Jezierski Przemysław B.: Szybko, szybciej, najszybciej. Ranking rekordów prędkości. Kurier Kolejowy 2014, nr 1, s.14-20, fot. 9, tab.1,

Historia rozwoju szybkiego ruchu kolejowego na świecie. Pierwsze rekordy prędkości pociągów na torach doświadczalnych. Stan infrastruktury a szybki ruch kolejowy. Francuskie rekordowe prędkości pociągów na liniach konwencjonalnych i dużych prędkości. Niemieckie doświadczenia w rozwijaniu szybkiego ruchu kolejowego. Linie dużych prędkości w Europie i Azji.

Jurewicz Agnieszka: Ranking nowych inwestycji. Kurier Kolejowy 2014, nr 4, s.30-32, fot. 2,

Założenia „Krajowego Programu Kolejowego” – implementacji do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.”. Priorytetowe inwestycje infrastrukturalne PKP PLK do 2015 r.

Latos Janusz: Kolejki w Bergamo. Kurier Kolejowy 2014, nr 1, s.28-29, fot. 3,

Charakterystyka kolejki terenowo-linowej (funikular); rola kolejki w obsłudze ruchu pasażerskiego w miastach. Parametry eksploatacyjne kolejki w Bergamo; infrastruktura i tabor eksploatowany na linii.

Starczewska Małgorzata: Oblodzenie na sieci. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.8-9, fot.4,

Utrudnienia w ruchu pociągów spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej PKP PLK w styczniu 2014 r. Działania podjęte przez PKP w celu zaspokojenia potrzeb pasażerów opóźnionych pociągów. Informacje o sytuacji ruchowej dostępne w Internecie i aplikacjach mobilnych. Maszyny do odśnieżania torów i rozjazdów użytkowane przez PKP PLK.

Wilgusiak Rafał: Horyzont 2020 – fundusze na innowacje. Kurier Kolejowy 2014, nr 4, s.34-35,

Źródła finansowania infrastruktury kolejowej. Założenia programu „Horyzont 2020”. Dyslokacja środków w ramach programu badań naukowych i innowacji. Kolejowe projekty badawcze. Warunki uzyskania finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Antonowicz Mirosław: Szanse dla rynku. Nowe elementy na rynku transportu kolejowego. Logistyka a Jakość 2013, nr 6, s.68-72, rys.2; fot.1, tab.1,

Udział kolei w rynku przewozów towarowych w Polsce oraz szanse rozwoju kolejowego transportu intermodalnego. Statystyka pracy przewozowej i jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w latach 2011 – 2013. Wpływ obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury na proces zmian jakościowych rynku kolejowego: konkurencyjność i rentowność przewozów kolejowych. Przebieg i efekty prywatyzacji PKP Cargo Logistics; schemat modelu biznesowego spółki.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Rywalizacja Airbus – Boeing 2013. Lotnictwo 2014, nr 3, s.24-33, fot. wiele, tab.3,

Produkcja i zamówienia Airbusa i Boeinga w latach 2000-2013. Statystyki ruchu lotniczego obsługiwanego przez maszyny obu producentów. Wyniki ich rywalizacji w zakresie poszczególnych typów samolotów. Działalność producentów w 2013 r.; wyniki i najważniejsze wydarzenia produkcyjne Airbusa i Boeinga w 2013 r. Analiza rynku dostaw i zamówień samolotów Airbusa i Boeinga w latach 2012-2013.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Celiński Ireneusz: Prędkość komunikacyjna jako kryterium funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem. Magazyn Autostrady 2014, nr 1-2, s.60-63, rys.4, bibliogr.poz.18.

Zadania i funkcje Centrów Zarządzania (Sterowania) Ruchem związane z monitoringiem ruchu drogowego. Projekt mobilnej metody pomiaru prędkości komunikacyjnej w ruchu drogowym. Propozycja wykonywania pomiarów prędkości w oparciu o sieci telefonii mobilnej GSM, system GPS i Śląską Kartę Usług Publicznych (SKUP); funkcje aplikacji i przepływ informacji w systemie SKUP; przykładowy profil prędkości dla pojedynczej podróży zrealizowanej w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej.

