UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2014

Opublikował(a): ibiernat, 2014-04-02

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2014

AUTOBUSY,

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE,

DROGOWNICTWO,

INŻYNIER KOLEJOWY,

KURIER KOLEJOWY,

POLSKIE DROGI,

RYNEK KOLEJOWY,

SKRZYDLATA POLSKA,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA,

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz, Pastuszka Joanna: Rekordowy rok Solarisa. Autobusy 2014, nr 1-2, s.14-19, rys.3; fot.10,

Produkcja i sprzedaż pojazdów komunikacji miejskiej przez przedsiębiorstwo Solaris Bus

Coach w 2013 r. na rynku krajowym i rynkach zagranicznych; liczba autobusów, trolejbusów i tramwajów Solaris sprzedanych w latach 2007 – 2013. Dostawy nowych pojazdów w miastach polskich i europejskich w 2013 r. i planowane na lata 2014 – 2015. Pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym w ofercie Solaris Bus Coach.

Hebel Katarzyna, Wyszomirski Olgierd: Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni. Autobusy 2014, nr 1-2, s.42-47, fot.5, bibliogr.poz.12.

Cele i zakres zarządzania mobilnością (Mobility Management- MM). Środki wykorzystywane w zarządzaniu mobilnością na przykładzie Gdyni: działania promujące transport zbiorowy w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE (YOUTH, SEGMENT); promocja transportu rowerowego i ruchu pieszego; możliwości wykorzystania instrumentów MM w opracowaniu Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego.

Sońta Wojciech: Problemy rozwoju komunikacji miejskiej w Bratysławie. Autobusy 2014, nr 1-2, s.48-53, rys.1; fot.5, tab.8, bibliogr.poz.11.

Historia miejskiej komunikacji zbiorowej w Bratysławie od końca XIX w. Organizacja i zarządzanie transportem publicznym w zakresie działalności przedsiębiorstwa DPB a. s. Modernizacja taboru autobusowego i trolejbusowego. Koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i ich finansowanie; statystyki zatrudnienia i wynik finansowy spółki w latach 2010 – 2011. Eksploatacja taboru i przewozy pasażerów wg typu komunikacji w latach 2009 – 2011.

Wołek Marcin: Pojazdy niskoemisyjne w transporcie publicznym w ramach projektu Clean Fleets. Autobusy 2014, nr 1-2, s.38-41, bibliogr.poz.1.

Polityka miast europejskich w zakresie rozwoju i promocji niskoemisyjnego taboru transportu publicznego zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.04.2009 r. (2009/33/WE). Sprawozdanie z seminarium pt.: „Procuring Clean Buses. On the way to electric buses- environmental and operational aspects reflected in the life cycle costing approach?”, które odbyło się w dn. 11-12.12.2013 r. w Bremie. Rozwój technologii i zastosowania napędów alternatywnych w transporcie publicznym. Doświadczenia z eksploatacji pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym w miastach europejskich; innowacyjne rozwiązania stosowane w autobusach i trolejbusach miejskich. Działania realizowane w ramach europejskich projektów – „Clean Fleets” i ZeEUS.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Grucka Agnieszka: Walka z hałasem po holendersku. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 1-2, s.49-57, rys.14; fot.6, tab.1, bibliogr.poz.6.

Źródła emisji hałasu drogowego; zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powodowane hałasem. Przedmiot i zakres regulacji prawa polskiego i unijnego w zakresie ochrony przed hałasem i stosowania ekranów akustycznych. Działalność holenderskiej firmy Redubel w dziedzinie projektowania i konstruowania ekranów akustycznych. Klasyfikacja ekranów i ich właściwości akustycznych. Doświadczenia i przykłady realizacji ekranów.

Sołowczuk Alicja: Elementy odblaskowe i estetyka rond. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 1-2, s.41-47, fot.18, bibliogr.poz.6.

Zasady stosowania elementów odblaskowych do oznakowania rond tradycyjnych i turbinowych. Przykłady elementów odblaskowych o odbłyśniku wielokierunkowym w Polsce i w Holandii, umieszczonych: w zewnętrznej krawędzi wlotu na rondo dróg z poboczami gruntowymi; na czołach wysp dzielących przy wjeździe na rondo; na wyspach środkowych; w zewnętrznej krawędzi jezdni; na wyspach dzielących i zabrukach. Funkcje estetyczne oznakowania i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

DROGOWNICTWO

Bęben Damian, Anigacz Wojciech: Najciekawsze mosty Nowego Jorku. Drogownictwo 2014, nr 2, s.72-74 (okł.), fot.6, bibliogr.poz.12.

Historia, konstrukcja i parametry nowojorskich mostów stalowych: Manhattański, Brookliński, Verazzano- Narrows, Roosevelt Island Bridge, Ed Koch Queensboro, Willliamsburg.

Jaździk- Osmólska Agata, Rapciak Zbigniew: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2004 – 2009. Drogownictwo 2014, nr 2, s.68-71, rys.7, tab.3, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka sieci dróg powiatowych w województwie małopolskim; dane dotyczące długości i powierzchni dróg ogółem i w poszczególnych powiatach w latach 2004 – 2009; wskaźniki zużycia dróg w 2005 r.

Kornalewski Leszek, Szczepaniak Zenon: Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w pracach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Drogownictwo 2014, nr 2, s.55-59, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.6.

Parametry i zastosowanie aktywnych znaków drogowych na podstawie Zaleceń do udzielania Aprobat Technicznych IBDiM. Charakterystyka aktywnych znaków drogowych pod względem ich przeznaczenia i zakresu stosowania; wymagania techniczne dotyczące: lic odblaskowych i tarcz znaków, układu elektrycznego, parametrów optycznych punktowych źródeł światła, rozmieszczenia punktów źródeł światła.

Mistewicz Marek: Historia powojennego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. Drogownictwo 2014, nr 2, s.60-67, fot.17, bibliogr.poz.14.

Historia mostu w Wyszogrodzie w czasie II wojny światowej oraz w latach 1946 – 1999. Uszkodzenia przez powodzie i naprawy mostu w latach: 1947, 1954, 1966, 1971, 1987, 1993. Zmiany konstrukcji i parametrów mostu w czasie jego odbudowy i modernizacji.

INŻYNIER KOLEJOWY

Wasilewski S.: Powstanie i rozwój taboru kolejowego w okresie 1918 – 1928 r. Inżynier Kolejowy 1928, nr 11, s.407-413, fot.8, tab.6,

Problemy odbudowy polskich kolei po zakończeniu I wojny światowej. Stan ilościowy i techniczny taboru kolejowego w 1918 r. Rozwój taboru trakcji parowej i parku wagonowego w latach 1918 – 1928; pojazdy pozyskane w procesie repartycji taboru na obszarze dawnego zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego; zakupy taboru wąsko- i normalnotorowego od producentów zagranicznych i krajowych.

KURIER KOLEJOWY

Beim Michał: Metronom odmierza takt Łaby. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.23-25, fot.3,

Oferta przewozowa prywatnych kolei regionalnych w Niemczech – Metronom. Organizacja przewozów i udogodnienia dla pasażerów dotyczące taboru i opłat za przejazd. Standardy bezpieczeństwa w pociągach Metronom. Plany rozwoju połączeń kolejowych.

Golik Mariusz: Historia na średnicy. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.27-29, fot.4,

Historia linii średnicowej w Warszawie. Projekt i realizacja kolei średnicowej w ramach koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego w latach 20. i 30. XX w. Zniszczenia wojenne i odbudowa kolei w Warszawie po 1945 r. Obiekty infrastruktury i dworce kolejowe na trasie linii średnicowej.

Jurewicz Agnieszka: Konsultacje strategii. Kurier Kolejowy 2014, nr 5, s.14-17, fot.9,

Ocena rządowego programu inwestycji kolejowych uwzględnionych w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Cele i priorytety polityki kolejowej państwa; projekty inwestycji infrastrukturalnych w związku z przystosowaniem polskiej sieci kolejowej do wymagań TEN-T. Opinie i wnioski na temat projektu Dokumentu Implementacyjnego zebrane w trakcie konsultacji społecznych.