Kluba Anna: Ponad 2,7 tys. km dróg szybkiego ruchu na koniec 2013 r. Magazyn Autostrady 2014, nr 1-2, s.44-48,

Przebieg budowy i finansowanie dróg krajowych w Polsce w 2013 r.: autostrada A1, autostrada A4, drogi ekspresowe (S2, S3, S7, S8, S17, S19), obwodnice, most extradosed przez Wisłę w Kwidzynie, droga krajowa nr 16. Plan inwestycji drogowych na lata 2014 – 2020 w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.

Wojcieszak Andrzej: Budowa, eksploatacja i monitoring dróg ekspresowych i autostrad w woj. łódzkim. Ochrona środowiska. Magazyn Autostrady 2014, nr 1-2, s.54-59, rys.3; fot.1, tab.5, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka sieci dróg krajowych w woj. łódzkim oraz ocena ich oddziaływania na środowisko naturalne. Kolizyjność układu drogowego (autostrady, drogi ekspresowe) z obszarami chronionej przyrody i krajobrazu znajdującymi się na terenie województwa. Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanych i istniejących odcinków autostrad i dróg ekspresowych, przeprowadzonych w 2010 r.; źródła i wielkość emisji liniowej.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Raport. Polskie porty morskie. Krzywe poszły w górę. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 3, s.9-14, tab.2,

Obroty handlowe polskich portów morskich w 2013 r. Zmiany w strukturze ładunków obsługiwanych przez porty. Przeładunki w głównych polskich portach w latach 2012-2013 według grup ładunkowych; przeładunki kontenerów. Nowe inwestycje portowe, źródła ich finansowania.

Pyć Dorota: Morska świadomość Polaków. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 3, s.7-8, fot. 1,

Rozmowa z Dorotą Pyć- podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nt. problemów rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Wizja rozwoju w dokumencie „Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do 2020 r.”. Bariery rozwoju portów. Harmonogram realizacji programu „Polityka morska RP”.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz: XIX Europejska Wyprawa Mostowa Czarnogóra II, Albania, Macedonia. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 1-2, s.62-71, fot. wiele,

Dokumentacja fotograficzna z XIX Wyprawy Mostowej po Czarnogórze, Albanii i Macedonii. Prezentacja najciekawszych mostów drogowych i kolejowych.

POLSKIE DROGI

Na co pieniądze z Unii. Polskie Drogi 2014, nr 1, s.14-15, fot. 1, tab.1,

Założenia „Umowy Partnerstwa”, określającego sposób wykorzystania funduszy UE do 2020 r. Priorytetowe inwestycje i programy operacyjne. Podział środków na programy regionalne.

Stefanowski Tadeusz: Przeprawa mostowa przez Brdę, w ciągu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Polskie Drogi 2014, nr 1, s.30-33, fot. 4; rys. 3,

Etapy tworzenia koncepcji przeprawy mostowej w ciągu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Analiza dokumentacji projektowej obiektu o nietypowej architekturze. Konstrukcja mostu; obiekty inżynierskie w rejonie przeprawy.

Szymalski Wojciech: Działanie prawa Lewis- Mogridge’a w Warszawie. Polskie Drogi 2014, nr 1, s.30-33, rys. 2, tab.5,

Analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych na natężenie ruchu miejskiego w Warszawie według prawa Lewis- Mogridge’a; założenia metodologiczne analizy. Wyniki pomiarów natężenia ruchu w godzinach szczytu w wybranych lokalizacjach (po inwestycjach w infrastrukturę). Wykorzystanie przepustowości ulic przed i po inwestycjach. Porównanie inwestycji drogowej z inwestycją w transport publiczny.

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Bencze Zsolt: European standarisation in fire safety of rolling stock. (Normalizacja europejska w ochronie przeciwpożarowej taboru szynowego.) Problemy Kolejnictwa 2013, nr 160, s.29-34, rys.4, bibliogr.poz.8.