Jurewicz Agnieszka: Samorządowe miliony na kolej. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.13-16, fot.4, tab.1,

Plan finansowania przewozów pasażerskich przez samorządy województw w 2014 r. Wydatki publiczne na organizację przewozów i inwestycje kolejowe w 2013 i 2014 r.; kwoty dofinansowania dla poszczególnych przewoźników wg województw; inwestycje w zakresie kupna i modernizacji taboru trakcyjnego.

Periegud Jana: Nowa jakość na Kolei Białoruskiej. Kurier Kolejowy 2014, nr 5, s.22-25, rys.5; fot.4, tab.1,

Rozwój oferty przewozów pasażerskich Kolei Białoruskich (BCz). Wielkość pracy przewozowej BCz w latach 1990 – 2012. Struktura przewozów i rodzaje oferowanych połączeń w relacjach krajowych i międzynarodowych. Koszty przewozów i polityka taryfowa. Modernizacja taboru trakcyjnego. Elektroniczne systemy w obsłudze pasażerów: informacji pasażerskiej, rezerwacji miejsc, sprzedaży biletów.

Starczewska Małgorzata, Skubisz Przemysław: [Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym]. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.10-12, rys.3; fot.2,

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu przekraczającego 60 min., na podstawie przepisów Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zakres obowiązywania Rozporządzenia 1371 w Polsce i innych państwach europejskich. Rozmowa z dyrektorem Departamentu Praw Pasażerów Urzędu Transportu Kolejowego na temat standardów obsługi i praw podróżujących transportem kolejowym. Wnioski dotyczące rozszerzenia obszaru stosowania zaleceń Rozporządzenia nr 1371 w przewozach regionalnych i dalekobieżnych.

Wilgusiak Rafał: Dworzec okiem inwestora. Kurier Kolejowy 2014, nr 5, s.10-13, fot.4,

Komercyjne wykorzystanie dworców kolejowych i nieruchomości administrowanych przez PKP S.A. Przykłady zagospodarowania powierzchni dworców na cele handlowe. Sprzedaż dworców inwestorom prywatnym. Współpraca PKP i samorządów w zakresie zarządzania kolejowymi nieruchomościami. Budowa podziemnego dworca Kraków Główny i plan zagospodarowania dotychczasowego, zabytkowego budynku dworca.

Wilgusiak Rafał: Integracyjne testy ETCS poziomu 2. Kurier Kolejowy 2014, nr 3, s.22, fot.1,

Prace wdrożeniowe systemu ERTMS/ETCS na odcinku linii kolejowej E30 (Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna); instalacja i testy urządzeń ETCS poziomu 2 i GSM- R. Planowane do 2015 r. inwestycje w zakresie ETCS.

Wilgusiak Rafał: Inwestycje – 7,3 mld zł na modernizację linii. Kurier Kolejowy 2014, nr 5, s.20-21,

Wydatki na inwestycje kolejowe zrealizowane przez PKP PLK w 2013 r. i planowane na 2014 r. Zarządzanie i monitoring inwestycji przez PKP PLK. Dofinansowanie i certyfikacja projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wielkość nakładów na infrastrukturę kolejową w latach 2005 – 2014.

POLSKIE DROGI

Jak naprawić koło zamachowe gospodarki. Polskie Drogi 2014, nr 2, s.9-11, rys.2,

Przyczyny spadku produkcji i rentowności przedsiębiorstw branży budownictwa infrastrukturalnego w Polsce w 2012 i 2013 r.; statystyka rentowności przedsiębiorstw w latach 2010 – 2012. Źródła kryzysu na rynku infrastruktury drogowej; problemy dotyczące organizacji przetargów, realizacji inwestycji i ryzyka ponoszonego przez wykonawców w zakresie zamówień publicznych. Liczba przetargów ogłoszonych przez GDDKiA w latach 2006 – 2012.

Więcej niż połowa kierowców przekracza prędkości. Polskie Drogi 2014, nr 2, s.54-55, rys.1, tab.1,

Wyniki pomiarów prędkości jazdy pojazdów drogowych w województwach: lubelskim, mazowieckim i pomorskim w 2013 r.: średnie prędkości na drogach o różnym standardzie i ograniczeniach prędkości w dzień i w nocy, na terenie zabudowanym i poza nim.

RYNEK KOLEJOWY

Beim Michał: Polska kolej w taryfowej dżungli. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.38-45, fot. 1,

Analiza systemu taryfowego oferowanego na polskich kolejach. Oferta taryfowa w ocenie pasażerów. Bariery w usprawnianiu systemów biletowych na kolei. Efekty oferowanych promocji biletowych.

Dybalski Jakub: Jajecznica i Mleczko. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.42-43, fot. 5,

Historia i dzień dzisiejszy przedsiębiorstwa WARS PKP. Plany modernizacyjne firmy w zakresie taboru i obiektów gastronomicznych na dworcach. Działalność WARS w ocenie podróżnych.

Piech Ryszard: Sprzedaż nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego w 2013 r.. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.54-57, fot. 3, tab.4,

Analiza dostaw nowych pociągów do ruchu pasażerskiego w 2013 r.; udział głównych producentów pojazdów kolejowych. Zestawienie aktualnych kontraktów na nowy tabor; przetargi w toku i planowane.

Ruta Leszek: III linia metra – reaktywacja pomysłu. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.50-51, fot. 2, tab.1,

Rola kolei w transporcie publicznym w Polsce. Uwarunkowania rozwoju sieci metra w Warszawie. Priorytetowe zadania w zakresie rozwoju szynowego transportu publicznego. Wskaźniki przewozowe warszawskich kolei podmiejskich.

Rydzyński Paweł: Raport. Inwestycje kolejowe w portach nie nadążają. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.17-21, fot. 2, tab.2,

Statystyki przeładunków w największych polskich portach w 2013 r. Plany inwestycyjne portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu. Bariery w rozwoju portów. Transport kolejowy w obsłudze portów, plany modernizacji infrastruktury kolejowej dla poprawy przepustowości portów. Stan infrastruktury kolejowej w rejonie portów morskich.

Wsół Edyta: Jak rozwiązać dostępność portów morskich?. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.22-24, fot. 1,

Problemy dostępności polskich portów morskich. Ocena stanu infrastruktury transportowej w rejonie portów; wnioski z raportu NIK. Projekty infrastrukturalne dla poprawy dostępności portów; planowane inwestycje.

Wyszyński Robert: 239 km/h na CMK – testy Pendolino (cz. II) . Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.32-35, fot. 3,

Uwarunkowania jazdy pociągu Pendolino z prędkością 300 km/h. Badania w zakresie współpracy pantografu z siecią trakcyjną, parametrów energetycznych oraz próby hamulcowe zespołu Pendolino; wyniki jazd testowych.

Wyszyński Robert: Rewitalizacje postępu – cz. I. Rynek Kolejowy 2014, nr 3, s.27-29, fot. 2,

Ocena prac rewitalizacyjnych objętych programem POIiŚ 2007-2013; postępy w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej. Problemy finansowania projektów kolejowych; efektywność wykorzystania środków. Linie kolejowe w planie rewitalizacji.

SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr: Rentowność na koszt Etihad?. Skrzydlata Polska 2014, nr 3, s.22-26, fot.6,

Działalność i strategia rynkowa niemieckich linii lotniczych Air Berlin. Współpraca Air Berlin i Etihad w ramach umowy code- share oraz jej efekty biznesowe. Realizacja programu oszczędnościowego przez niemieckiego przewoźnika. Polityka inwestycyjna Etihad na rynku światowym. Sytuacja konkurencyjna na światowym rynku pasażerskich przewozów lotniczych.

Sigmund Marcin: Nowa baza w Krakowie. Skrzydlata Polska 2014, nr 3, s.46-49, fot.6,

Historia lotnictwa sanitarnego w Krakowie od 1927 r. Działalność i tabor loniczy Zespołu Lotnictwa Sanitarnego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Infrastruktura i usługi nowej bazy LPR na lotnisku Kraków-Balice, oddanej do użytkowania 28.01.2014 r.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Antonowicz Mirosław: Klastry w rozwoju transportu polskiego. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.56-58, rys.4, bibliogr.poz.6.