Zasady normalizacji europejskiej i zadania organizacji normalizacyjnych – CEN, CENELEC. Geneza i ewolucja norm serii EN 45545 „Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych”. Program i zakres współpracy europejskiej w ramach projektu „Inżynieria ochrony przeciwpożarowej w transporcie UE (TRANSFEU )”.

Guillame Eric, Camillo Anycee, Sainrat Alain: Application of fire safety engineering to rolling stock. (Wkład i ograniczenia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w pociągach europejskich.) Problemy Kolejnictwa 2013, nr 160, s.51-74, rys.17, bibliogr.poz.40.

Zakres i wyniki projektu „Inżynieria ochrony przeciwpożarowej w transporcie UE (TRANSFEU)”, realizowanego w ramach 7 Ramowego Programu UE. Koncepcja holistycznego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego; charakterystyka kompleksowej metody oceny bezpieczeństwa pożarowego – FSE (Fire Safety Engineering). Modelowanie i symulacja rozwoju pożaru, zadymienia i toksyczności produktów spalania. Badanie i ocena wskaźników czasu ewakuacji pasażerów: dostępny czas ewakuacji (ASET), wymagany czas ewakuacji (RSET).

Radziszewska- Wolińska Jolanta M.: Development of requirements for fire protection of rolling stock in Poland and ITS comparison with EN 45545. (Rozwój wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego w Polsce i ich porównanie z EN 45545.) Problemy Kolejnictwa 2013, nr 160, s.109-120, rys.4; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.21.

Historia i rozwój normalizacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego taboru szynowego w Polsce i w Europie. Statystyka pożarów polskiego taboru kolejowego w latach 1980 – 2008. Porównanie wymagań normy EN 45545 „Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych” w zakresie właściwości palnych elementów konstrukcji pojazdów z dotychczas obowiązującymi standardami wg PN-K-02511; wyniki testów porównawczych przeprowadzonych na materiałach zgodnie z ISO 5660-1.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2014. Przegląd Lotniczy 2014, nr 2, s.6-13, fot. 8, tab.1,

Zadania Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie rejestracji samolotów. Przegląd statków powietrznych wpisanych do polskiego rejestru i ewidencji (stan na 1.01.2014). Nowości w rejestrze, wykreślenia, specjalne statki powietrzne, samoloty polskie przebywające zagranicą, samoloty obce przebywające w Polsce.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Starowicz Wiesław, Bielski Marek: [Zrównoważony rozwój transportu miejskiego]. Przegląd Techniczny 2014, nr 1, s.11-13, fot.2,

Zadania i priorytety polityki transportowej w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu w miastach; działania obejmujące poprawę dostępności komunikacyjnej miast, rozwój mobilności, usprawnienie funkcjonowania transportu miejskiego i komunikacji zbiorowej. Cele i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju transportu aglomeracyjnego w ramach projektu „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej”. Poprawa jakości oferty przewozowej transportu zbiorowego w Krakowie; inwestycje w zakresie infrastruktury tramwajowej, rowerowej i lotniczej.

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk, Dopierała Tomasz: Zlecanie wykonania kolejowych usług publicznych w Europie i w Polsce. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.68-70, fot.1, bibliogr.poz.8.

Definicje usługi użyteczności publicznej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 i polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r. Warunki i sposób zlecania zobowiązania do świadczenia usług użyteczności publicznej. Modele zlecania publicznych usług kolejowych w wybranych państwach UE i w Polsce. Organizacja obsługi publicznych przewozów regionalnych przez koleje samorządowe w Polsce.

Jasiński Rafał: Osiedle ‚Dyrekcja’. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.74-75, fot.5,

Historia i architektura zabytkowego osiedla mieszkaniowego dla pracowników kolei w Chełmie pn. „Dyrekcja”, wybudowanego w latach 20. XX w.