Zadania klastrów w zakresie wdrażania i rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach transportowych. Koncepcja i modele funkcjonowania klastra w transporcie; współpraca i relacje między uczestnikami klastra (nauka – biznes – rząd). Rola i znaczenie klastrów w rozwoju transportu w Polsce.

Bielaj Krzysztof: Możliwości inwestycyjne a klimat gospodarczy w Republice Mołdawii po parafowaniu Pogłębionej i Kompleksowej Umowy o Wolnym Handlu (DCFTA). Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.62-65, fot.3, bibliogr.poz.11.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Republice Mołdawii. Działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych i Parków Przemysłowych. Członkostwo Mołdawii w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i współpraca handlowa z UE. Udział kapitału polskiego w gospodarce Mołdawii. Szanse i perspektywy rozwoju współpracy handlowo-inwestycyjnej Polski z Mołdawią.

Czernek Dorota: Asfaltowe drogi – jakość, ekologia, innowacje. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.26-30, fot.2, bibliogr.poz.16.

Wymagania techniczne dotyczące stosowania lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych do budowy dróg w Polsce. Charakterystyka innowacyjnych technologii wykonania nawierzchni asfaltowych: asfalt lany, lepiszcze modyfikowane gumą, nawierzchnie długowieczne (perpetual pavements), nawierzchnie porowate o obniżonej emisji hałasu, system Densiphalt, nawierzchnie podgrzewane kablami grzejnymi.Technologie nawierzchni nowej generacji zaprojektowane i stosowane w Europie: środki adhezyjne do mieszanek mineralno-asfaltowych – ZycoTherm, drogi świecące w ciemności – Smart Highway, indukcyjne pasy do ładowania samochodowych silników elektrycznych, nawierzchnie podgrzewane energią geotermalną, nawierzchnie produkujące energię elektryczną – system Wayenergy.

Hoffmann Tomasz: Czy transport jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej?. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.19-21, fot.2,

Cele i strategia rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) w latach 2014 – 2020. Zakres i instrumenty finansowania projektów TEN- T. Mechanizmy finansowania badań i innowacji dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu i energii ze źródeł odnawialnych w ramach programu Horizon 2020. Założenia projektu rekonstrukcji programu MarcoPolo.

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek: Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu wagonów towarowych a bezpieczeństwo ruchu kolejowego – podejście systemowe. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.44-50, fot.5, bibliogr.poz.24.

Analiza kluczowych aspektów zarządzania utrzymaniem wagonów towarowych: system zarządzania utrzymaniem, eksploatacja wielokrotna i ogólna, zarządzanie ryzykiem technicznym. Uwarunkowania efektywności i zagrożenia funkcjonowania systemu zarządzania utrzymaniem wagonów towarowych; zarządzanie konfiguracją w systemie.

Miklaszewski Piotr: ‚Pakiet portowy’ w projekcie ustawy deregulacyjnej to wciąż wiele niewiadomych. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.4-7, fot.3,

Założenia i przewidywane korzyści wdrożenia projektów ustaw deregulujących warunki wykonywania działalności gospodarczej, w tym tzw. „pakietu portowego”. Cele i zakres proponowanych zmian w zakresie regulacji terminu płatności podatku VAT i zmniejszenia uciążliwości granicznych procedur kontrolnych. Oczekiwany wpływ ustaw deregulacyjnych na usprawnienie pracy polskich portów morskich i poprawę ich konkurencyjności.

Nowosad Piotr: Zarządzanie ryzykiem w transporcie. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.52-54, fot.2,

Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w transporcie towarów. Zadania i usługi systemów informacji o przesyłce (RFID, data loggery). Rozwój metod analizy ryzyka; metoda wielowymiarowej warunkowej wartości zagrożonej (Multivariate Conditional Value- at- Risk- MCVar). Projekt utworzenia bazy danych o szkodach transportowych realizowany przez Klaster Innowacyjności Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Rozwój oferty ubezpieczeń mienia w transporcie i spedycji.

Pawęska Marcin, Kruszyna Maciej, Susz Sławomir: Przyszłość transportu zbiorowego w Polsce – jaki kierunek rozwoju kreślą plany transportowe? Studium przypadku. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.39-42, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.7.

Cele i zasady opracowywania Planu zrównoważonego rozwoju transportu na podstawie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16.12.2010 r. Elementy Planu warunkujące osiągnięcie celu maksymalizacji satysfakcji pasażera. Charakterystyka Planu zrównoważonego rozwoju transportu dla komunikacji zbiorowej na przykładzie województwa dolnośląskiego: kształtowanie oferty przewozowej i standardów jakości usług; budowa sieci połączeń komunikacyjnych; system taryfowy; węzły mobilności.

Skakuj Michał, Janiszewski Sławomir: Wysokość lotu i ograniczenia prędkości statku powietrznego a kolizje z ptakami. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.11-15, rys.1; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.24.

Ocena i sposoby minimalizacji ryzyka zderzenia samolotu z ptakami. Najczęstsze przyczyny i okoliczności kolizji statków powietrznych z ptakami. Szacunkowa energia wydzielana w momencie zderzenia i jej wpływ na uszkodzenia samolotu. Rola europejskich specyfikacji certyfikacyjnych (CS) i norm prawnych w zakresie ograniczenia prędkości w ruchu lotniczym i zmniejszenia zagrożenia wypadkiem. Strefy zagrożeń wokół lotniska związane z oddziaływaniem ruchu lotniczego na zwierzęta.

Skalny Jacek: Innowacyjne technologie a szkolenie kierowców. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.22-24, fot.5,

Zadania i efektywność symulatorów jazdy w procesie szkolenia kierowców. Porównanie warunków szkolenia na symulatorze i płycie poślizgowej. Perspektywy rozwoju innowacyjnych technologii kształcenia kierowców.

Sobolewski Maciej: Motoryzacja pod prąd – czy przyszłość zrównoważonego transportu należy do samochodów elektrycznych?. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.31-34, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.8.

Historia motoryzacji elektrycznej na świecie. Rozwój światowego rynku samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Zalety i wady eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz ich konkurencyjność wobec samochodów hybrydowych i zasilanych gazem. Kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i perspektywy dla aut elektrycznych.

Słodczyk Mateusz, Empel Magdalena: Inwestycje 2007 – 2013 – analiza zmian prawnych wraz z przeglądem kierunków rozwoju. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.8-10, bibliogr.poz.3.

Wpływ przepisów ustaw uchwalonych i nowelizowanych w latach 2007 – 2013 na warunki prowadzenia inwestycji w Polsce. Cel i zakres zmian prawa dotyczącego przygotowania i realizacji inwestycji: Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (specustawy). Projektowane kierunki zmian prawnych w przyszłości.

Zbierska Marzena: Transport czeka generacja bio. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.36-38,

Cele polityki Europy i Polski w zakresie stosowania biopaliw w transporcie. Zalety biometanu jako paliwa oraz możliwości jego wykorzystania w polskim transporcie. Uwarunkowania prawne, infrastrukturalne i ekonomiczne rozwoju technologii biometanu w Polsce.

Żurek Arkadiusz: Białoruś – nieodkryte miejsce dla inwestorów zagranicznych. Transport i Komunikacja 2014, nr 1, s.60-61, rys.1, tab.1,

Warunki inwestowania na Białorusi dla przedsiębiorców z Europy. Inwestycje zagraniczne Polski na Białorusi wg branż. Statystyka handlu zagranicznego Białoruś- UE w latach 2009 – 2012.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Cupryjak Piotr, Wasiak Mariusz: Komputerowe wspomaganie modelowania ruchu w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – doświadczenia niemieckie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 1, s.14-17, rys.1, bibliogr.poz.7.

Wybrane niemieckie praktyki wykorzystywania modelowania ruchu dla potrzeb opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy). Przykłady wykorzystania aplikacji VISUM do modelowania ruchu w planach transportowych. Determinanty rozwoju publicznego transportu. Dostępność do infrastruktury transportowej. Prognoza potrzeb przewozowych oraz rozkładu potoku ruchu; wnioski.