Malinowski Łukasz: Państwo a kolej. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.64-67, rys.1; fot.2,

Porównanie systemów zarządzania transportem kolejowym i infrastrukturą w państwach europejskich. Charakterystyka modeli pionowej integracji struktury zarządzania przedsiębiorstwami i konkurencji na rynku kolejowym. Rola i kompetencje administracji państwowej w zarządzaniu kolejami w : Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Kazachstanie, Litwie. Ocena wpływu liberalizacji rynku na efektywność przewozów i wydatki publiczne na kolej w 2000 i 2010 r.

Ruta Leszek: O stawkach dostępu 2013 – 2014. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.60-63, fot.1,

Ocena wpływu opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej na koszty ponoszone przez przewoźników i rentowność przewozów pasażerskich. Analiza stosowanych przez PKP PLK metod kalkulacji stawek opłat za eksploatację stacji kolejowych i linii wg ich kategorii. Elementy całościowego kosztu użytkowania infrastruktury i przesłanki wzrostu opłat. Problemy wyceny jakości usług dostępu do infrastruktury dla przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych na przykładzie usług dostępu do peronów i informacji pasażerskiej.

ŚWIAT KOLEI

Gałka Tomasz: Wielkie spotkanie: 75. rocznica rekordu prędkości parowozu. Świat Kolei 2014, nr 1, s.20-25, fot.17, bibliogr.poz.2.

Historia rekordu prędkości podczas przejazdu parowozem 4468 Mallard serii A4 z Barkston do Peterborough, dn. 3.07.1938 r. Konstrukcja i eksploatacja pospiesznych parowozów kolei LNER (London and North Eastern Railway); innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie sprężonego układu rozrządu pary zastosowane w lokomotywach serii A4. Relacja z wystawy zabytkowych parowozów A4 w Wielkiej Brytanii w 2008 r.

Gieżyński Tomasz: Koleje Macedonii. Świat Kolei 2014, nr 2, s.32-37, fot. 18,

Rola kolei macedońskich w gospodarce narodowej kraju. Historia kolei; etapy tworzenia sieci kolejowej. Charakterystyka taboru kolejowego. Współczesne koleje Macedonii; połączenia krajowe i międzynarodowe. Plany modernizacji kolei macedońskich.

Gieżyński Tomasz: Koleje w Albanii. Świat Kolei 2014, nr 1, s.28-33, rys.1; fot.18,

Historia i obecny stan infrastruktury i taboru kolejowego w Albanii. Schemat sieci kolejowej Albanii. Przewozy pasażerskie i bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej. Historia trakcji parowej i spalinowej. Charakterystyka taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich.

Jerczyński Michał: Zapomniana stacja towarowa na Polesiu Widzewskim w Łodzi. Świat Kolei 2013, nr 12, s.12-10, rys.5: fot.2, bibliogr.poz.3.

Przebudowa kolejowego węzła łódzkiego w ramach projektu rozwoju przestrzennego Łodzi po I wojnie światowej. Historia, budowa i eksploatacja stacji towarowej Polesie Widzewskie od lat 20. XX w.; schematy układu torowego i plany rozbudowy stacji z lat: 1931, 1943, 1950, 1964. Działalność zespołu bocznic Polesia Widzewskiego do czasu ich likwidacji w 2002 r.

Malczewski Marek: Kolej linowa Elka. Świat Kolei 2013, nr 12, s.36-39, fot.12, tab.2, bibliogr.poz.5.

Historia i parametry kolei jednolinowej (ELKA) działającej w Parku Śląskim w Chorzowie do 2006 r. Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna nowej, linowej kolei gondolowo-krzesełkowej o tej samej nazwie, uruchomionej we wrześniu 2013 r.

Michalak Robert: Kolej lokalna Kostrzyn n. Odrą – Słońsk – Krzeszyce – Rudnica. Cz.1: okres 1896 – 1908. Świat Kolei 2014, nr 1, s.12-19, rys.1; fot.12, bibliogr.poz.26.

Etapy budowy normalnotorowej linii kolei lokalnej z Kostrzyna n. Odrą przez Słońsk i Krzeszyce do Rudnicy w latach 1896 – 1908. Mapa kolei lokalnej Kostrzyn n. Odrą – Krzeszyce S.A. z zaznaczonymi zasięgami Królewskich Dyrekcji Kolei (1914). Historia eksploatacji i rentowność linii; obiekty infrastruktury kolejowej (dworce i mosty kolejowe) oraz tabor trakcji parowej.

Michalak Robert: Kolej lokalna Kostrzyn n. Odrą- Słońsk- Krzeszyce- Rudnica. Cz. 2: okres 1909-1945 . Świat Kolei 2014, nr 2, s.16-23, fot. 12; rys. 3, bibliogr. poz. 28.

Etapy rozbudowy Kolei Lokalnej Kostrzyn n. Odrą-Krzeszyce S.A. Parametry techniczne nowego odcinka, nowe obiekty inżynierskie w rejonie linii. Eksploatacja KL Kostrzyn n. Odrą w latach międzywojennych i w czasie II wojny światowej. Charakterystyka taboru użytkowanego przez KL Kostrzyn n. Odrą; powojenne losy kolei.

Modrzejewski Jacek: Metro w Sztokholmie. Świat Kolei 2014, nr 2, s.44-51, fot. wiele, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Historia budowy sztokholmskiego metra. Etapy rozbudowy sieci. Parametry eksploatacyjne linii metra. Typy pociągów użytkowanych na sieci metra. System obsługi pasażerów w pociągach i na stacjach. Plany rozbudowy sztokholmskiego metra.

Tomasik Piotr: Miejska komunikacja elektryczna w Uzbekistanie. Świat Kolei 2013, nr 12, s.48-53, rys.1; fot.20, bibliogr.poz.5.

Historia i organizacja transportu szynowego w miastach Uzbekistanu: Taszkent, Urgencz, Chiwa, Samarkanda. Charakterystyka infrastruktury i funkcjonowanie transportu tramwajowego, trolejbusowego i metra; schemat sieci tramwajowej w Taszkencie.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 1 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1919 – 1923. Świat Kolei 2013, nr 12, s.44-45, tab.2,

Wykaz przepisów i instrukcji mechanicznych wydanych w latach 1919 – 1923 przez Ministerstwo Kolei Żelaznych i Dyrekcje Kolei Państwowych w Wilnie i Poznaniu (M1-M27).

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (1). Świat Kolei 2014, nr 1, s.42-43, tab.1,

Wykaz przepisów i instrukcji służb mechanicznych z zakresu służby trakcji i wagonów, wydanych przez Ministerstwo Komunikacji i PKP w latach 1945 – 2001.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919-2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945-2001 (2). Świat Kolei 2014, nr 2, s.42-43, tab.1,

Wykaz przepisów i instrukcji dla służby trakcji i wagonów PKP wydanych w latach 1945-2001.

Zintel Krzysztof: Tramwaj we Lwowie. Świat Kolei 2014, nr 1, s.44-53, rys.2; fot.16, tab.4, bibliogr.poz.18.

Historia transportu tramwajowego we Lwowie od 1880 r. Budowa i przebieg tras tramwajów konnych, parowych i elektrycznych. Organizacja przewozów tramwajowych i obsługa podróżnych. Charakterystyka taboru tramwajowego; statystyki liczby ludności miasta i wagonów tramwajowych we Lwowie w latach 20. i 30. XX w.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Pociągi Shinkansen E6. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 11, s.26-28, fot.5, bibliogr.poz.3.

Historia taboru kolejowego dużych prędkości w Japonii. Charakterystyka pociągów: Fastech 360S/E954; Fastech 360Z?E955; Shinkansen E5 oraz Shinkansen E6. Dane techniczne pociągu Shinkansen E6.

Hartill Jeremy: Jaka prędkość jest wystarczająca? Przegląd najszybszych pociągów świata za lata 2011-2013. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 11, s.8-14, fot.9, tab.3,

Charakterystyka taboru kolejowego dużych prędkości na świecie użytkowanego w latach 2011-2013. Najszybsze rozkładowe przejazdy między dwiema stacjami; inne przejazdy z prędkościami 150 km/h lub więcej oraz pociągi lokalne na liniach dużej prędkości.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – pociągi luksusowe (1) Początki elitarnej turystyki kolejowej na poszczególnych kontynentach świata. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 12, s.32-38, fot.10, bibliogr.poz.25.