Dydyszko Paweł: Uwarunkowania przewozu rowerów w pociągach. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 2, s.12-16, fot.4, tab.2, bibliogr.poz.9.

Prawa i obowiązki podróżnych dotyczące przewozu rowerów pociągami pasażerskimi na podstawie przepisów prawa polskiego i unijnego (Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007). Warunki transportu rowerów w komunikacji krajowej i międzynarodowej; taryfy i udogodnienia dla podróżujących z rowerami oferowane przez przewoźników w Polsce. Ograniczenia dotyczące przewozu rowerów stosowane przez PKP Intercity SA. Organizacja przewozu rowerów w pociągach lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie.

Kornalewski Leszek, Malasek Jacek: Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 2, s.4-11, rys.8; fot.9, bibliogr.poz.10.

Cele i zadania autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego w zarządzaniu ruchem miejskim. Wpływ rozwoju autonomicznych systemów wsparcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie analizy zachowań kierowców (projekt UDRIVE) i badań testowych samochodów automatycznych. Badania autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego w ramach europejskiego projektu ARTS ( Autonomic Road Transport Support Systems); założenia optymalizacji wykorzystania infrastruktury drogowej i zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Doświadczenia Norwegii (Trondheim) w zakresie realizacji systemu mobilnych usług informacyjnych dla podróżnych w ramach unijnego programu NICHES+. Koncepcja inteligentnego konsultanta wyboru środka transportu (STP) opracowywana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów; korzyści ekonomiczne i społeczne oraz perspektywy finansowania projektu. Ocena wpływu wdrożenia STP na poprawę efektywności energetycznej transportu na podstawie badań Uniwersytetu Aalto w Finlandii.

Michnej Maciej: Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 2, s.23-27, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.7.

Cele i zadania planów zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) opracowywanych w oparciu o wytyczne UE. Porównanie metod planowania transportu: tradycyjne podejście i SUMP. Uwarunkowania i bariery rozwoju metodologii SUMP w Europie; przykłady zastosowania SUMP w miastach: Koprivnica, Budapeszt, Odense, Lille, Cambridgeshire, Gandawa. Współpraca państw europejskich w zakresie działań wdrożeniowych i rozwoju SUMP w ramach projektu CHALLENGE.

Oleksy Wacław, Rokita Tomasz: Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 1, s.8-13, rys.8; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.3.

Problem bezpieczeństwa osób korzystających z chodników ruchomych eksploatowanych na stokach stacji narciarskich. Chodniki ruchome na świecie i w Polsce: opis techniczny; statystyka; wymagania techniczne, dobór, projektowanie i instalowanie na stoku; wymagania dotyczące ruchu, układu hamulcowego, urządzeń bezpieczeństwa i sterowania urządzeniem; znaki ostrzegawcze.

Renkiel Piotr: Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 2, s.17-22, rys.6, bibliogr.poz.9.

Cechy i struktura systemów wieloagentowych. Przepływ informacji i komunikacja między inteligentnymi programami agentowymi. Przykłady zastosowania rozproszonych systemów wieloagentowych do modelowania, symulacji i zarządzania ruchem w miastach: La Rochelle, Poznań, Melbourne. Efektywność systemów jako instrumentów realizacji zadań polityki transportowej, prognozowania i zarządzania ruchem drogowym.

Soczówka Andrzej: Organizacja i integracja komunikacji miejskiej i regionalnej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 1, s.18-23, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.14.

Organizacja i funkcjonowanie systemu komunikacji miejskiej i regionalnej w Republice Czeskiej: podstawy prawne, organizatorzy, przewoźnicy, zasady finansowania oraz problemy tego systemu. Proces integracji pasażerskiego transportu na poziomie regionalnym; fundamentalne znaczenie informacji pasażerskiej. Wskazówki dla tworzenia i rozbudowy istniejących już zintegrowanych systemów transportowych w Polsce.

Weszczak Anna: Model bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2002-2011. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 1, s.24-29, tab.1, bibliogr.poz.17.

Charakterystyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce przy zastosowaniu modelu ekonometrycznego. Czynniki determinujące poziom wypadkowości. Statystyka zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2002-2011. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.