Historia rozwoju transportu kolejowego na świecie. Specyfika usług kolejowych w aspekcie zastosowania strategii wysokiej ceny. Rosnące znaczenie turystyki kolejowej. Rozwój kolejowej turystyki sypialnej. Polityka cenowa w pasażerskich przewozach kolejowych.

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek: Miejsce i rola jednostek oceniających adekwatność stosowania procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym – zarys problemu. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 11, s.43-47, bibliogr.poz.15.

Założenia rozporządzenia UE nr 352/2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym w aspekcie zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa na kolei. Zarządzanie zmianą w kontekście realizacji procesów transportu kolejowego. Rola jednostki oceniającej w procesie wyceny i oceny ryzyka. Wątpliwości dla interesariuszy procesów zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym w aspekcie osadzenia jednostek oceniających adekwatność stosowania procesu zarządzania ryzykiem.

Jeleń Izabela, Guszczak Bartosz: Europejskie dobre praktyki w zakresie infomobilności a regionalne plany transportowe. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 12, s.28-31, tab.1, bibliogr.poz.4.

Charakterystyka usług infomobilnych w Unii Europejskiej. Założenia i cele projektu POLITE (kształtowanie polityki w zakresie technologii informacyjnych w transporcie publicznym); etapy realizacji projektu. Podręcznik dobrych praktyk. Obszary tematyczne infomobilności. Usługi infomobilne w telefonie komórkowym – Aalborg.

Pomykała Agata: 293 km/h nowy rekord prędkości na polskich torach. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 12, s.2-4, fot.9,

Opis testów próbnych pociągu zespołowego PKP Intercity ED250-01 z rodziny Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Psary – Góra Włodawska; pobicie rekordu prędkości na polskich torach (293 km/h).

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Antonowicz Mirosław: Słowo o wartościach dla klienta tworzonych przez transport intermodalny. Transport i Komunikacja 2013, nr 5-6, s.8-11, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.10.

Definicja i analiza pojęcia wartości dla klienta w procesie realizacji przewozu intermodalnego. Komponenty i strategia kształtowania wartości dla klienta w transporcie intermodalnym. Znaczenie kryteriów jakościowych i ekonomicznych w kształtowaniu wartości przez przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu transportowym; rola i znaczenie działań marketingowych i logistycznych w obsłudze klienta. Model procesu kształtowania wartości.

Brona Przemysław, Kruk Robert: Dostęp terminali intermodalnych do sieci kolejowej. Transport i Komunikacja 2013, nr 5-6, s.12-15, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.6.

Potrzeby i warunki rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Stan techniczny infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład sieci międzynarodowych linii AGC i AGTC na terenie Polski. Potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji węzłów kolejowych. Problemy zwiększenia dostępności terminali przeładunkowych do sieci kolejowej oraz poprawy jakości usług kolei. Propozycja przebiegu tras alternatywnych i uzupełniających ciągi transportowe w przewozach intermodalnych. Lokalizacja terminali intermodalnych wzdłuż kolejowych ciągów transportowych.

Goliszek Sławomir: Dostępność stacji kolejowych w Polsce. Transport i Komunikacja 2013, nr 5-6, s.42-47, rys.8; fot.2, bibliogr.poz.17.

Analiza dostępności stacji obsługiwanych przez różne kategorie pociągów (ekspresowe, pospieszne, dalekobieżne regionalne, osobowe) dla podróżujących w Polsce. Dane dotyczące liczby ludności i gęstości zaludnienia w stosunku do rozmieszczenia stacji na sieci kolejowej (bufory odległości od stacji – mapy). Województwa o najgorszej dostępności do stacji kolejowych

Stypuła Krzysztof: Wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Transport i Komunikacja 2013, nr 5-6, s.16-24, rys.3; fot.4, bibliogr.poz.8.

Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem i drganiem w procesie planowania inwestycji na liniach kolejowych. Rodzaje i zakres merytoryczny opracowań środowiskowych dotyczących inwestycji kolejowych; przykładowe bazy danych i ich elementy do realizacji map akustycznych dla linii kolejowych. Regulacje prawne i normatywy oraz praktyka stosowania zabezpieczeń przed hałasem i wibracjami na modernizowanych trasach. Schemat propagacji hałasu i wibracji od szyny do budynku; wpływ drgań pionowych na ludzi w budynku położonym ok. 37,2 m od osi toru (Łódź – Andrzejów). Przyczyny powstawania nieprawidłowości w zakresie ocen wpływu na środowisko hałasu i drgań emitowanych przez kolej.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Glicz Marcin, Jamroz Kazimierz, Mackun Tomasz: Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 12, s.9-15, bibliogr.poz.2.

Podstawy prawne lokalizacji reklam w pasie i poza pasem drogowym. Regulacje międzynarodowe w zakresie lokalizacji reklam. Krajowe procedury administracyjne umieszczania reklamy przy drodze. Problematyka lokalizacji reklam w świetle orzecznictwa sądowego. Rekomendacje dla wprowadzenia stosownych regulacji prawnych dotyczących reklam widocznych z drogi.

Kornalewski Leszek, Malasek Jacek: Bezpieczna infrastruktura tramwajowa. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 12, s.28-34, fot.24, bibliogr.poz.7.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Polsce na tle innych państw europejskich. Analiza statystyczna wypadków drogowych z udziałem tramwajów w polskich miastach w latach 2007-2012. Wpływ infrastruktury tramwajowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego; wady i zalety lokalizacji torowiska tramwajowego w przestrzeni miejskiej z punktu widzenia brd. Cele i metodologia badań nad poprawą bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w ramach projektu realizowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Kossakowski Paweł: Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty projektowe i wykonawcze. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 12, s.16-21, fot.11;rys.2, bibliogr.poz.16.

Funkcje wiat przystankowych jako integralnych elementów transportu zbiorowego w Polsce. Aspekty projektowe i wykonawcze związane z ich realizacją i funkcjonowaniem. Oddziaływania (obciążenia) na jakie narażone są wiaty przystankowe. Wymogi dotyczące posadowienia konstrukcji nośnej i obserwowane uszkodzenia oraz błędy projektowe i wykonawcze wiat w Polsce. Zagadnienia trwałości wiat przystankowych w kontekście stosowanych rozwiązań i obserwowanych uszkodzeń.

Macioszek Elżbieta: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na funkcjonujących w Polsce rondach turbinowych z wyniesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 12, s.22-27, fot.10; rys.3, tab.3, bibliogr.poz.26.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla grupy rond turbinowych z wyniesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań w oparciu o dane statystyczne uzyskane z bazy SEWiK (System ewidencji Wypadków i Kolizji); wnioski. Analiza zdarzeń drogowych na rondach w latach 2010-2012.

Rychlewski Jeremi, Krych Andrzej: Raport Buchanana 50 lat później. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 12, s.4-8, fot.4, bibliogr.poz.27.

Analiza raportu Buchanana „Traffic in Towns” w kontekście współczesnych problemów ruchu miejskiego. Rodzaje zagrożeń powodowanych przez rozwój motoryzacji dla środowiska miasta. Główne problemy i koszty wzrostu natężenia ruchu samochodowego w polskich miastach z punktu widzenia tez przedstawionych w raporcie. Wnioski dotyczące ograniczenia ruchu samochodowego i ustanowienia priorytetów dla transportu publicznego w miastach.

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

Transport intermodalny a jednak się (za)kręci?. Transport Technika Motoryzacyjna 2014, nr 1-2, s.45-48, rys.4; fot.1,

Założenia polityki transportowej w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w UE i w Polsce. Rozmieszczenie terminali przeładunkowych i kierunki przewozów intermodalnych w Polsce. Udział przewoźników kolejowych i jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym. Finansowanie rozwoju infrastruktury intermodalnej z funduszy UE. Definicje pojęć: transport multimodalny, transport intermodalny, transport kombinowany.